ശിവ ഷട്ക സ്തോത്രം

അമൃതബലാഹക- മേകലോകപൂജ്യം
വൃഷഭഗതം പരമം പ്രഭും പ്രമാണം.
ഗഗനചരം നിയതം കപാലമാലം
ശിവമഥ ഭൂതദയാകരം ഭജേഽഹം.
ഗിരിശയമാദിഭവം മഹാബലം ച
മൃഗകരമന്തകരം ച വിശ്വരൂപം.
സുരനുതഘോരതരം മഹായശോദം
ശിവമഥ ഭൂതദയാകരം ഭജേഽഹം.
അജിതസുരാസുരപം സഹസ്രഹസ്തം
ഹുതഭുജരൂപചരം ച ഭൂതചാരം.
മഹിതമഹീഭരണം ബഹുസ്വരൂപം
ശിവമഥ ഭൂതദയാകരം ഭജേഽഹം.
വിഭുമപരം വിദിതദം ച കാലകാലം
മദഗജകോപഹരം ച നീലകണ്ഠം.
പ്രിയദിവിജം പ്രഥിതം പ്രശസ്തമൂർതിം
ശിവമഥ ഭൂതദയാകരം ഭജേഽഹം.
സവിതൃസമാമിത- കോടികാശതുല്യം
ലലിതഗുണൈഃ സുയുതം മനുഷ്ബീജം.
ശ്രിതസദയം കപിലം യുവാനമുഗ്രം
ശിവമഥ ഭൂതദയാകരം ഭജേഽഹം.
വരസുഗുണം വരദം സപത്നനാശം
പ്രണതജനേച്ഛിതദം മഹാപ്രസാദം.
അനുസൃതസജ്ജന- സന്മഹാനുകമ്പം
ശിവമഥ ഭൂതദയാകരം ഭജേഽഹം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |