ശിവ മഹിമ്ന സ്തോത്രം

മഹിമ്നഃ പാരം തേ പരമവിദുഷോ യദ്യസദൃശീ
സ്തുതിർബ്രഹ്മാദീനാമപി തദവസന്നാസ്ത്വയി ഗിരഃ.
അഥാഽവാച്യഃ സർവഃ സ്വമതിപരിണാമാവധി ഗൃണൻ
മമാപ്യേഷ സ്തോത്രേ ഹര നിരപവാദഃ പരികരഃ.
അതീതഃ പന്ഥാനം തവ ച മഹിമാ വാങ്മനസയോഃ
അതദ്വ്യാവൃത്ത്യാ യം ചകിതമഭിധത്തേ ശ്രുതിരപി.
സ കസ്യ സ്തോതവ്യഃ കതിവിധഗുണഃ കസ്യ വിഷയഃ
പദേ ത്വർവാചീനേ പതതി ന മനഃ കസ്യ ന വചഃ.
മധുസ്ഫീതാ വാചഃ പരമമമൃതം നിർമിതവതഃ
തവ ബ്രഹ്മൻ കിം വാഗപി സുരഗുരോർവിസ്മയപദം.
മമ ത്വേതാം വാണീം ഗുണകഥനപുണ്യേന ഭവതഃ
പുനാമീത്യർഥേഽസ്മിൻ പുരമഥന ബുദ്ധിർവ്യവസിതാ.
തവൈശ്വര്യം യത്തജ്ജഗദുദയരക്ഷാപ്രലയകൃത്
ത്രയീവസ്തു വ്യസ്തം തിസ്രുഷു ഗുണഭിന്നാസു തനുഷു.
അഭവ്യാനാമസ്മിൻ വരദ രമണീയാമരമണീം
വിഹന്തും വ്യാക്രോശീം വിദധത ഇഹൈകേ ജഡധിയഃ.
കിമീഹഃ കിങ്കായഃ സ ഖലു കിമുപായസ്ത്രിഭുവനം
കിമാധാരോ ധാതാ സൃജതി കിമുപാദാന ഇതി ച.
അതർക്യൈശ്വര്യേ ത്വയ്യനവസര ദുഃസ്ഥോ ഹതധിയഃ
കുതർകോഽയം കാംശ്ചിത് മുഖരയതി മോഹായ ജഗതഃ.
അജന്മാനോ ലോകാഃ കിമവയവവന്തോഽപി ജഗതാം
അധിഷ്ഠാതാരം കിം ഭവവിധിരനാദൃത്യ ഭവതി.
അനീശോ വാ കുര്യാദ് ഭുവനജനനേ കഃ പരികരോ
യതോ മന്ദാസ്ത്വാം പ്രത്യമരവര സംശേരത ഇമേ.
ത്രയീ സാംഖ്യം യോഗഃ പശുപതിമതം വൈഷ്ണവമിതി
പ്രഭിന്നേ പ്രസ്ഥാനേ പരമിദമദഃ പഥ്യമിതി ച.
രുചീനാം വൈചിത്ര്യാദൃജുകുടില നാനാപഥജുഷാം
നൃണാമേകോ ഗമ്യസ്ത്വമസി പയസാമർണവ ഇവ.
മഹോക്ഷഃ ഖട്വാംഗം പരശുരജിനം ഭസ്മ ഫണിനഃ
കപാലം ചേതീയത്തവ വരദ തന്ത്രോപകരണം
സുരാസ്താം താമൃദ്ധിം ദധതി തു ഭവദ്ഭൂപ്രണിഹിതാം
ന ഹി സ്വാത്മാരാമം വിഷയമൃഗതൃഷ്ണാ ഭ്രമയതി.
ധ്രുവം കശ്ചിത് സർവം സകലമപരസ്ത്വധ്രുവമിദം
പരോ ധ്രൗവ്യാഽധ്രൗവ്യേ ജഗതി ഗദതി വ്യസ്തവിഷയേ.
സമസ്തേഽപ്യേതസ്മിൻ പുരമഥന തൈർവിസ്മിത ഇവ
സ്തുവൻ ജിഹ്രേമി ത്വാം ന ഖലു നനു ധൃഷ്ടാ മുഖരതാ.
തവൈശ്വര്യം യത്നാദ് യദുപരി വിരിഞ്ചിർഹരിരധഃ
പരിച്ഛേതും യാതാവനിലമനലസ്കന്ധവപുഷഃ.
തതോ ഭക്തിശ്രദ്ധാഭരഗുരുഗൃണദ്ഭ്യാം ഗിരിശ യത്
സ്വയം തസ്ഥേ താഭ്യാം തവ കിമനുവൃത്തിർന ഫലതി.
അയത്നാദാസാദ്യ ത്രിഭുവനമവൈരവ്യതികരം
ദശാസ്യോ യദ്ബാഹൂനഭൃതരണകണ്ഡൂപരവശാൻ.
ശിരഃപദ്മശ്രേണീരചിതചരണാംഭോരുഹ-ബലേഃ
സ്ഥിരായാസ്ത്വദ്ഭക്തേസ്ത്രിപുരഹര വിസ്ഫൂർജിതമിദം.
അമുഷ്യ ത്വത്സേവാസമധിഗതസാരം ഭുജവനം
ബലാത് കൈലാസേഽപി ത്വദധിവസതൗ വിക്രമയതഃ.
അലഭ്യാപാതാലേഽപ്യലസചലിതാംഗുഷ്ഠശിരസി
പ്രതിഷ്ഠാ ത്വയ്യാസീദ് ധ്രുവമുപചിതോ മുഹ്യതി ഖലഃ.
യദൃദ്ധിം സുത്രാമ്ണോ വരദ പരമോച്ചൈരപി സതീം
അധശ്ചക്രേ ബാണഃ പരിജനവിധേയത്രിഭുവനഃ.
ന തച്ചിത്രം തസ്മിൻ വരിവസിതരി ത്വച്ചരണയോഃ
ന കസ്യാപ്യുന്നത്യൈ ഭവതി ശിരസസ്ത്വയ്യവനതിഃ.
അകാണ്ഡബ്രഹ്മാണ്ഡക്ഷയചകിതദേവാസുരകൃപാ
വിധേയസ്യാഽഽസീദ് യസ്ത്രിനയന വിഷം സംഹൃതവതഃ.
സ കല്മാഷഃ കണ്ഠേ തവ ന കുരുതേ ന ശ്രിയമഹോ
വികാരോഽപി ശ്ലാഘ്യോ ഭുവനഭയഭംഗവ്യസനിനഃ.
അസിദ്ധാർഥാ നൈവ ക്വചിദപി സദേവാസുരനരേ
നിവർതന്തേ നിത്യം ജഗതി ജയിനോ യസ്യ വിശിഖാഃ.
സ പശ്യന്നീശ ത്വാമിതരസുരസാധാരണമഭൂത്
സ്മരഃ സ്മർതവ്യാത്മാ ന ഹി വശിഷു പഥ്യഃ പരിഭവഃ.
മഹീ പാദാഘാതാദ് വ്രജതി സഹസാ സംശയപദം
പദം വിഷ്ണോർഭ്രാമ്യദ് ഭുജപരിഘരുഗ്ണഗ്രഹഗണം.
മുഹുർദ്യൗർദൗസ്ഥ്യം യാത്യനിഭൃതജടാതാഡിതതടാ
ജഗദ്രക്ഷായൈ ത്വം നടസി നനു വാമൈവ വിഭുതാ.
വിയദ്വ്യാപീ താരാഗണഗുണിതഫേനോദ്ഗമരുചിഃ
പ്രവാഹോ വാരാം യഃ പൃഷതലഘുദൃഷ്ടഃ ശിരസി തേ.
ജഗദ്ദ്വീപാകാരം ജലധിവലയം തേന കൃതമിതി
അനേനൈവോന്നേയം ധൃതമഹിമ ദിവ്യം തവ വപുഃ.
രഥഃ ക്ഷോണീ യന്താ ശതധൃതിരഗേന്ദ്രോ ധനുരഥോ
രഥാംഗേ ചന്ദ്രാർകൗ രഥചരണപാണിഃ ശര ഇതി.
ദിധക്ഷോസ്തേ കോഽയം ത്രിപുരതൃണമാഡംബര വിധിഃ
വിധേയൈഃ ക്രീഡന്ത്യോ ന ഖലു പരതന്ത്രാഃ പ്രഭുധിയഃ.
ഹരിസ്തേ സാഹസ്രം കമല ബലിമാധായ പദയോഃ
യദേകോനേ തസ്മിൻ നിജമുദഹരന്നേത്രകമലം.
ഗതോ ഭക്ത്യുദ്രേകഃ പരിണതിമസൗ ചക്രവപുഷഃ
ത്രയാണാം രക്ഷായൈ ത്രിപുരഹര ജാഗർതി ജഗതാം.
ക്രതൗ സുപ്തേ ജാഗ്രത് ത്വമസി ഫലയോഗേ ക്രതുമതാം
ക്വ കർമ പ്രധ്വസ്തം ഫലതി പുരുഷാരാധനമൃതേ.
അതസ്ത്വാം സമ്പ്രേക്ഷ്യ ക്രതുഷു ഫലദാനപ്രതിഭുവം
ശ്രുതൗ ശ്രദ്ധാം ബധ്വാ ദൃഢപരികരഃ കർമസു ജനഃ.
ക്രിയാദക്ഷോ ദക്ഷഃ ക്രതുപതിരധീശസ്തനുഭൃതാം
ഋഷീണാമാർത്വിജ്യം ശരണദ സദസ്യാഃ സുരഗണാഃ.
ക്രതുഭ്രംശസ്ത്വത്തഃ ക്രതുഫലവിധാനവ്യസനിനഃ
ധ്രുവം കർതും ശ്രദ്ധാ വിധുരമഭിചാരായ ഹി മഖാഃ.
പ്രജാനാഥം നാഥ പ്രസഭമഭികം സ്വാം ദുഹിതരം
ഗതം രോഹിദ് ഭൂതാം രിരമയിഷുമൃഷ്യസ്യ വപുഷാ.
ധനുഷ്പാണേര്യാതം ദിവമപി സപത്രാകൃതമമും
ത്രസന്തം തേഽദ്യാപി ത്യജതി ന മൃഗവ്യാധരഭസഃ.
സ്വലാവണ്യാശംസാ ധൃതധനുഷമഹ്നായ തൃണവത്
പുരഃ പ്ലുഷ്ടം ദൃഷ്ട്വാ പുരമഥന പുഷ്പായുധമപി.
യദി സ്ത്രൈണം ദേവീ യമനിരതദേഹാർധഘടനാത്
അവൈതി ത്വാമദ്ധാ ബത വരദ മുഗ്ധാ യുവതയഃ.
ശ്മശാനേഷ്വാക്രീഡാ സ്മരഹര പിശാചാഃ സഹചരാഃ
ചിതാഭസ്മാലേപഃ സ്രഗപി നൃകരോടീപരികരഃ.
അമംഗല്യം ശീലം തവ ഭവതു നാമൈവമഖിലം
തഥാപി സ്മർതൄണാം വരദ പരമം മംഗലമസി.
മനഃ പ്രത്യക് ചിത്തേ സവിധമവിധായാത്തമരുതഃ
പ്രഹൃഷ്യദ്രോമാണഃ പ്രമദസലിലോത്സംഗതിദൃശഃ.
യദാലോക്യാഹ്ലാദം ഹ്രദ ഇവ നിമജ്യാമൃതമയേ
ദധത്യന്തസ്തത്ത്വം കിമപി യമിനസ്തത് കില ഭവാൻ.
ത്വമർകസ്ത്വം സോമസ്ത്വമസി പവനസ്ത്വം ഹുതവഹഃ
ത്വമാപസ്ത്വം വ്യോമ ത്വമു ധരണിരാത്മാ ത്വമിതി ച.
പരിച്ഛിന്നാമേവം ത്വയി പരിണതാ ബിഭ്രതി ഗിരം
ന വിദ്മസ്തത്തത്ത്വം വയമിഹ തു യത് ത്വം ന ഭവസി.
ത്രയീം തിസ്രോ വൃത്തീസ്ത്രിഭുവനമഥോ ത്രീനപി സുരാൻ
അകാരാദ്യൈർവർണൈസ്ത്രിഭിരഭിദധത് തീർണവികൃതി.
തുരീയം തേ ധാമ ധ്വനിഭിരവരുന്ധാനമണുഭിഃ
സമസ്ത-വ്യസ്തം ത്വാം ശരണദ ഗൃണാത്യോമിതി പദം.
ഭവഃ ശർവോ രുദ്രഃ പശുപതിരഥോഗ്രഃ സഹമഹാൻ
തഥാ ഭീമേശാനാവിതി യദഭിധാനാഷ്ടകമിദം.
അമുഷ്മിൻ പ്രത്യേകം പ്രവിചരതി ദേവ ശ്രുതിരപി
പ്രിയായാസ്മൈധാമ്നേ പ്രണിഹിതനമസ്യോഽസ്മി ഭവതേ.
നമോ നേദിഷ്ഠായ പ്രിയദവ ദവിഷ്ഠായ ച നമഃ
നമഃ ക്ഷോദിഷ്ഠായ സ്മരഹര മഹിഷ്ഠായ ച നമഃ.
നമോ വർഷിഷ്ഠായ ത്രിനയന യവിഷ്ഠായ ച നമഃ
നമഃ സർവസ്മൈ തേ തദിദമതിസർവായ ച നമഃ.
ബഹുലരജസേ വിശ്വോത്പത്തൗ ഭവായ നമോ നമഃ
പ്രബലതമസേ തത് സംഹാരേ ഹരായ നമോ നമഃ.
ജനസുഖകൃതേ സത്ത്വോദ്രിക്തൗ മൃഡായ നമോ നമഃ
പ്രമഹസി പദേ നിസ്ത്രൈഗുണ്യേ ശിവായ നമോ നമഃ.
കൃശ-പരിണതി-ചേതഃ ക്ലേശവശ്യം ക്വ ചേദം
ക്വ ച തവ ഗുണസീമോല്ലംഘിനീ ശശ്വദൃദ്ധിഃ.
ഇതി ചകിതമമന്ദീകൃത്യ മാം ഭക്തിരാധാദ്
വരദ ചരണയോസ്തേ വാക്യപുഷ്പോപഹാരം.
അസിതഗിരിസമം സ്യാത് കജ്ജലം സിന്ധുപാത്രേ
സുരതരുവരശാഖാ ലേഖനീ പത്രമുർവീ.
ലിഖതി യദി ഗൃഹീത്വാ ശാരദാ സർവകാലം
തദപി തവ ഗുണാനാമീശ പാരം ന യാതി.
അസുരസുരമുനീന്ദ്രൈരർചിതസ്യേന്ദുമൗലേഃ
ഗ്രഥിതഗുണമഹിമ്നോ നിർഗുണസ്യേശ്വരസ്യ.
സകല-ഗണ-വരിഷ്ഠഃ പുഷ്പദന്താഭിധാനഃ
രുചിരമലഘുവൃത്തൈഃ സ്തോത്രമേതച്ചകാര.
അഹരഹരനവദ്യം ധൂർജടേഃ സ്തോത്രമേതത്
പഠതി പരമഭക്ത്യാ ശുദ്ധ-ചിത്തഃ പുമാൻ യഃ.
സ ഭവതി ശിവലോകേ രുദ്രതുല്യസ്തഥാഽത്ര
പ്രചുരതര-ധനായുഃ പുത്രവാൻ കീർതിമാംശ്ച.
മഹേശാന്നാപരോ ദേവോ മഹിമ്നോ നാപരാ സ്തുതിഃ.
അഘോരാന്നാപരോ മന്ത്രോ നാസ്തി തത്ത്വം ഗുരോഃ പരം.
ദീക്ഷാ ദാനം തപസ്തീർഥം ജ്ഞാനം യാഗാദികാഃ ക്രിയാഃ.
മഹിമ്നസ്തവ പാഠസ്യ കലാം നാർഹന്തി ഷോഡശീം.
കുസുമദശനനാമാ സർവഗന്ധർവരാജഃ
ശശിധരവരമൗലേർദേവദേവസ്യ ദാസഃ.
സ ഖലു നിജമഹിമ്നോ ഭ്രഷ്ട ഏവാസ്യ രോഷാത്
സ്തവനമിദമകാർഷീദ് ദിവ്യദിവ്യം മഹിമ്നഃ.
സുരഗുരുമഭിപൂജ്യ സ്വർഗമോക്ഷൈകഹേതും
പഠതി യദി മനുഷ്യഃ പ്രാഞ്ജലിർനാന്യചേതാഃ.
വ്രജതി ശിവസമീപം കിന്നരൈഃ സ്തൂയമാനഃ
സ്തവനമിദമമോഘം പുഷ്പദന്തപ്രണീതം.
ആസമാപ്തമിദം സ്തോത്രം പുണ്യം ഗന്ധർവഭാഷിതം.
അനൗപമ്യം മനോഹാരി സർവമീശ്വരവർണനം.
ഇത്യേഷാ വാങ്മയീ പൂജാ ശ്രീമച്ഛങ്കരപാദയോഃ.
അർപിതാ തേന ദേവേശഃ പ്രീയതാം മേ സദാശിവഃ.
തവ തത്ത്വം ന ജാനാമി കീദൃശോഽസി മഹേശ്വര.
യാദൃശോഽസി മഹാദേവ താദൃശായ നമോ നമഃ.
ഏകകാലം ദ്വികാലം വാ ത്രികാലം യഃ പഠേന്നരഃ.
സർവപാപ-വിനിർമുക്തഃ ശിവ ലോകേ മഹീയതേ.
ശ്രീപുഷ്പദന്തമുഖപങ്കജനിർഗതേന
സ്തോത്രേണ കിൽബിഷഹരേണ ഹരപ്രിയേണ.
കണ്ഠസ്ഥിതേന പഠിതേന സമാഹിതേന
സുപ്രീണിതോ ഭവതി ഭൂതപതിർമഹേശഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |