ബൃഹദീശ്വര സ്തോത്രം

പ്രവരം പ്രഭുമവ്യയരൂപമജം
ഹരികേശമപാരകൃപാജലധിം|
അഭിവാദ്യമനാമയമാദ്യസുരം
ഭജ രേ ബൃഹദീശ്വരമാർതിഹരം|
രവിചന്ദ്രകൃശാനുസുലോചന-
മംബികയാ സഹിതം ജനസൗഖ്യകരം|
ബഹുചോലനൃപാലനുതം വിബുധം
ഭജ രേ ബൃഹദീശ്വരമാർതിഹരം|
ഹിമപർവതരാജസുതാദയിതം
ഹിമരശ്മിവിഭൂഷിതമൗലിവരം|
ഹതപാപസമൂഹമനേകതനും
ഭജ രേ ബൃഹദീശ്വരമാർതിഹരം|
ഹരികേശമമോഘകരം സദയം
പരിരഞ്ജിതഭക്തഹൃദംബുരുഹം|
സുരദൈത്യനതം മുനിരാജനുതം
ഭജ രേ ബൃഹദീശ്വരമാർതിഹരം|
ത്രിപുരാന്തകരൂപിണമുഗ്രതനും
മഹനീയമനോഗതദിവ്യതമം|
ജഗദീശ്വരമാഗമസാരഭവം
ഭജ രേ ബൃഹദീശ്വരമാർതിഹരം|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |