വടുക ഭൈരവ അഷ്ടോത്തര ശത നാമാവലി

ഓം ഭൈരവായ നമഃ.
ഓം ഭൂതനാഥായ നമഃ.
ഓം ഭൂതാത്മനേ നമഃ.
ഓം ഭൂതഭാവനായ നമഃ.
ഓം ക്ഷേത്രജ്ഞായ നമഃ.
ഓം ക്ഷേത്രപാലായ നമഃ.
ഓം ക്ഷേത്രദായ നമഃ.
ഓം ക്ഷത്രിയായ നമഃ.
ഓം വിരാജേ നമഃ.
ഓം ശ്മശാനവാസിനേ നമഃ.
ഓം മാംസാശിനേ നമഃ.
ഓം ഖർപരാശിനേ നമഃ.
ഓം സ്മരാന്തകായ നമഃ.
ഓം രക്തപായ നമഃ.
ഓം പാനപായ നമഃ.
ഓം സിദ്ധായ നമഃ.
ഓം സിദ്ധിദായ നമഃ.
ഓം സിദ്ധിസേവിതായ നമഃ.
ഓം കങ്കാലായ നമഃ.
ഓം കാലശമനായ നമഃ.
ഓം കലാകാഷ്ഠാതനവേ നമഃ.
ഓം കവയേ നമഃ.
ഓം ത്രിനേത്രായ നമഃ.
ഓം ബഹുനേത്രായ നമഃ.
ഓം പിംഗലലോചനായ നമഃ.
ഓം ശൂലപാണയേ നമഃ.
ഓം ഖഡ്ഗപാണയേ നമഃ.
ഓം കങ്കാലിനേ നമഃ.
ഓം ധൂമ്രലോചനായ നമഃ.
ഓം അഭീരവേ നമഃ.
ഓം ഭൈരവീനാഥായ നമഃ.
ഓം ഭൂതപായ നമഃ.
ഓം യോഗിനീപതയേ നമഃ.
ഓം ധനദായ നമഃ.
ഓം ധനഹാരിണേ നമഃ.
ഓം ധനവതേ നമഃ.
ഓം പ്രതിഭാനവതേ നമഃ.
ഓം നാഗഹാരായ നമഃ.
ഓം നാഗകേശായ നമഃ.
ഓം വ്യോമകേശായ നമഃ.
ഓം കപാലഭൃതേ നമഃ.
ഓം കാലായ നമഃ.
ഓം കപാലമാലിനേ നമഃ.
ഓം കമനീയായ നമഃ.
ഓം കാലനിധയേ നമഃ.
ഓം ത്രിലോചനായ നമഃ.
ഓം ജ്വലന്നേത്രായ നമഃ.
ഓം ത്രിശിഖിനേ നമഃ.
ഓം ത്രിലോകപായ നമഃ.
ഓം ത്രിനേത്രതനയായ നമഃ.
ഓം ഡിംഭായ നമഃ.
ഓം ശാന്തായ നമഃ.
ഓം ശാന്തജനപ്രിയായ നമഃ.
ഓം ബടുകായ നമഃ.
ഓം ബഹുവേഷായ നമഃ.
ഓം ഖഡ്വാംഗവരധാരകായ നമഃ.
ഓം ഭൂതാധ്യക്ഷായ നമഃ.
ഓം പശുപതയേ നമഃ.
ഓം ഭിക്ഷുകായ നമഃ.
ഓം പരിചാരകായ നമഃ.
ഓം ധൂർതായ നമഃ.
ഓം ദിഗംബരായ നമഃ.
ഓം ശൗരിണേ നമഃ.
ഓം ഹരിണായ നമഃ.
ഓം പാണ്ഡുലോചനായ നമഃ.
ഓം പ്രശാന്തായ നമഃ.
ഓം ശാന്തിദായ നമഃ.
ഓം സിദ്ധായ നമഃ.
ഓം ശങ്കരപ്രിയബാന്ധവായ നമഃ.
ഓം അഷ്ടമൂർതയേ നമഃ.
ഓം നിധീശായ നമഃ.
ഓം ജ്ഞാനചക്ഷുഷേ നമഃ.
ഓം തപോമയായ നമഃ.
ഓം അഷ്ടധാരായ നമഃ.
ഓം ഷഡാധാരായ നമഃ.
ഓം സർപയുക്തായ നമഃ.
ഓം ശിഖീസഖ്യേ നമഃ.
ഓം ഭൂധരായ നമഃ.
ഓം ഭൂധരാധീശായ നമഃ.
ഓം ഭൂപതയേ നമഃ.
ഓം ഭൂധരാത്മജായ നമഃ.
ഓം കങ്കാലധാരിണേ നമഃ.
ഓം മുണ്ഡിനേ നമഃ.
ഓം നാഗയജ്ഞോപവീതകായ നമഃ.
ഓം ജൃംഭനായ നമഃ.
ഓം മോഹനായ നമഃ.
ഓം സ്തംഭിനേ നമഃ.
ഓം മാരണായ നമഃ.
ഓം ക്ഷോഭണായ നമഃ.
ഓം ശുദ്ധായ നമഃ.
ഓം നീലാഞ്ജനപ്രഖ്യായ നമഃ.
ഓം ദൈത്യഘ്നേ നമഃ.
ഓം മുണ്ഡഭൂഷിതായ നമഃ.
ഓം ബലിഭുജേ നമഃ.
ഓം ബലിഭുങ്നാഥായ നമഃ.
ഓം ബാലായ നമഃ.
ഓം ബാലപരാക്രമായ നമഃ.
ഓം സർവാപത്താരണായ നമഃ.
ഓം ദുർഗായ നമഃ.
ഓം ദുഷ്ടഭൂതനിഷേവിതായ നമഃ.
ഓം കാമിനേ നമഃ.
ഓം കലാനിധയേ നമഃ.
ഓം കാന്തായ നമഃ.
ഓം കാമിനീവശകൃദ്വശിനേ നമഃ.
ഓം സർവസിദ്ധിപ്രദായ നമഃ.
ഓം വൈദ്യായ നമഃ.
ഓം പ്രഭവേ നമഃ.
ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

78.7K

Comments Malayalam

qz45x
വേദധാരാ വളരെ അപൂർവവും വിവരസമ്പന്നവുമാണ്. -അനു

ഒത്തിരി ഒത്തിരി അറിവ് ലഭിക്കുന്നു -വിനയ് മേനോൻ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് -ശ്രീജിത്ത് മാടമ്പ്

വളരെ സുന്ദരവും വിവരസമ്പന്നമായിരിക്കുന്നു.🙏 -മനോജ്

നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |