ശിവ ഷട്ക സ്തോത്രം

അമൃതബലാഹക- മേകലോകപൂജ്യം
വൃഷഭഗതം പരമം പ്രഭും പ്രമാണം.
ഗഗനചരം നിയതം കപാലമാലം
ശിവമഥ ഭൂതദയാകരം ഭജേഽഹം.
ഗിരിശയമാദിഭവം മഹാബലം ച
മൃഗകരമന്തകരം ച വിശ്വരൂപം.
സുരനുതഘോരതരം മഹായശോദം
ശിവമഥ ഭൂതദയാകരം ഭജേഽഹം.
അജിതസുരാസുരപം സഹസ്രഹസ്തം
ഹുതഭുജരൂപചരം ച ഭൂതചാരം.
മഹിതമഹീഭരണം ബഹുസ്വരൂപം
ശിവമഥ ഭൂതദയാകരം ഭജേഽഹം.
വിഭുമപരം വിദിതദം ച കാലകാലം
മദഗജകോപഹരം ച നീലകണ്ഠം.
പ്രിയദിവിജം പ്രഥിതം പ്രശസ്തമൂർതിം
ശിവമഥ ഭൂതദയാകരം ഭജേഽഹം.
സവിതൃസമാമിത- കോടികാശതുല്യം
ലലിതഗുണൈഃ സുയുതം മനുഷ്ബീജം.
ശ്രിതസദയം കപിലം യുവാനമുഗ്രം
ശിവമഥ ഭൂതദയാകരം ഭജേഽഹം.
വരസുഗുണം വരദം സപത്നനാശം
പ്രണതജനേച്ഛിതദം മഹാപ്രസാദം.
അനുസൃതസജ്ജന- സന്മഹാനുകമ്പം
ശിവമഥ ഭൂതദയാകരം ഭജേഽഹം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

34.9K

Comments Malayalam

4qqm2
വേദധാരയിലൂടെ ലഭിച്ച പോസിറ്റീവ് അനുഭവങ്ങൾക്കും വളർച്ചക്കും നന്ദി. 🙏🏻 -Radhakrishnan

വേദധാര ഒരു അനുഗ്രഹം ആണ്. ജീവിതം കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയി. 🙏🏻 -Vinil

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

ഈ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെ അതുല്യമായ ഉറവിടമാണ്.🌹🌹 -വിഷ്ണു

ധാരാളം പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് 🙏🙏 -ശ്വേത

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |