ശിവ നാമാവലി അഷ്ടക സ്തോത്രം

51.7K
1.1K

Comments Malayalam

xhexw
നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് -ശ്രീജിത്ത് മാടമ്പ്

സനാതന ധർമ്മം പരിപാലിക്കാനായി ഇത്രയേറെ പ്രയത് നിക്കുന്ന വേദധാര ഒരു അത്ഭുതം തന്നെ. ഗുരുകുലം, ഗോശാലകൾ , വേദങ്ങൾ, .... എല്ലാം പരിരക്ഷി.ക്കപ്പെടാനായി അവതരിച്ച പുണ്യാത്മാക്കൾ , മഹാത്മാക്കൾ... എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ ശിരസ്സ് നമിക്കുന്നു. -

വളരെ സുന്ദരവും വിവരസമ്പന്നമായിരിക്കുന്നു.🙏 -മനോജ്

വേദധാരയുടെ സ്വാധീനം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. നന്ദി. 🙏🏻 -Prateeksha

ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായതും ജ്ഞാനവർ ദ്ധകവുമാണ്.🌞 -രേഷ്മ നായർ

Read more comments

ഹേ ചന്ദ്രചൂഡ മദനാന്തക ശൂലപാണേ
സ്ഥാണോ ഗിരീശ ഗിരിജേശ മഹേശ ശംഭോ.
ഭൂതേശ ഭീതഭയസൂദന മാമനാഥം
സംസാരദുഃഖ- ഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ.
ഹേ പാർവതീഹൃദയവല്ലഭ ചന്ദ്രമൗലേ
ഭൂതാധിപ പ്രമഥനാഥ ഗിരീശചാപ.
ഹേ വാമദേവ ഭവ രുദ്ര പിനാകപാണേ
സംസാരദുഃഖ- ഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ.
ഹേ നീലകണ്ഠ വൃഷഭധ്വജ പഞ്ചവക്ത്ര
ലോകേശ ശേഷവലയ പ്രമഥേശ ശർവ.
ഹേ ധൂർജടേ പശുപതേ ഗിരിജാപതേ മാം
സംസാരദുഃഖ- ഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ.
ഹേ വിശ്വനാഥ ശിവ ശങ്കര ദേവദേവ
ഗംഗാധര പ്രമഥനായക നന്ദികേശ.
ബാണേശ്വരാന്ധകരിപോ ഹര ലോകനാഥ
സംസാരദുഃഖ- ഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ.
വാരാണസീപുരപതേ മണികർണികേശ
വീരേശ ദക്ഷമഖകാല വിഭോ ഗണേശ.
സർവജ്ഞ സർവഹൃദയൈകനിവാസ നാഥ
സംസാരദുഃഖ- ഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ.
ശ്രീമന്മഹേശ്വര കൃപാമയ ഹേ ദയാലോ
ഹേ വ്യോമകേശ ശിതികണ്ഠ ഗണാധിനാഥ.
ഭസ്മാംഗരാഗ നൃകപാലകലാപമാല
സംസാരദുഃഖ- ഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ.
കൈലാസശൈലവിനിവാസ വൃഷാകപേ ഹേ
മൃത്യുഞ്ജയ ത്രിനയന ത്രിജഗന്നിവാസ.
നാരായണപ്രിയ മദാപഹ ശക്തിനാഥ
സംസാരദുഃഖ- ഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ.
വിശ്വേശ വിശ്വഭവനാശക വിശ്വരൂപ
വിശ്വാത്മക ത്രിഭുവനൈകഗുണാധികേശ.
ഹേ വിശ്വനാഥ കരുണാമയ ദീനബന്ധോ
സംസാരദുഃഖ- ഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |