അരുണാചലേശ്വര സ്തോത്രം

കാശ്യാം മുക്തിർമരണാദരുണാഖ്യസ്യാചലസ്യ തു സ്മരണാത്.
അരുണാചലേശസഞ്ജ്ഞം തേജോലിംഗം സ്മരേത്തദാമരണാത്.
ദ്വിധേഹ സംഭൂയ ധുനീ പിനാകിനീ ദ്വിധേവ രൗദ്രീ ഹി തനുഃ പിനാകിനീ.
ദ്വിധാ തനോരുത്തരതോഽപി ചൈകോ യസ്യാഃ പ്രവാഹഃ പ്രവവാഹ ലോകഃ.
പ്രാവോത്തരാ തത്ര പിനാകിനീ യാ സ്വതീരഗാൻ സംവസഥാൻപുനാനീ.
അസ്യാഃ പരോ ദക്ഷിണതഃ പ്രവാഹോ നാനാനദീയുക് പ്രവവാഹ സേയം.
ലോകസ്തുതാ യാമ്യപിനാകിനീതി സ്വയം ഹി യാ സാഗരമാവിവേശ.
മനാക് സാധനാർതിം വിനാ പാപഹന്ത്രീ പുനാനാപി നാനാജനാദ്യാധിഹന്ത്രീ.
അനായാസതോ യാ പിനാക്യാപ്തിദാത്രീ പുനാത്വഹംസോ നഃ പിനാകിന്യവിത്രീ.
അരുണാചലതഃ കാഞ്ച്യാ അപി ദക്ഷിണദിക്സ്ഥിതാ.
ചിദംബരസ്യ കാവേര്യാ അപ്യുദഗ്യാ പുനാതു മാം.
യാധിമാസവശാച്ചൈത്ര്യാം കൃതക്ഷൗരസ്യ മേഽല്പകാ.
സ്നാപനായ ക്ഷണാദ്വൃദ്ധാ സാദ്ധാസേവ്യാ പിനാകിനീ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |