ശിവ നാമാവലി അഷ്ടക സ്തോത്രം

ഹേ ചന്ദ്രചൂഡ മദനാന്തക ശൂലപാണേ
സ്ഥാണോ ഗിരീശ ഗിരിജേശ മഹേശ ശംഭോ.
ഭൂതേശ ഭീതഭയസൂദന മാമനാഥം
സംസാരദുഃഖ- ഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ.
ഹേ പാർവതീഹൃദയവല്ലഭ ചന്ദ്രമൗലേ
ഭൂതാധിപ പ്രമഥനാഥ ഗിരീശചാപ.
ഹേ വാമദേവ ഭവ രുദ്ര പിനാകപാണേ
സംസാരദുഃഖ- ഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ.
ഹേ നീലകണ്ഠ വൃഷഭധ്വജ പഞ്ചവക്ത്ര
ലോകേശ ശേഷവലയ പ്രമഥേശ ശർവ.
ഹേ ധൂർജടേ പശുപതേ ഗിരിജാപതേ മാം
സംസാരദുഃഖ- ഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ.
ഹേ വിശ്വനാഥ ശിവ ശങ്കര ദേവദേവ
ഗംഗാധര പ്രമഥനായക നന്ദികേശ.
ബാണേശ്വരാന്ധകരിപോ ഹര ലോകനാഥ
സംസാരദുഃഖ- ഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ.
വാരാണസീപുരപതേ മണികർണികേശ
വീരേശ ദക്ഷമഖകാല വിഭോ ഗണേശ.
സർവജ്ഞ സർവഹൃദയൈകനിവാസ നാഥ
സംസാരദുഃഖ- ഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ.
ശ്രീമന്മഹേശ്വര കൃപാമയ ഹേ ദയാലോ
ഹേ വ്യോമകേശ ശിതികണ്ഠ ഗണാധിനാഥ.
ഭസ്മാംഗരാഗ നൃകപാലകലാപമാല
സംസാരദുഃഖ- ഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ.
കൈലാസശൈലവിനിവാസ വൃഷാകപേ ഹേ
മൃത്യുഞ്ജയ ത്രിനയന ത്രിജഗന്നിവാസ.
നാരായണപ്രിയ മദാപഹ ശക്തിനാഥ
സംസാരദുഃഖ- ഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ.
വിശ്വേശ വിശ്വഭവനാശക വിശ്വരൂപ
വിശ്വാത്മക ത്രിഭുവനൈകഗുണാധികേശ.
ഹേ വിശ്വനാഥ കരുണാമയ ദീനബന്ധോ
സംസാരദുഃഖ- ഗഹനാജ്ജഗദീശ രക്ഷ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |