Special - Vidya Ganapathy Homa - 26, July, 2024

Seek blessings from Vidya Ganapathy for academic excellence, retention, creative inspiration, focus, and spiritual enlightenment.

Click here to participate

നടരാജ സ്തുതി

സദഞ്ചിതമുദഞ്ചിത- നികുഞ്ചിതപദം ഝലഝലഞ്ചലിത- മഞ്ജുകടകം
പതഞ്ജലിദൃഗഞ്ജന- മനഞ്ജനമചഞ്ചലപദം ജനനഭഞ്ജനകരം|
കദംബരുചിമംബരവസം പരമമംബുദകദംബ- കവിഡംബകഗലം
ചിദംബുധിമണിം ബുധഹൃദംബുജരവിം പരചിദംബരനടം ഹൃദി ഭജ|
ഹരം ത്രിപുരഭഞ്ജനമനന്ത- കൃതകങ്കണമഖണ്ഡ- ദയമന്തരഹിതം
വിരിഞ്ചിസുരസംഹതി- പുരന്ധരവിചിന്തിതപദം തരുണചന്ദ്രമകുടം.
പരം പദവിഖണ്ഡിതയമം ഭസിതമണ്ഡിതതനും മദനവഞ്ചനപരം
ചിരന്തനമമും പ്രണവസഞ്ചിതനിധിം പരചിദംബരനടം ഹൃദി ഭജ|
അവന്തമഖിലം ജഗദഭംഗഗുണതുംഗമമതം ധൃതവിധും സുരസരിത്-
തരംഗനികുരുംബ- ധൃതിലമ്പടജടം ശമനദംഭസുഹരം ഭവഹരം.
ശിവം ദശദിഗന്തരവിജൃംഭിതകരം കരലസന്മൃഗശിശും പശുപതിം
ഹരം ശശിധനഞ്ജയപതംഗനയനം പരചിദംബരനടം ഹൃദി ഭജ|
അനന്തനവരത്നവിലസത്കടക- കിങ്കിണിഝലം ഝലഝലം ഝലരവം
മുകുന്ദവിധിഹസ്തഗത- മദ്ദലലയധ്വനിധിമിദ്ധിമിത- നർതനപദം.
ശകുന്തരഥ ബർഹിരഥ നന്ദിമുഖഭൃംഗി- രിടിസംഘനികടം ഭയഹരം
സനന്ദസനകപ്രമുഖ- വന്ദിതപദം പരചിദംബരനടം ഹൃദി ഭജ|
അനന്തമഹസം ത്രിദശവന്ദ്യചരണം മുനിഹൃദന്തരവസന്തമമലം
കബന്ധവിയദിന്ദ്വവനി- ഗന്ധവഹവഹ്നിമഖബന്ധുരവി- മഞ്ജുവപുഷം.
അനന്തവിഭവം ത്രിജഗദന്തരമണിം ത്രിനയനം ത്രിപുരഖണ്ഡനപരം
സനന്ദമുനിവന്ദിതപദം സകരുണം പരചിദംബരനടം ഹൃദി ഭജ|
അചിന്ത്യമലിവൃന്ദ- രുചിബന്ധുരഗലം കുരിതകുന്ദ- നികുരുംബധവലം
മുകുന്ദസുരവൃന്ദ- ബലഹന്തൃകൃതവന്ദന- ലസന്തമഹികുണ്ഡലധരം.
അകമ്പമനുകമ്പിതരതിം സുജനമംഗലനിധിം ഗജഹരം പശുപതിം
ധനഞ്ജയനുതം പ്രണതരഞ്ജനപരം പരചിദംബരനടം ഹൃദി ഭജ|
പരം സുരവരം പുരഹരം പശുപതിം ജനിതദന്തിമുഖ- ഷണ്മുഖമമും
മൃഡം കനകപിംഗലജടം സനകപങ്കജരവിം സുമനസാം ഹിമരുചിം.
അസംഘമനസം ജലധിജന്മഗരലം കവലയന്തമതുലം ഗുണനിധിം
സനന്ദവരദം ശമിതമിന്ദുവദനം പരചിദംബരനടം ഹൃദി ഭജ|
അജം ക്ഷിതിരഥം ഭുജഗപുംഗവഗുണം കനകശൃംഗിധനുഷം കരലസത്-
കുരംഗപൃഥുടങ്കപരശും രുചിരകുങ്കുമരുചിം ഡമരുകം ച ദധതം.
മുകുന്ദവിശിഖം നമദവന്ധ്യഫലദം നിഗമവൃന്ദതുരഗം നിരുപമം
സ ചണ്ഡികമമും ഝടിതി സംഹൃതപുരം പരചിദംബരനടം ഹൃദി ഭജ|
അനംഗപരിപന്ഥിനമജം ക്ഷിതിധുരന്ധരമലം കരുണയന്തമഖിലം
ജ്വലന്തമനലം ദധതമന്തകരിപും സതതമിന്ദ്രസുരവന്ദിതപദം.
ഉദഞ്ചദരവിന്ദകുല- ബന്ധുശതബിംബരുചിസംഹതി- സുഗന്ധിവപുഷം
പതഞ്ജലിനുതം പ്രണവപഞ്ജരശുകം പരചിദംബരനടം ഹൃദി ഭജ|
ഇതി സ്തവമമും ഭുജഗപുംഗവകൃതം പ്രതിദിനം പഠതി യഃ കൃതമുഖഃ
സദഃപ്രഭുപദദ്വിതയ- ദർശനപദം സുലലിതം ചരണശൃംഗരഹിതം.
സരഃപ്രഭവസംഭവ- ഹരിത്പതിഹരിപ്രമുഖ- ദിവ്യനുതശങ്കരപദം
സ ഗച്ഛതി പരം ന തു ജനുർജലനിധിം പരമദുഃഖജനകം ദുരിതദം|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

49.8K

Comments Malayalam

hepaf
വേദധാരയുടെ സ്വാധീനം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. നന്ദി. 🙏🏻 -Prateeksha

വേദധാരാ വളരെ അപൂർവവും വിവരസമ്പന്നവുമാണ്. -അനു

ധാരാളം പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് 🙏🙏 -ശ്വേത

വേദധാര വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് . -മനോജ് പിള്ള

അറിവിൻ്റെ വലിയ ഒരു ഒഴുക്ക് തന്നെ യാണ് വേദ ധാര.. ജീവിതം ധന്യ മാക്കാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും വേണ്ട. അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആയി ശ്രമിക്കുകയാണ്. ശെരിയായവഴി കാണിച്ചു തരുന്നു വേദധാര.. അതിലൂടെ നടക്കാനായി എനിക്ക് ഭഗവത് കൃപ ഉണ്ടാവാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. -user_67we

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |