മാർഗബന്ധു സ്തോത്രം

ശംഭോ മഹാദേവ ദേവ| ശിവ ശംഭോ മഹാദേവ ദേവേശ ശംഭോ| ശംഭോ മഹാദേവ ദേവ|
ഭാലാവനമ്രത്കിരീടം, ഭാലനേത്രാർചിഷാ ദഗ്ധപഞ്ചേഷുകീടം|
ശൂലാഹതാരാതികൂടം, ശുദ്ധമർധേന്ദുചൂഡം ഭജേ മാർഗബന്ധും.
ശംഭോ മഹാദേവ ദേവ| ശിവ ശംഭോ മഹാദേവ ദേവേശ ശംഭോ| ശംഭോ മഹാദേവ ദേവ|
അംഗേ വിരാജദ്ഭുജംഗം, അഭ്രഗംഗാതരംഗാഭിരാമോത്തമാംഗം.
ഓങ്കാരവാടീകുരംഗം, സിദ്ധസംസേവിതാംഘ്രിം ഭജേ മാർഗബന്ധും.
ശംഭോ മഹാദേവ ദേവ| ശിവ ശംഭോ മഹാദേവ ദേവേശ ശംഭോ| ശംഭോ മഹാദേവ ദേവ|
നിത്യം ചിദാനന്ദരൂപം, നിഹ്നുതാശേഷലോകേശവൈരിപ്രതാപം .
കാർതസ്വരാംഗേന്ദ്രചാപം, കൃത്തിവാസം ഭജേ ദിവ്യസന്മാർഗബന്ധും|
ശംഭോ മഹാദേവ ദേവ| ശിവ ശംഭോ മഹാദേവ ദേവേശ ശംഭോ| ശംഭോ മഹാദേവ ദേവ|
കന്ദർപദർപഘ്നമീശം, കാലകണ്ഠം മഹേശം മഹാവ്യോമകേശം.
കുന്ദാഭദന്തം സുരേശം, കോടിസൂര്യപ്രകാശം ഭജേ മാർഗബന്ധും.
ശംഭോ മഹാദേവ ദേവ| ശിവ ശംഭോ മഹാദേവ ദേവേശ ശംഭോ| ശംഭോ മഹാദേവ ദേവ|
മന്ദാരഭൂതേരുദാരം, മന്ദരാഗേന്ദ്രസാരം മഹാഗൗര്യദൂരം.
സിന്ദൂരദൂരപ്രചാരം, സിന്ധുരാജാതിധീരം ഭജേ മാർഗബന്ധും.
ശംഭോ മഹാദേവ ദേവ| ശിവ ശംഭോ മഹാദേവ ദേവേശ ശംഭോ| ശംഭോ മഹാദേവ ദേവ|
അപ്പയ്യയജ്വേന്ദ്രഗീതം, സ്തോത്രരാജം പഠേദ്യസ്തു ഭക്ത്യാ പ്രയാണേ.
തസ്യാർഥസിദ്ധിം വിധത്തേ മാർഗമധ്യേഽഭയം ചാഽശുതോഷോ മഹേശഃ.
ശംഭോ മഹാദേവ ദേവ| ശിവ ശംഭോ മഹാദേവ ദേവേശ ശംഭോ| ശംഭോ മഹാദേവ ദേവ|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |