അർധനാരീശ്വര സ്തോത്രം

 

Video - Ardhanareeshwara Stotram 

 

Ardhanareeshwara Stotram

 

ചാമ്പേയഗൗരാർധശരീരകായൈ
കർപൂരഗൗരാർധശരീരകായ.
ധമ്മല്ലികായൈ ച ജടാധരായ
നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ.
കസ്തൂരികാകുങ്കുമചർചിതായൈ
ചിതാരജഃപുഞ്ജവിചർചിതായ.
കൃതസ്മരായൈ വികൃതസ്മരായ
നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ.
ഝണത്കണത്കങ്കണനൂപുരായൈ
പാദാബ്ജരാജത്ഫണിനൂപുരായൈ.
ഹേമാംഗദായൈ ഭുജഗാംഗദായ
നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ.
വിശാലനീലോത്പലലോചനായൈ
വികാസിപങ്കേരുഹലോചനായ.
സമേക്ഷണായൈ വിഷമേക്ഷണായ
നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ.
മന്ദാരമാലാകലിതാലകായൈ
കപാലമാലാങ്കിതകന്ധരായ.
ദിവ്യാംബരായൈ ച ദിഗംബരായ
നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ.
അംഭോധരശ്യാമലകുന്തലായൈ
തടിത്പ്രഭാതാമ്രജടാധരായ.
നിരീശ്വരായൈ നിഖിലേശ്വരായ
നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ.
പ്രപഞ്ചസൃഷ്ട്യുന്മുഖലാസ്യകായൈ
സമസ്തസംഹാരകതാണ്ഡവായ.
ജഗജ്ജനന്യൈ ജഗദേകപിത്രേ
നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ.
പ്രദീപ്തരത്നോജ്ജ്വലകുണ്ഡലായൈ
സ്ഫുരന്മഹാപന്നഗഭൂഷണായ.
ശിവാന്വിതായൈ ച ശിവാന്വിതായ
നമഃ ശിവായൈ ച നമഃ ശിവായ.
ഏതത് പഠേദഷ്ടകമിഷ്ടദം യോ
ഭക്ത്യാ സ മാന്യോ ഭുവി ദീർഘജീവീ.
പ്രാപ്നോതി സൗഭാഗ്യമനന്തകാലം
ഭൂയാത് സദാ തസ്യ സമസ്തസിദ്ധിഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |