ഓമ്കാരേശ്വര സ്തുതി

പാർവത്യുവാച -
മഹാദേവമഹാനന്ദകരുണാമൃതസാഗര .
ശ്രുതമുത്തമമാഖ്യാനം മഹാകാലഗണസ്യ ച ..

കിം വാന്യത് പ്രീതിജനകം ക്ഷേത്രമസ്തി മഹേശ്വര .
ക്ഷേത്രാണാം ത്വം പതിഃ ശംഭോ വിശിഷ്ടം വക്തുമർഹസി ..

ഈശ്വര ഉവാച -
ക്ഷേത്രമസ്ത്യേകമുത്കൃഷ്ടമുത്ഫുല്ലകമലാനനേ .
ഓങ്കാരം നാമ വിമലം കലികല്മഷനാശനം ..

തത്ര ശൈവവരാ നിത്യം നിവസന്തി സഹസ്രശഃ .
തേ സർവേ മമ ലിംഗാർചാം കുർവന്ത്യേവ പ്രതിക്ഷണം ..

ഭാസിതാഭാസിതൈർനിത്യം ശാന്താ ദാന്താ ജിതേന്ദ്രിയാഃ .
രുദ്രാക്ഷവരഭൂഷാഢ്യാ ഭാലാക്ഷാന്യസ്തമാനസാഃ ..

തത്രാസ്തി സരിതാം ശ്രേഷ്ഠാ ലിംഗസംഗതരംഗിതാ .
നർമദാ ശർമദാ നിത്യം സ്നാനാത്പാനാവഗാഹനാത് ..

പാപൗഘസംഘഭംഗാഢ്യാ വാതപോതസുശീതലാ .
തത്രാസ്തി കുണ്ഡമുത്കൃഷ്ടമോങ്കാരാഖ്യം ശുചിസ്മിതേ ..

തത്കുണ്ഡദർശനാദേവ മല്ലോകേ നിവസേച്ചിരം .
തത്കുണ്ഡോദകപാനേന ഹൃദി ലിംഗം പ്രജായതേ ..

ഭാവാഃ പിബന്തി തത്കുണ്ഡജലം ശീതം വിമുക്തയേ .
തൃപ്തിം പ്രയാന്തി പിതരഃ തത്കുണ്ഡജലതർപിതാഃ ..

സദാ തത്കുണ്ഡരക്ഷാർഥം ഗണാഃ സംസ്ഥാപിതാ മയാ .
കുണ്ഡധാരപ്രഭൃതയഃ ശൂലമുദ്ഗരപാണയഃ ..

ഗജേന്ദ്രചർമവസനാ മൃഗേന്ദ്രസമവിക്രമാഃ .
ഹരീന്ദ്രാനപി തേ ഹന്യുർഗിരീന്ദ്രസമവിഗ്രഹാഹ ..

ധനുഃശരകരാഃ സർവേ ജടാശോഭിതമസ്തകാഃ .
അഗ്നിരിത്യാദിഭിർമന്ത്രൈർഭസ്മോദ്ധൂലിതവിഗ്രഹാ ..

സംഗ്രാമമുഖരാഃ സർവേ ഗണാ മേദുരവിഗ്രഹാഃ .
കദാചിദനനുജ്ഞാപ്ത താൻ ഗണാൻ മദദർപിതഃ ..

അപ്സരോഭിഃ പരിവൃതോ മരുതാം പതിരുദ്ധതഃ .
ആരുഹ്യാഭ്രമുനാഥം തം ക്രീഡിതും നർമദാജലേ ..

സമാജഗാമ ത്വരിതഃ ശച്യാ സാകം ശിവേ തദാ .
തദാ തം ഗണപാഃ ക്രുദ്ധാഃ സർവേ തേ ഹ്യതിമന്യവഃ ..

സഗജം പാതയന്നബ്ധൗ ശച്യാ സാകം സുരേശ്വരം .
സുരാംസ്തദാ സവരുണാൻ ബിഭിദുഃ പവനാനലാൻ ..

നിസ്ത്രിംശവരധാരാഭിഃ സുതീക്ഷ്ണാഗ്രൈഃ ശിലീമുഖൈഃ .
മുദ്ഗരൈർബിഭിദുശ്ചാന്യേ സവാഹായുധഭൂഷണാൻ ..

വിവാഹനാംസ്തദാ ദേവാൻ സ്രവദ്രക്താൻ സ്ഖലത്പദാൻ .
കാന്ദിശീകാൻ മുക്തകേശാൻ ക്ഷണാച്ചക്രുർഗണേശ്വരാഃ ..

അപ്സരാസ്താ വികന്നരാഃ രുദന്ത്യോ മുക്തമൂർധജാഃ .
ഹാഹാ ബതേതി ക്രന്ദന്ത്യഃ സ്രവദ്രക്താർദ്രവാസസഃ ..

തഥാ ദേവഗണാഃ സർവേ ശക്രാദ്യാ ഭയകമ്പിതാഃ .
ഓങ്കാരം തത്ര തല്ലിംഗം ശരണം ജഗ്മുരീശ്വരം ..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

21.8K
1.3K

Comments Malayalam

wp8x2
ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

വളരെ സുന്ദരവും വിവരസമ്പന്നമായിരിക്കുന്നു.🙏 -മനോജ്

വേദധാരയിലൂടെ ലഭിച്ച പോസിറ്റീവ് അനുഭവങ്ങൾക്കും വളർച്ചക്കും നന്ദി. 🙏🏻 -Radhakrishnan

ധാരാളം പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് 🙏🙏 -ശ്വേത

വേദധാരയുടെ സ്വാധീനം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. നന്ദി. 🙏🏻 -Prateeksha

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |