വേദസാര ശിവ സ്തോത്രം

പശൂനാം പതിം പാപനാശം പരേശം
ഗജേന്ദ്രസ്യ കൃത്തിം വസാനം വരേണ്യം.
ജടാജൂടമധ്യേ സ്ഫുരദ്ഗാംഗവാരിം
മഹാദേവമേകം സ്മരാമി സ്മരാരിം.
മഹേശം സുരേശം സുരാരാതിനാശം
വിഭും വിശ്വനാഥം വിഭൂത്യംഗഭൂഷം.
വിരൂപാക്ഷമിന്ദ്വർക- വഹ്നിത്രിനേത്രം
സദാനന്ദമീഡേ പ്രഭും പഞ്ചവക്ത്രം.
ഗിരീശം ഗണേശം ഗലേ നീലവർണം
ഗവേന്ദ്രാധിരൂഢം ഗുണാതീതരൂപം.
ഭവം ഭാസ്വരം ഭസ്മനാ ഭൂഷിതാംഗം
ഭവാനീകലത്രം ഭജേ പഞ്ചവക്ത്രം.
ശിവാകാന്ത ശംഭോ ശശാങ്കാർധമൗലേ
മഹേശാന ശൂലിൻ ജടാജൂടധാരിൻ.
ത്വമേകോ ജഗദ്വ്യാപകോ വിശ്വരൂപഃ
പ്രസീദ പ്രസീദ പ്രഭോ പൂർണരൂപ.
പരാത്മാനമേകം ജഗദ്ബീജമാദ്യം
നിരീഹം നിരാകാരമോങ്കാരവേദ്യം.
യതോ ജായതേ പാല്യതേ യേന വിശ്വം
തമീശം ഭജേ ലീയതേ യത്ര വിശ്വം.
ന ഭൂമിർന ചാപോ ന വഹ്നിർന വായു-
ര്ന ചാകാശമാസ്തേ ന തന്ദ്രാ ന നിദ്രാ.
ന ചോഷ്ണം ന ശീതം ന ദേശോ ന വേഷോ
ന യസ്യാസ്തി മൂർതിസ്ത്രിമൂർതിം തമീഡേ.
അജം ശാശ്വതം കാരണം കാരണാനാം
ശിവം കേവലം ഭാസകം ഭാസകാനാം.
തുരീയം തമഃപാരമാദ്യന്തഹീനം
പ്രപദ്യേ പരം പാവനം ദ്വൈതഹീനം.
നമസ്തേ നമസ്തേ വിഭോ വിശ്വമൂർതേ
നമസ്തേ നമസ്തേ ചിദാനന്ദമൂർതേ.
നമസ്തേ നമസ്തേ തപോയോഗഗമ്യ
നമസ്തേ നമസ്തേ ശ്രുതിജ്ഞാനഗമ്യ.
പ്രഭോ ശൂലപാണേ വിഭോ വിശ്വനാഥ
മഹാദേവ ശംഭോ മഹേശ ത്രിനേത്ര.
ശിവാകാന്ത ശാന്ത സ്മരാരേ പുരാരേ
ത്വദന്യോ വരേണ്യോ ന മാന്യോ ന ഗണ്യഃ.
ശംഭോ മഹേശ കരുണാമയ ശൂലപാണേ
ഗൗരീപതേ പശുപതേ പശുപാശനാശിൻ.
കാശീപതേ കരുണയാ ജഗദേതദേക-
സ്ത്വം ഹംസി പാസി വിദധാസി മഹേശ്വരോഽസി.
ത്വത്തോ ജഗദ്ഭവതി ദേവ ഭവ സ്മരാരേ
ത്വയ്യേവ തിഷ്ഠതി ജഗന്മൃഡ വിശ്വനാഥ.
ത്വയ്യേവ ഗച്ഛതി ലയം ജഗദേതദീശ
ലിംഗാത്മകം ഹര ചരാചരവിശ്വരൂപിൻ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |