ലലിതാ പഞ്ചക സ്തോത്രം

Other languages: EnglishHindiTamilTeluguKannada

Click here for audio

പ്രാതഃ സ്മരാമി ലലിതാവദനാരവിന്ദം
ബിംബാധരം പൃഥുലമൗക്തികശോഭിനാസം.
ആകർണദീർഘനയനം മണികുണ്ഡലാഢ്യം
മന്ദസ്മിതം മൃഗമദോജ്ജ്വലഫാലദേശം.
പ്രാതർഭജാമി ലലിതാഭുജകല്പവല്ലീം
രക്താംഗുലീയലസദംഗുലി-
പല്ലവാഢ്യാം.
മാണിക്യഹേമവലയാം-
ഗദശോഭമാനാം
പുണ്ഡ്രേക്ഷുചാപ-
കുസുമേഷുസൃണീർദധാനാം.
പ്രാതർനമാമി ലലിതാചരണാരവിന്ദം
ഭക്തേഷ്ടദാനനിരതം ഭവസിന്ധുപോതം.
പദ്മാസനാദിസുര-
നായകപൂജനീയം
പദ്മാങ്കുശധ്വജസുദർശന-
ലാഞ്ഛനാഢ്യം.
പ്രാതഃ സ്തുവേ പരശിവാം ലലിതാം ഭവാനീം
ത്രയ്യംഗവേദ്യവിഭവാം കരുണാനവദ്യാം.
വിശ്വസ്യ സൃഷ്ടിവിലയസ്ഥിതിഹേതുഭൂതാം
വിദ്യേശ്വരീം നിഗമവാങ്മനസാതിദൂരാം.
പ്രാതർവദാമി ലലിതേ തവ പുണ്യനാമ
കാമേശ്വരീതി കമലേതി മഹേശ്വരീതി.
ശ്രീശാംഭവീതി ജഗതാം ജനനീ പരേതി
വാഗ്ദേവതേതി വചസാ ത്രിപുരേശ്വരീതി.
യഃ ശ്ലോകപഞ്ചകമിദം ലലിതാംബികായാഃ
സൗഭാഗ്യദം സുലലിതം പഠതി പ്രഭാതേ.
തസ്മൈ ദദാതി ലലിതാ ഝടിതി പ്രസന്നാ
വിദ്യാം ശ്രിയം വിമലസൗഖ്യമനന്തകീർതിം.

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
2656032