ശിവ നാമാവലി അഷ്ടക സ്തോത്രം

ഹേ ചന്ദ്രചൂഡ മദനാന്തക ശൂലപാണേ
സ്ഥാണോ ഗിരീശ ഗിരിജേശ മഹേശ ശംഭോ.
ഭൂതേശ ഭീതഭയസൂദന മാമനാഥം
സംസാരദുഃഖ- ഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ.
ഹേ പാർവതീഹൃദയവല്ലഭ ചന്ദ്രമൗലേ
ഭൂതാധിപ പ്രമഥനാഥ ഗിരീശചാപ.
ഹേ വാമദേവ ഭവ രുദ്ര പിനാകപാണേ
സംസാരദുഃഖ- ഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ.
ഹേ നീലകണ്ഠ വൃഷഭധ്വജ പഞ്ചവക്ത്ര
ലോകേശ ശേഷവലയ പ്രമഥേശ ശർവ.
ഹേ ധൂർജടേ പശുപതേ ഗിരിജാപതേ മാം
സംസാരദുഃഖ- ഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ.
ഹേ വിശ്വനാഥ ശിവ ശങ്കര ദേവദേവ
ഗംഗാധര പ്രമഥനായക നന്ദികേശ.
ബാണേശ്വരാന്ധകരിപോ ഹര ലോകനാഥ
സംസാരദുഃഖ- ഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ.
വാരാണസീപുരപതേ മണികർണികേശ
വീരേശ ദക്ഷമഖകാല വിഭോ ഗണേശ.
സർവജ്ഞ സർവഹൃദയൈകനിവാസ നാഥ
സംസാരദുഃഖ- ഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ.
ശ്രീമന്മഹേശ്വര കൃപാമയ ഹേ ദയാലോ
ഹേ വ്യോമകേശ ശിതികണ്ഠ ഗണാധിനാഥ.
ഭസ്മാംഗരാഗ നൃകപാലകലാപമാല
സംസാരദുഃഖ- ഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ.
കൈലാസശൈലവിനിവാസ വൃഷാകപേ ഹേ
മൃത്യുഞ്ജയ ത്രിനയന ത്രിജഗന്നിവാസ.
നാരായണപ്രിയ മദാപഹ ശക്തിനാഥ
സംസാരദുഃഖ- ഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ.
വിശ്വേശ വിശ്വഭവനാശക വിശ്വരൂപ
വിശ്വാത്മക ത്രിഭുവനൈകഗുണാധികേശ.
ഹേ വിശ്വനാഥ കരുണാമയ ദീനബന്ധോ
സംസാരദുഃഖ- ഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ഗണേശ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലീ

ഗണേശ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലീ

ഓം ഗണേശ്വരായ നമഃ ഓം ഗണക്രീഡായ നമഃ ഓം മഹാഗണപതയേ നമഃ ഓം വിശ്വകർത്രേ നമഃ ഓം വിശ്വമുഖായ നമഃ ഓം ദുർജയായ നമഃ ഓം ധൂർജയായ നമഃ ഓം ജയായ നമഃ ഓം സുരൂപായ നമഃ ഓം സർവനേത്രാധിവാസായ നമഃ ഓം വീരാസനാശ്രയായ നമഃ ഓം യോഗാധിപായ നമഃ ഓം താരകസ്ഥായ നമഃ ഓം പുരുഷായ നമഃ ഓം ഗജകർണകായ നമഃ

Click here to know more..

ലക്ഷ്മീ ദ്വാദശ നാമ സ്തോത്രം

ലക്ഷ്മീ ദ്വാദശ നാമ സ്തോത്രം

ശ്രീഃ പദ്മാ കമലാ മുകുന്ദമഹിഷീ ലക്ഷ്മീസ്ത്രിലോകേശ്വരീ മാ ക്ഷീരാബ്ധിസുതാ വിരിഞ്ചിജനനീ വിദ്യാ സരോജാസനാ. സർവാഭീഷ്ടഫലപ്രദേതി സതതം നാമാനി യേ ദ്വാദശ പ്രാതഃ ശുദ്ധതരാഃ പഠന്ത്യഭിമതാൻ സർവാൻ ലഭന്തേ ശുഭാൻ. ശ്രീഃ പദ്മാ കമലാ മുകുന്ദമഹിഷീ ലക്ഷ്മീസ്ത്രിലോകേശ്വരീ മാ ക്ഷീരാ

Click here to know more..

താപത്രയം - ആധികൾ മുന്ന് വിധമാണ്

 താപത്രയം - ആധികൾ മുന്ന് വിധമാണ്

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |