കാലഭൈരവ അഷ്ടക സ്തോത്രം

 

 

Kalabhairava ashtakam

 

 

ദേവരാജസേവ്യമാന- പാവനാംഘ്രിപങ്കജം
വ്യാലയജ്ഞസൂത്രമിന്ദുശേഖരം കൃപാകരം.
നാരദാദിയോഗിവൃന്ദവന്ദിതം ദിഗംബരം
കാശികാപുരാധിനാഥ- കാലഭൈരവം ഭജേ.
ഭാനുകോടിഭാസ്വരം ഭവാബ്ധിതാരകം പരം
നീലകണ്ഠമീപ്സിതാർഥ- ദായകം ത്രിലോചനം.
കാലകാലമംബുജാക്ഷ- മക്ഷശൂലമക്ഷരം
കാശികാപുരാധിനാഥ- കാലഭൈരവം ഭജേ.
ശൂലടങ്കപാശദണ്ഡ- പാണിമാദികാരണം
ശ്യാമകായമാദിദേവമക്ഷരം നിരാമയം.
ഭീമവിക്രമം പ്രഭും വിചിത്രതാണ്ഡവപ്രിയം
കാശികാപുരാധിനാഥ- കാലഭൈരവം ഭജേ.
ഭുക്തിമുക്തിദായകം പ്രശസ്തചാരുവിഗ്രഹം
ഭക്തവത്സലം സ്ഥിരം സമസ്തലോകവിഗ്രഹം.
നിക്ക്വണന്മനോജ്ഞഹേമ- കിങ്കിണീലസത്കടിം
കാശികാപുരാധിനാഥ- കാലഭൈരവം ഭജേ.
ധർമസേതുപാലകം ത്വധർമമാർഗനാശകം
കർമപാശമോചകം സുശർമദായകം വിഭും.
സ്വർണവർണകേശപാശ- ശോഭിതാംഗനിർമലം
കാശികാപുരാധിനാഥ- കാലഭൈരവം ഭജേ.
രത്നപാദുകാപ്രഭാഭിരാമ- പാദയുഗ്മകം
നിത്യമദ്വിതീയമിഷ്ടദൈവതം നിരഞ്ജനം.
മൃത്യുദർപനാശകം കരാലദംഷ്ട്രഭൂഷണം
കാശികാപുരാധിനാഥ- കാലഭൈരവം ഭജേ.
അട്ടഹാസഭിന്നപദ്മ- ജാൺകോശസന്തതിം
ദൃഷ്ടിപാതനഷ്ടപാപ- ജാലമുഗ്രശാസനം.
അഷ്ടസിദ്ധിദായകം കപാലമാലികാധരം
കാശികാപുരാധിനാഥ- കാലഭൈരവം ഭജേ.
ഭൂതസംഘനായകം വിശാലകീർതിദായകം
കാശിവാസിലോകപുണ്യ- പാപശോധകം വിഭും.
നീതിമാർഗകോവിദം പുരാതനം ജഗത്പതിം
കാശികാപുരാധിനാഥ- കാലഭൈരവം ഭജേ.
കാലഭൈരവാഷ്ടകം പഠന്തി യേ മനോഹരം
ജ്ഞാനമുക്തിസാധകം വിചിത്രപുണ്യവർധനം.
ശോകമോഹലോഭദൈന്യകോപ- താപനാശനം
തേ പ്രയാന്തി കാലഭൈരവാംഘ്രിസന്നിധിം ധ്രുവം.

 

 

 

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |