ശിവ ശങ്കര സ്തോത്രം

സുരേന്ദ്രദേവഭൂതമുഖ്യസംവൃതം
ഗലേ ഭുജംഗഭൂഷണം ഭയാഽപഹം .
സമസ്തലോകവന്ദിതം സുനന്ദിതം
വൃഷാധിരൂഢമവ്യയം പരാത്പരം ..
വന്ദേ ശിവശങ്കരം .
അനാഥനാഥമർകദീപ്തിഭാസുരം
പ്രവീണവിപ്രകീർതിതം സുകീർതിദം .
വിനായകപ്രിയം ജഗത്പ്രമർദനം
നിരഗ്രജം നരേശ്വരം നിരീശ്വരം ..
വന്ദേ ശിവശങ്കരം .
പിനാകഹസ്തമാശുപാപനാശനം
പരിശ്രമേണ സാധനം ഭവാഽമൃതം .
സ്വരാപഗാധരം ഗുണൈർവിവർജിതം
വരപ്രദായകം വിവേകിനം വരം ..
വന്ദേ ശിവശങ്കരം .
ദയാപയോനിധിം പരോക്ഷമക്ഷയം
കൃപാകരം സുഭാസ്വരം വിയത്സ്ഥിതം .
മുനിപ്രപൂജിതം സുരം സഭാജയം
സുശാന്തമാനസം ചരം ദിഗംബരം .
വന്ദേ ശിവശങ്കരം .
തമോവിനാശനം ജഗത്പുരാതനം
വിപന്നിവാരണം സുഖസ്യ കാരണം .
സുശാന്തതപ്തകാഞ്ചനാഭമർഥദം
സ്വയംഭുവം ത്രിശൂലിനം സുശങ്കരം ..
വന്ദേ ശിവശങ്കരം .
ഹിമാംശുമിത്രഹവ്യവാഹലോചനം
ഉമാപതിം കപർദിനം സദാശിവം .
സുരാഗ്രജം വിശാലദേഹമീശ്വരം
ജടാധരം ജരാന്തകം മുദാകരം ..
വന്ദേ ശിവശങ്കരം .
സമസ്തലോകനായകം വിധായകം
ശരത്സുധാംശുശേഖരം ശിവാഽഽവഹം .
സുരേശമുഖ്യമീശമാഽഽശുരക്ഷകം
മഹാനടം ഹരം പരം മഹേശ്വരം ..
വന്ദേ ശിവശങ്കരം .
ശിവസ്തവം ജനസ്തു യഃ പഠേത് സദാ
ഗുണം കൃപാം ച സാധുകീർതിമുത്തമാം .
അവാപ്നുതേ ബലം ധനം ച സൗഹൃദം
ശിവസ്യ രൂപമാദിമം മുദാ ചിരം ..
വന്ദേ ശിവശങ്കരം .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |