ശങ്കര ഭുജംഗ സ്തുതി

മഹാന്തം വരേണ്യം ജഗന്മംഗലം തം
സുധാരമ്യഗാത്രം ഹരം നീലകണ്ഠം.
സദാ ഗീതസർവേശ്വരം ചാരുനേത്രം
ഭജേ ശങ്കരം സാധുചിത്തേ വസന്തം.
ഭുജംഗം ദധാനം ഗലേ പഞ്ചവക്ത്രം
ജടാസ്വർനദീ- യുക്തമാപത്സു നാഥം.
അബന്ധോഃ സുബന്ധും കൃപാക്ലിന്നദൃഷ്ടിം
ഭജേ ശങ്കരം സാധുചിത്തേ വസന്തം.
വിഭും സർവവിഖ്യാത- മാചാരവന്തം
പ്രഭും കാമഭസ്മീകരം വിശ്വരൂപം.
പവിത്രം സ്വയംഭൂത- മാദിത്യതുല്യം
ഭജേ ശങ്കരം സാധുചിത്തേ വസന്തം.
സ്വയം ശ്രേഷ്ഠമവ്യക്ത- മാകാശശൂന്യം
കപാലസ്രജം തം ധനുർബാണഹസ്തം.
പ്രശസ്തസ്വഭാവം പ്രമാരൂപമാദ്യം
ഭജേ ശങ്കരം സാധുചിത്തേ വസന്തം.
ജയാനന്ദദം പഞ്ചധാമോക്ഷദാനം
ശരച്ചന്ദ്രചൂഡം ജടാജൂടമുഗ്രം.
ലസച്ചന്ദനാ- ലേപിതാംഘ്രിദ്വയം തം
ഭജേ ശങ്കരം സാധുചിത്തേ വസന്തം.
ജഗദ്വ്യാപിനം പാപജീമൂതവജ്രം
ഭരം നന്ദിപൂജ്യം വൃഷാരൂഢമേകം.
പരം സർവദേശസ്ഥ- മാത്മസ്വരൂപം
ഭജേ ശങ്കരം സാധുചിത്തേ വസന്തം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |