ലളിതാ പഞ്ചക സ്തോത്രം

 

Video - Lalitha Pratah Smarana Stotram 

 

Lalitha Pratah Smarana Stotram

 

പ്രാതഃ സ്മരാമി ലളിതാവദനാരവിന്ദം
ബിംബാധരം പൃഥുലമൗക്തികശോഭിനാസം.
ആകർണദീർഘനയനം മണികുണ്ഡലാഢ്യം
മന്ദസ്മിതം മൃഗമദോജ്ജ്വലഫാലദേശം.
പ്രാതർഭജാമി ലളിതാഭുജകല്പവല്ലീം
രക്താംഗുലീയലസദംഗുലി-
പല്ലവാഢ്യാം.
മാണിക്യഹേമവലയാം-
ഗദശോഭമാനാം
പുണ്ഡ്രേക്ഷുചാപ-
കുസുമേഷുസൃണീർദധാനാം.
പ്രാതർനമാമി ലളിതാചരണാരവിന്ദം
ഭക്തേഷ്ടദാനനിരതം ഭവസിന്ധുപോതം.
പദ്മാസനാദിസുര-
നായകപൂജനീയം
പദ്മാങ്കുശധ്വജസുദർശന-
ലാഞ്ഛനാഢ്യം.
പ്രാതഃ സ്തുവേ പരശിവാം ലളിതാം ഭവാനീം
ത്രയ്യംഗവേദ്യവിഭവാം കരുണാനവദ്യാം.
വിശ്വസ്യ സൃഷ്ടിവിലയസ്ഥിതിഹേതുഭൂതാം
വിദ്യേശ്വരീം നിഗമവാങ്മനസാതിദൂരാം.
പ്രാതർവദാമി ലളിതേ തവ പുണ്യനാമ
കാമേശ്വരീതി കമലേതി മഹേശ്വരീതി.
ശ്രീശാംഭവീതി ജഗതാം ജനനീ പരേതി
വാഗ്ദേവതേതി വചസാ ത്രിപുരേശ്വരീതി.
യഃ ശ്ലോകപഞ്ചകമിദം ലളിതാംബികായാഃ
സൗഭാഗ്യദം സുലളിതം പഠതി പ്രഭാതേ.
തസ്മൈ ദദാതി ലളിതാ ഝടിതി പ്രസന്നാ
വിദ്യാം ശ്രിയം വിമലസൗഖ്യമനന്തകീർതിം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

32.2K

Comments

uhkGm
Excellent! 🌟✨👍 -Raghav Basit

Thanksl for Vedadhara's incredible work of reviving ancient wisdom! -Ramanujam

Brilliant! 🔥🌟 -Sudhanshu

Nice -Same RD

Awesome! 😎🌟 -Mohit Shimpi

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |