രസേശ്വര അഷ്ടക സ്തോത്രം

ഭക്താനാം സർവദുഃഖജ്ഞം തദ്ദുഃഖാദിനിവാരകം|
പാതാലജഹ്നുതനയാതീരേ വന്ദേ രസേശ്വരം|
ഭസ്മബില്വാർചിതാംഗം ച ഭുജംഗോത്തമഭൂഷണം|
പാതാലജഹ്നുതനയാതീരേ വന്ദേ രസേശ്വരം|
വിപത്സു സുജനത്രാണം സർവഭീത്യചലാശനിം|
പാതാലജഹ്നുതനയാതീരേ വന്ദേ രസേശ്വരം|
ശിവരാത്രിദിനേ ശശ്വദാരാത്രം വിപ്രപൂജിതം|
പാതാലജഹ്നുതനയാതീരേ വന്ദേ രസേശ്വരം|
അഭിവാദ്യം ജനാനന്ദകന്ദം വൃന്ദാരകാർചിതം|
പാതാലജഹ്നുതനയാതീരേ വന്ദേ രസേശ്വരം|
ഗുഡാന്നപ്രീതചിത്തം ച ശിവരാജഗഢസ്ഥിതം|
പാതാലജഹ്നുതനയാതീരേ വന്ദേ രസേശ്വരം|
ഋഗ്യജുഃസാമവേദജ്ഞൈ രുദ്രസൂക്തേന സേചിതം|
പാതാലജഹ്നുതനയാതീരേ വന്ദേ രസേശ്വരം|
ഭക്തവത്സലമവ്യക്തരൂപം വ്യക്തസ്വരൂപിണം|
പാതാലജഹ്നുതനയാതീരേ വന്ദേ രസേശ്വരം|
രസേശ്വരസ്യ സാന്നിധ്യേ യഃ പഠേത് സ്തോത്രമുത്തമം|
രസേശ്വരസ്യ ഭക്ത്യാ സ ഭുക്തിം മുക്തിം ച വിന്ദതി|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

30.6K

Comments

wmnm6

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |