ചന്ദ്രശേഖര അഷ്ടക സ്തോത്രം

ചന്ദ്രശേഖര ചന്ദ്രശേഖര ചന്ദ്രശേഖര പാഹി മാം.
ചന്ദ്രശേഖര ചന്ദ്രശേഖര ചന്ദ്രശേഖര രക്ഷ മാം.
രത്നസാനുശരാസനം രജതാദ്രിശൃംഗനികേതനം
സിഞ്ജിനീകൃതപന്നഗേശ്വര- മച്യുതാനനസായകം.
ക്ഷിപ്രദഗ്ധപുരത്രയം ത്രിദിവാലയൈരഭിവന്ദിതം
ചന്ദ്രശേഖരമാശ്രയേ മമ കിം കരിഷ്യതി വൈ യമഃ.
പഞ്ചപാദപപുഷ്പഗന്ധ- പദാംബുജദ്വയശോഭിതം
ഭാലലോചനജാതപാവക- ദഗ്ധമന്മഥവിഗ്രഹം.
ഭസ്മദിഗ്ധകലേവരം ഭവനാശനം ഭവമവ്യയം
ചന്ദ്രശേഖരമാശ്രയേ മമ കിം കരിഷ്യതി വൈ യമഃ.
മത്തവാരണമുഖ്യചർമ- കൃതോത്തരീയമനോഹരം
പങ്കജാസനപദ്മലോചന- പൂജിതാംഘ്രിസരോരുഹം.
ദേവസിന്ധുതരംഗസീകര- സിക്തശുഭ്രജടാധരം
ചന്ദ്രശേഖരമാശ്രയേ മമ കിം കരിഷ്യതി വൈ യമഃ.
യക്ഷരാജസഖം ഭഗാക്ഷഹരം ഭുജംഗവിഭൂഷണം
ശൈലരാജസുതാപരിഷ്കൃത- ചാരുവാമകലേവരം.
ക്ഷ്വേഡനീലഗലം പരശ്വധധാരിണം മൃഗധാരിണം
ചന്ദ്രശേഖരമാശ്രയേ മമ കിം കരിഷ്യതി വൈ യമഃ.
കുണ്ഡലീകൃത- കുണ്ഡലേശ്വരകുണ്ഡലം വൃഷവാഹനം
നാരദാദിമുനീശ്വര- സ്തുതവൈഭവം ഭുവനേശ്വരം.
അന്ധകാന്ധക- മാശ്രിതാമരപാദപം ശമനാന്തകം
ചന്ദ്രശേഖരമാശ്രയേ മമ കിം കരിഷ്യതി വൈ യമഃ.
ഭേഷജം ഭവരോഗിണാമഖിലാ- പദാമപഹാരിണം
ദക്ഷയജ്ഞവിനാശനം ത്രിഗുണാത്മകം ത്രിവിലോചനം.
ഭുക്തിമുക്തിഫലപ്രദം സകലാഘസംഘനിബർഹണം
ചന്ദ്രശേഖരമാശ്രയേ മമ കിം കരിഷ്യതി വൈ യമഃ.
ഭക്തവത്സലമർചിതം നിധിമക്ഷയം ഹരിദംബരം
സർവഭൂതപതിം പരാത്പരമപ്രമേയ- മനുത്തമം.
സോമവാരിദഭൂഹുതാശന- സോമപാനിലഖാകൃതിം
ചന്ദ്രശേഖരമാശ്രയേ മമ കിം കരിഷ്യതി വൈ യമഃ.
വിശ്വസൃഷ്ടിവിധായിനം പുനരേവ പാലനതത്പരം
സംഹരന്തമപി പ്രപഞ്ചമശേഷലോക- നിവാസിനം.
ക്രീഡയന്തമഹർനിശം ഗണനാഥയൂഥസമന്വിതം
ചന്ദ്രശേഖരമാശ്രയേ മമ കിം കരിഷ്യതി വൈ യമഃ.
മൃത്യുഭീതമൃകണ്ഡ- സൂനുകൃതസ്തവം ശിവസന്നിധൗ
യത്ര കുത്ര ച യഃ പഠേന്ന ഹി തസ്യ മൃത്യുഭയം ഭവേത് .
പൂർണമായു- രരോഗിതാമഖിലാർഥ- സമ്പദമാദരം
ചന്ദ്രശേഖര ഏവ തസ്യ ദദാതി മുക്തിമയത്നതഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

76.7K
1.0K

Comments

vr2pn
Thanking you for spreading knowledge selflessly -Purushottam Ojha

Full of spiritual insights, 1000s of thme -Lakshya

Vedadhara content is at another level. What a quality. Just mesmerizing. -Radhika Gowda

Outstanding! 🌟🏆👏 -User_se91rp

Remarkable! 👏 -Prateeksha Singh

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |