ഭോ ശംഭോ

69.6K

Comments Malayalam

hs6fm
നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട -രവിശങ്കർ മേനോൻ

അറിവിൻ്റെ വലിയ ഒരു ഒഴുക്ക് തന്നെ യാണ് വേദ ധാര.. ജീവിതം ധന്യ മാക്കാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും വേണ്ട. അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആയി ശ്രമിക്കുകയാണ്. ശെരിയായവഴി കാണിച്ചു തരുന്നു വേദധാര.. അതിലൂടെ നടക്കാനായി എനിക്ക് ഭഗവത് കൃപ ഉണ്ടാവാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. -user_67we

ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായതും ജ്ഞാനവർ ദ്ധകവുമാണ്.🌞 -രേഷ്മ നായർ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വിവരങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായതും അതുല്യവുമാണ് 🙏 -അജയ് നായർ

Read more comments

ഭോ ശംഭോ ശിവ ശംഭോ സ്വയംഭോ
ഗംഗാധര ശങ്കര കരുണാകര മാമവ ഭവസാഗരതാരക
നിർഗുണപരബ്രഹ്മസ്വരൂപ ഗമാഗമഭൂത പ്രപഞ്ചരഹിത
നിജഗുണനിഹിത നിതാന്ത അനന്ത
ആനന്ദ അതിശയ അക്ഷയലിംഗ
ധിമിത ധിമിത ധിമി ധിമി കിട കിട തോം
തോം തോം തരികിട തരികിട കിട തോം
മതംഗമുനിവരവന്ദിത-ഈശ സർവദിഗംബരവേഷ്ടിതവേഷ
നിത്യ നിരഞ്ജന നിത്യനടേശ ഈശ സഭേശ സർവേശ

 

Bho Shambho By Saranya Srinivas

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |