അഘോര രുദ്ര അഷ്ടക സ്തോത്രം

കാലാഭ്രോത്പലകാല- ഗാത്രമനലജ്വാലോർധ്വ- കേശോജ്ജ്വലം
ദംഷ്ട്രാദ്യസ്ഫുടദോഷ്ഠ- ബിംബമനലജ്വാലോഗ്ര- നേത്രത്രയം.
രക്താകോരക- രക്തമാല്യരുചിരം രക്താനുലേപപ്രിയം
വന്ദേഽഭീഷ്ടഫലാപ്തയേ- ഽംഘ്രികമലേഽഘോരാസ്ത്ര- മന്ത്രേശ്വരം.
ജംഘാലംബിതകിങ്കിണീ- മണിഗണപ്രാലംബി- മാലാഞ്ചിതം
ദക്ഷാന്ത്രം ഡമരും പിശാചമനിശം ശൂലം ച മൂലം കരൈഃ.
ഘണ്ടാഖേടക- പാലശൂലകയുതം വാമസ്ഥിതേ ബിഭ്രതം
വന്ദേഽഭീഷ്ടഫലാപ്തയേ- ഽംഘ്രികമലേഽഘോരാസ്ത്ര- മന്ത്രേശ്വരം.
നാഗേന്ദ്രാവൃതമൂർധ്നിജ- സ്ഥിതഗലശ്രീഹസ്ത- പാദാംബുജം
ശ്രീമദ്ദോഃകടികുക്ഷി- പാർശ്വമഭിതോ നാഗോപവീതാവൃതം.
ലൂതാവൃശ്ചിക- രാജരാജിതമഹാ- ഹാരാങ്കിതോരഃസ്സ്ഥലം
വന്ദേഽഭീഷ്ടഫലാപ്തയേ- ഽംഘ്രികമലേഽഘോരാസ്ത്ര- മന്ത്രേശ്വരം.
ധൃത്വാ പാശുപതാസ്ത്രനാമ കൃപയാ യത്കുണ്ഡലി പ്രാണിനാം
പാശാന്യേ ക്ഷുരികാസ്ത്രപാശ- ദലിതഗ്രന്ഥിം ശിവാസ്ത്രാഹ്വയം.
വിഘ്നാകാങ്ക്ഷിപദം പ്രസാദനിരതം സർവാപദാം താരകം
വന്ദേഽഭീഷ്ടഫലാപ്തയേ- ഽംഘ്രികമലേഽഘോരാസ്ത്ര- മന്ത്രേശ്വരം.
ഘോരാഘോരതരാനനം സ്ഫുടദൃശം സമ്പ്രസ്ഫുരച്ഛൂലകം
പ്രാജ്യം നൃത്തസുരൂപകം ചടചടജ്വാലാഗ്നി- തേജഃകചം.
ജാനുഭ്യാം പ്രചടത്കൃതാരിനികരം സ്ത്രഗ്രുണ്ഡമാലാന്വിതം
വന്ദേഽഭീഷ്ടഫലാപ്തയേ- ഽംഘ്രികമലേഽഘോരാസ്ത്ര- മന്ത്രേശ്വരം.
ഭക്താനിഷ്ടക- ദുഷ്ടസർപദുരിത- പ്രധ്വംസനോദ്യോഗയുക്
ഹസ്താഗ്രം ഫണിബദ്ധഹസ്തചരണം പ്രാരബ്ധയാത്രാപരം.
സ്വാവൃത്ത്യാസ്ഥിത- ഭീഷണാങ്കനികര- പ്രാരബ്ധസൗഭാഗ്യകം
വന്ദേഽഭീഷ്ടഫലാപ്തയേ- ഽംഘ്രികമലേഽഘോരാസ്ത്ര- മന്ത്രേശ്വരം.
യന്മന്ത്രാക്ഷരലാഞ്ഛിതാപ- ഘനവന്മർത്യാശ്ച വജ്രാർചിഷോ
ഭൂതപ്രേതപിശാചരാക്ഷസ- കലാനിർഘാതപാതാ ഇവ.
ഉത്സന്നാശ്ച ഭവന്തി സർവദുരിത- പ്രോച്ചാടനോത്പാദകം
വന്ദേഽഭീഷ്ടഫലാപ്തയേ- ഽംഘ്രികമലേഽഘോരാസ്ത്ര- മന്ത്രേശ്വരം.
യദ്ധ്യാനോദ്യത- പൂരുഷോഷിതഗൃഹഗ്രാമ- സ്ഥിരാസ്ഥായിനോ
ഭൂതപ്രേതപിശാച- രാക്ഷസഹതാ നിർഘാതപാതാ ഇവ.
യദ്രൂപം വിധിനാ സ്മരൻ ഹി വിജയീ ശത്രുക്ഷയം പ്രാപ്നുയാദ്
വന്ദേഽഭീഷ്ടഫലാപ്തയേ- ഽംഘ്രികമലേഽഘോരാസ്ത്ര- മന്ത്രേശ്വരം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |