നടരാജ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി

ഓം ശ്രീചിദംബരേശ്വരായ നമഃ .
ഓം ശംഭവേ നമഃ .
ഓം നടേശായ നമഃ .
ഓം നടനപ്രിയായ നമഃ .
ഓം അപസ്മാരഹാരായ നമഃ .
ഓം ഹംസായ നമഃ .
ഓം നൃത്തരാജായ നമഃ .
ഓം സഭാപതയേ നമഃ .
ഓം പുണ്ഡരീകപുരാധീശായ നമഃ .
ഓം ശ്രീമദ്ധേമസഭേശായ നമഃ .
ഓം ശിവായ നമഃ .
ഓം ചിദംബരമനവേ നമഃ .
ഓം മന്ത്രമൂർതയേ നമഃ .
ഓം ഹരിപ്രിയായ നമഃ .
ഓം ദ്വാദശാന്തഃസ്ഥിതായ നമഃ .
ഓം നൃത്തായ നമഃ .
ഓം നൃത്തമൂർതയേ നമഃ .
ഓം പരാത്പരായ നമഃ .
ഓം പരാനന്ദായ നമഃ .
ഓം പരഞ്ജ്യോതിഷേ നമഃ .
ഓം ആനന്ദായ നമഃ .
ഓം വിബുധേശ്വരായ നമഃ .
ഓം പരപ്രകാശായ നമഃ .
ഓം നൃത്താംഗായ നമഃ .
ഓം നൃത്തപാദായ നമഃ .
ഓം ത്രിലോചനായ നമഃ .
ഓം വ്യാഘ്രപാദപ്രിയായ നമഃ .
ഓം മന്ത്രരാജായ നമഃ .
ഓം തില്വവനേശ്വരായ നമഃ .
ഓം ഹരായ നമഃ .
ഓം രത്നസഭാനാഥായ നമഃ .
ഓം പതഞ്ജലിവരപ്രദായ നമഃ .
ഓം മന്ത്രവിഗ്രഹായ നമഃ .
ഓംഓങ്കാരായ നമഃ .
ഓം ശങ്കരായ നമഃ .
ഓം ചന്ദ്രശേഖരായ നമഃ .
ഓം നീലകണ്ഠായ നമഃ .
ഓം ലലാടാക്ഷായ നമഃ .
ഓം വഹ്നിഹസ്തായ നമഃ .
ഓം മഹേശ്വരായ നമഃ .
ഓം ആനന്ദതാണ്ഡവായ നമഃ .
ഓം ശ്വേതായ നമഃ .
ഓം ഗംഗാധരായ നമഃ .
ഓം ജടാധരായ നമഃ .
ഓം ചക്രേശായ നമഃ .
ഓം കുഞ്ചിതപാദായ നമഃ .
ഓം ശ്രീചക്രാംഗായ നമഃ .
ഓം അഭയപ്രദായ നമഃ .
ഓം മണിനൂപുരപാദാബ്ജായ നമഃ .
ഓം ത്രിപുരാവല്ലഭേശ്വരായ നമഃ .
ഓം ബീജഹസ്തായ നമഃ .
ഓം ചക്രനാഥായ നമഃ .
ഓം ബിന്ദുത്രികോണവാസകായ നമഃ .
ഓം പാഞ്ചഭൗതികദേഹാങ്കായ നമഃ .
ഓം പരമാനന്ദതാണ്ഡവായ നമഃ .
ഓം ഭുജംഗഭൂഷണായ നമഃ .
ഓം മനോഹരായപഞ്ചദശാക്ഷരായ നമഃ .
ഓം വിശ്വേശ്വരായ നമഃ .
ഓം വിരൂപാക്ഷായ നമഃ .
ഓം വിശ്വാതീതായ നമഃ .
ഓം ജഗദ്ഗുരവേ നമഃ .
ഓം ത്രിചത്വാരിംശത്കോണാംഗായ നമഃ .
ഓം പ്രഭാചക്രേശ്വരായ നമഃ .
ഓം പ്രഭവേ നമഃ .
ഓം നവാവരണചക്രേശ്വരായ നമഃ .
ഓം നവചക്രേശ്വരീപ്രിയായ നമഃ .
ഓം നാട്യേശ്വരായ നമഃ .
ഓം സഭാനഥായ നമഃ .
ഓം സിംഹവർമാപ്രപൂജിതായ നമഃ .
ഓം ഭീമായ നമഃ .
ഓം ക്ലീങ്കാരനായകായ നമഃ .
ഓം ഐങ്കാരരുദ്രായ നമഃ .
ഓം ത്രിശിവായ നമഃ .
ഓം തത്ത്വാധീശായ നമഃ .
ഓം നിരഞ്ജനായ നമഃ .
ഓം രാമായ നമഃ .
ഓം അനന്തായ നമഃ .
ഓം തത്ത്വമൂർതയേ നമഃ .
ഓം രുദ്രായ നമഃ .
ഓം കാലാന്തകായ നമഃ .
ഓം അവ്യയായ നമഃ .
ഓം ഓങ്കാരശംഭവേ നമഃ .
ഓം അവ്യക്തായ നമഃ .
ഓം ത്രിഗുണായ നമഃ .
ഓം ചിത്പ്രകാശായ നമഃ .
ഓം സൗങ്കാരസോമായ നമഃ .
ഓം തത്ത്വജ്ഞായ നമഃ .
ഓം അഘോരായ നമഃ .
ഓം ദക്ഷാധ്വരാന്തകായ നമഃ .
ഓം കാമാരയേ നമഃ .
ഓം ഗജസംഹർത്രേ നമഃ .
ഓം വീരഭദ്രായ നമഃ .
ഓം വ്യാഘ്രചർമാംബരധരായ നമഃ .
ഓം സദാശിവായ നമഃ .
ഓം ഭിക്ഷാടനായ നമഃ .
ഓം കൃച്ഛ്രഗതപ്രിയായ നമഃ .
ഓം കങ്കാലഭൈരവായ നമഃ .
ഓം നൃസിംഹഗർവഹരണായ നമഃ .
ഓം ഭദ്രകാലീമദാന്തകായ നമഃ .
ഓം നിർവികല്പായ നമഃ .
ഓം നിരാകാരായ നമഃ .
ഓം നിർമലാംഗായ നമഃ .
ഓം നിരാമയായ നമഃ .
ഓം ബ്രഹ്മവിഷ്ണുപ്രിയായ നമഃ .
ഓം ആനന്ദനടേശായ നമഃ .
ഓം ഭക്തവത്സലായ നമഃ .
ഓം ശ്രീമത്തത്പരസഭാനാഥായ നമഃ .
ഓം ശിവകാമീമനോഹരായ നമഃ .
ഓം ചിദേകരസസമ്പൂർണായ ശ്രീശിവായ മഹേശ്വരായ നമഃ .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

101.6K

Comments Malayalam

isc5a
ഈ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെ അതുല്യമായ ഉറവിടമാണ്.🌹🌹 -വിഷ്ണു

ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായതും ജ്ഞാനവർ ദ്ധകവുമാണ്.🌞 -രേഷ്മ നായർ

വേദധാര ഒരു അനുഗ്രഹം ആണ്. ജീവിതം കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയി. 🙏🏻 -Vinil

ഒത്തിരി ഒത്തിരി അറിവ് ലഭിക്കുന്നു -വിനയ് മേനോൻ

ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |