വിശ്വനാഥ സ്തോത്രം

ഗംഗാധരം ജടാവന്തം പാർവതീസഹിതം ശിവം|
വാരാണസീപുരാധീശം വിശ്വനാഥമഹം ശ്രയേ|
ബ്രഹ്മോപേന്ദ്രമഹേന്ദ്രാദി- സേവിതാംഘ്രിം സുധീശ്വരം|
വാരാണസീപുരാധീശം വിശ്വനാഥമഹം ശ്രയേ|
ഭൂതനാഥം ഭുജംഗേന്ദ്രഭൂഷണം വിഷമേക്ഷണം|
വാരാണസീപുരാധീശം വിശ്വനാഥമഹം ശ്രയേ|
പാശാങ്കുശധരം ദേവമഭയം വരദം കരൈഃ|
വാരാണസീപുരാധീശം വിശ്വനാഥമഹം ശ്രയേ|
ഇന്ദുശോഭിലലാടം ച കാമദേവമദാന്തകം|
വാരാണസീപുരാധീശം വിശ്വനാഥമഹം ശ്രയേ|
പഞ്ചാനനം ഗജേശാനതാതം മൃത്യുജരാഹരം|
വാരാണസീപുരാധീശം വിശ്വനാഥമഹം ശ്രയേ|
സഗുണം നിർഗുണം ചൈവ തേജോരൂപം സദാശിവം|
വാരാണസീപുരാധീശം വിശ്വനാഥമഹം ശ്രയേ|
ഹിമവത്പുത്രികാകാന്തം സ്വഭക്താനാം മനോഗതം|
വാരാണസീപുരാധീശം വിശ്വനാഥമഹം ശ്രയേ|
വാരാണസീപുരാധീശ- സ്തോത്രം യസ്തു നരഃ പഠേത്|
പ്രാപ്നോതി ധനമൈശ്വര്യം ബലമാരോഗ്യമേവ ച.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

47.1K
1.1K

Comments Malayalam

nur3q
വേദധാര ഒരു അനുഗ്രഹം ആണ്. ജീവിതം കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയി. 🙏🏻 -Vinil

വേദധാരാ വളരെ അപൂർവവും വിവരസമ്പന്നവുമാണ്. -അനു

വേദധാരയുടെ സ്വാധീനം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. നന്ദി. 🙏🏻 -Prateeksha

ഒത്തിരി ഒത്തിരി അറിവ് ലഭിക്കുന്നു -വിനയ് മേനോൻ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |