വൈദ്യേശ്വര അഷ്ടക സ്തോത്രം

മാണിക്യരജതസ്വർണഭസ്മബില്വാദിഭൂഷിതം|
വൈദ്യനാഥപുരേ നിത്യം ദേവം വൈദ്യേശ്വരം ഭജേ|
ദധിചന്ദനമധ്വാജ്യദുഗ്ധതോയാഭിസേചിതം|
വൈദ്യനാഥപുരേ നിത്യം ദേവം വൈദ്യേശ്വരം ഭജേ|
ഉദിതാദിത്യസങ്കാശം ക്ഷപാകരധരം വരം|
വൈദ്യനാഥപുരേ നിത്യം ദേവം വൈദ്യേശ്വരം ഭജേ|
ലോകാനുഗ്രഹകർതാരമാർത്തത്രാണപരായണം|
വൈദ്യനാഥപുരേ നിത്യം ദേവം വൈദ്യേശ്വരം ഭജേ|
ജ്വരാദികുഷ്ഠപര്യന്തസർവരോഗവിനാശനം|
വൈദ്യനാഥപുരേ നിത്യം ദേവം വൈദ്യേശ്വരം ഭജേ|
അപവർഗപ്രദാതാരം ഭക്തകാമ്യഫലപ്രദം|
വൈദ്യനാഥപുരേ നിത്യം ദേവം വൈദ്യേശ്വരം ഭജേ|
സിദ്ധസേവിതപാദാബ്ജം സിദ്ധ്യാദിപ്രദമീശ്വരം|
വൈദ്യനാഥപുരേ നിത്യം ദേവം വൈദ്യേശ്വരം ഭജേ|
ബാലാംബികാസമേതം ച ബ്രാഹ്മണൈഃ പൂജിതം സദാ|
വൈദ്യനാഥപുരേ നിത്യം ദേവം വൈദ്യേശ്വരം ഭജേ|
സ്തോത്രം വൈദ്യേശ്വരസ്യേദം യോ ഭക്ത്യാ പഠതി പ്രഭോഃ|
കൃപയാ ദേവദേവസ്യ നീരോഗോ ഭവതി ധ്രുവം|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

12.4K

Comments

3nfba

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |