ചന്ദ്രമൗലി ദശക സ്തോത്രം

സദാ മുദാ മദീയകേ മനഃസരോരുഹാന്തരേ
വിഹാരിണേഽഘസഞ്ചയം വിദാരിണേ ചിദാത്മനേ.
നിരസ്തതോയ- തോയമുങ്നികായ- കായശോഭിനേ
നമഃ ശിവായ സാംബശങ്കരായ ചന്ദ്രമൗലയേ.
നമോ നമോഽഷ്ടമൂർതയേ നമോ നമാനകീർതയേ
നമോ നമോ മഹാത്മനേ നമഃ ശുഭപ്രദായിനേ.
നമോ ദയാർദ്രചേതസേ നമോഽസ്തു കൃത്തിവാസസേ
നമഃ ശിവായ സാംബശങ്കരായ ചന്ദ്രമൗലയേ.
പിതാമഹാദ്യവേദ്യക- സ്വഭാവകേവലായ തേ
സമസ്തദേവവാസവാദി- പൂജിതാംഘ്രിശോഭിനേ.
ഭവായ ശക്രരത്നസദ്ഗല- പ്രഭായ ശൂലിനേ
നമഃ ശിവായ സാംബശങ്കരായ ചന്ദ്രമൗലയേ.
ശിവോഽഹമസ്മി ഭാവയേ ശിവം ശിവേന രക്ഷിതഃ
ശിവസ്യ പൂർണവർചസഃ സമർചയേ പദദ്വയം .
ശിവാത്പരം ന വിദ്യതേ ശിവേ ജഗത് പ്രവർതയേ
നമഃ ശിവായ സാംബശങ്കരായ ചന്ദ്രമൗലയേ.
മരന്ദതുന്ദിലാരവിന്ദ- സുന്ദരസ്മിതാനനോ-
ന്മിലന്മിലിന്ദവവൃന്ദ- നീലനീലകുന്തലാം ശിവാം.
കലാകലാപസാരിണീം ശിവാം ച വീക്ഷ്യ തോഷിണേ
നമഃ ശിവായ സാംബശങ്കരായ ചന്ദ്രമൗലയേ.
ശിവാനനാരവിന്ദ- സന്മിലിന്ദഭാവഭാങ്മനോ-
വിനോദിനേ ദിനേശകോടി- കോടിദീപ്തതേജസേ .
സ്വസേവലോകസാദരാവ- ലോകനൈകവർതിനേ
നമഃ ശിവായ സാംബശങ്കരായ ചന്ദ്രമൗലയേ.
ജടാതടീലുഠദ്വിയദ്ധുനീ- ധലദ്ധലധ്വന-
ദ്ഘനൗഘഗർജിതോത്ഥബുദ്ധി- സംഭ്രമച്ഛിഖണ്ഡിനേ.
വിഖണ്ഡിതാരിമണ്ഡല- പ്രചണ്ഡദോസ്ത്രിശൂലിനേ
നമഃ ശിവായ സാംബശങ്കരായ ചന്ദ്രമൗലയേ.
പ്രഹൃഷ്ടഹൃഷ്ടതുഷ്ടപുഷ്ട- ദിഷ്ടവിഷ്ടപായ സം-
നമദ്വിശിഷ്ടഭക്ത- വിഷ്ടരാപ്തയേഽഷ്ടമൂർതയേ.
വിദായിനേ ധനാധിനാഥസാധു- സഖ്യദായിനേ
നമഃ ശിവായ സാംബശങ്കരായ ചന്ദ്രമൗലയേ.
അഖർവഗർവദോർവിജൃംഭ- ദംഭകുംഭദാനവ-
ച്ഛിദാസദാധ്വന- ത്പിനാകഹാരിണേ വിഹാരിണേ.
സുഹൃത്സുഹൃത്സുഹൃത്സുഹൃത്സു- ഹൃത്സ്മയാപഹാരിണേ
നമഃ ശിവായ സാംബശങ്കരായ ചന്ദ്രമൗലയേ.
അഖണ്ഡദണ്ഡബാഹുദണ്ഡ- ദണ്ഡിതോഗ്രഡിണ്ഡിമ-
പ്രധിം ധിമിന്ധിമിന്ധിമിന്ധ്വനി- ക്രമോത്ഥതാണ്ഡവം.
അഖണ്ഡവൈഭവാഹി- നാഥമണ്ഡിതം ചിദംബരം
നമഃ ശിവായ സാംബശങ്കരായ ചന്ദ്രമൗലയേ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |