നടരാജ സ്തുതി

സദഞ്ചിതമുദഞ്ചിത- നികുഞ്ചിതപദം ഝലഝലഞ്ചലിത- മഞ്ജുകടകം
പതഞ്ജലിദൃഗഞ്ജന- മനഞ്ജനമചഞ്ചലപദം ജനനഭഞ്ജനകരം|
കദംബരുചിമംബരവസം പരമമംബുദകദംബ- കവിഡംബകഗലം
ചിദംബുധിമണിം ബുധഹൃദംബുജരവിം പരചിദംബരനടം ഹൃദി ഭജ|
ഹരം ത്രിപുരഭഞ്ജനമനന്ത- കൃതകങ്കണമഖണ്ഡ- ദയമന്തരഹിതം
വിരിഞ്ചിസുരസംഹതി- പുരന്ധരവിചിന്തിതപദം തരുണചന്ദ്രമകുടം.
പരം പദവിഖണ്ഡിതയമം ഭസിതമണ്ഡിതതനും മദനവഞ്ചനപരം
ചിരന്തനമമും പ്രണവസഞ്ചിതനിധിം പരചിദംബരനടം ഹൃദി ഭജ|
അവന്തമഖിലം ജഗദഭംഗഗുണതുംഗമമതം ധൃതവിധും സുരസരിത്-
തരംഗനികുരുംബ- ധൃതിലമ്പടജടം ശമനദംഭസുഹരം ഭവഹരം.
ശിവം ദശദിഗന്തരവിജൃംഭിതകരം കരലസന്മൃഗശിശും പശുപതിം
ഹരം ശശിധനഞ്ജയപതംഗനയനം പരചിദംബരനടം ഹൃദി ഭജ|
അനന്തനവരത്നവിലസത്കടക- കിങ്കിണിഝലം ഝലഝലം ഝലരവം
മുകുന്ദവിധിഹസ്തഗത- മദ്ദലലയധ്വനിധിമിദ്ധിമിത- നർതനപദം.
ശകുന്തരഥ ബർഹിരഥ നന്ദിമുഖഭൃംഗി- രിടിസംഘനികടം ഭയഹരം
സനന്ദസനകപ്രമുഖ- വന്ദിതപദം പരചിദംബരനടം ഹൃദി ഭജ|
അനന്തമഹസം ത്രിദശവന്ദ്യചരണം മുനിഹൃദന്തരവസന്തമമലം
കബന്ധവിയദിന്ദ്വവനി- ഗന്ധവഹവഹ്നിമഖബന്ധുരവി- മഞ്ജുവപുഷം.
അനന്തവിഭവം ത്രിജഗദന്തരമണിം ത്രിനയനം ത്രിപുരഖണ്ഡനപരം
സനന്ദമുനിവന്ദിതപദം സകരുണം പരചിദംബരനടം ഹൃദി ഭജ|
അചിന്ത്യമലിവൃന്ദ- രുചിബന്ധുരഗലം കുരിതകുന്ദ- നികുരുംബധവലം
മുകുന്ദസുരവൃന്ദ- ബലഹന്തൃകൃതവന്ദന- ലസന്തമഹികുണ്ഡലധരം.
അകമ്പമനുകമ്പിതരതിം സുജനമംഗലനിധിം ഗജഹരം പശുപതിം
ധനഞ്ജയനുതം പ്രണതരഞ്ജനപരം പരചിദംബരനടം ഹൃദി ഭജ|
പരം സുരവരം പുരഹരം പശുപതിം ജനിതദന്തിമുഖ- ഷണ്മുഖമമും
മൃഡം കനകപിംഗലജടം സനകപങ്കജരവിം സുമനസാം ഹിമരുചിം.
അസംഘമനസം ജലധിജന്മഗരലം കവലയന്തമതുലം ഗുണനിധിം
സനന്ദവരദം ശമിതമിന്ദുവദനം പരചിദംബരനടം ഹൃദി ഭജ|
അജം ക്ഷിതിരഥം ഭുജഗപുംഗവഗുണം കനകശൃംഗിധനുഷം കരലസത്-
കുരംഗപൃഥുടങ്കപരശും രുചിരകുങ്കുമരുചിം ഡമരുകം ച ദധതം.
മുകുന്ദവിശിഖം നമദവന്ധ്യഫലദം നിഗമവൃന്ദതുരഗം നിരുപമം
സ ചണ്ഡികമമും ഝടിതി സംഹൃതപുരം പരചിദംബരനടം ഹൃദി ഭജ|
അനംഗപരിപന്ഥിനമജം ക്ഷിതിധുരന്ധരമലം കരുണയന്തമഖിലം
ജ്വലന്തമനലം ദധതമന്തകരിപും സതതമിന്ദ്രസുരവന്ദിതപദം.
ഉദഞ്ചദരവിന്ദകുല- ബന്ധുശതബിംബരുചിസംഹതി- സുഗന്ധിവപുഷം
പതഞ്ജലിനുതം പ്രണവപഞ്ജരശുകം പരചിദംബരനടം ഹൃദി ഭജ|
ഇതി സ്തവമമും ഭുജഗപുംഗവകൃതം പ്രതിദിനം പഠതി യഃ കൃതമുഖഃ
സദഃപ്രഭുപദദ്വിതയ- ദർശനപദം സുലലിതം ചരണശൃംഗരഹിതം.
സരഃപ്രഭവസംഭവ- ഹരിത്പതിഹരിപ്രമുഖ- ദിവ്യനുതശങ്കരപദം
സ ഗച്ഛതി പരം ന തു ജനുർജലനിധിം പരമദുഃഖജനകം ദുരിതദം|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |