തഞ്ജപുരീശ ശിവ സ്തുതി

അസ്തു തേ നതിരിയം ശശിമൗലേ നിസ്തുലം ഹൃദി വിഭാതു മദീയേ.
സ്കന്ദശൈലതനയാസഖമീശാനന്ദവല്ല്യധിപതേ തവ രൂപം.
സ്ഥാസ്നുജംഗമഗണേപു ഭവാന്തര്യാമിഭാവമവലംബ്യ സമസ്തം.
നിർവഹൻ വിഹരസേ തവ കോ വാ വൈഭവ പ്രഭവതു പ്രതിപത്തും.
വിശ്രുതാ ഭുവനനിർമിതിപോഷപ്ലോഷണപ്രതിഭുവസ്ത്വയി തിസ്രഃ.
മൂർതയഃ സ്മരഹരാവിരഭൂവൻ നിസ്സമം ത്വമസി ധാമ തുരീയം.
സുന്ദരേണ ശശികന്ദലമൗലേ താവകേന പദതാമരസേന.
കൃത്രിമേതരഗിരഃ കുതുകിന്യഃ കുർവതേ സുരഭിലം കുരലം സ്വം.
ഈശതാമവിദിതാവധിഗന്ധാം പ്രവ്യനക്തി പരമേശ പദം തേ.
സാശയശ്ച നിഗമോ വിവൃണീതേ കഃ പരം ഭജതു നാഥ വിനാ ത്വാം.
സാ മതിസ്തവ പദം മനുതേ യാ തദ്വചോ വദതി യദ്വിഭവം തേ.
സാ തനുസ്സൃജതി യാ തവ പൂജാം ത്വത്പരഃ കില നരഃ കിമു ജല്പൈഃ.
കാലകൂടകവലീകൃതികാലോദ്ദാമദർപദലനാദിഭിരന്യഃ.
കർമഭിശ്ശിവ ഭവാനിവ വിശ്വം ശശ്വദേതദവിതാ ഭവിതാ കഃ.
രുക്മിണീപതിമൃകണ്ഡുസുതാദിഷ്വിന്ദുചൂഡ ഭവതഃ പ്രസൃതാ യാ.
സാ ദയാഝരസുധാരസധാരാവർമിതാ മയി ദൃഗസ്തു നമസ്തേ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

88.1K

Comments

mdpet

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |