കല്പേശ്വര ശിവ സ്തോത്രം

ജീവേശവിശ്വസുരയക്ഷനൃരാക്ഷസാദ്യാഃ
യസ്മിംസ്ഥിതാശ്ച ഖലു യേന വിചേഷ്ടിതാശ്ച.
യസ്മാത്പരം ന ച തഥാഽപരമസ്തി കിഞ്ചിത്
കല്പേശ്വരം ഭവഭയാർതിഹരം പ്രപദ്യേ.
യം നിഷ്ക്രിയോ വിഗതമായവിഭുഃ പരേശഃ
നിത്യോ വികാരരഹിതോ നിജവിർവികല്പഃ.
ഏകോഽദ്വിതീയ ഇതി യച്ഛ്രുതയാ ബ്രുവന്തി
കല്പേശ്വരം ഭവഭയാർതിഹരം പ്രപദ്യേ.
കല്പദ്രുമം പ്രണതഭക്തഹൃദന്ധകാരം
മായാവിലാസമഖിലം വിനിവർതയന്തം.
ചിത്സൂര്യരൂപമമലം നിജമാത്മരൂപം
കല്പേശ്വരം ഭവഭയാർതിഹരം പ്രപദ്യേ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

79.1K

Comments Malayalam

x8eev
വേദധാര ഒരു അനുഗ്രഹം ആണ്. ജീവിതം കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയി. 🙏🏻 -Vinil

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് . നന്ദി 🌈 -സുധീർ വർമ്മ

വേദധാരാ വളരെ അപൂർവവും വിവരസമ്പന്നവുമാണ്. -അനു

വളരെ സുന്ദരവും വിവരസമ്പന്നമായിരിക്കുന്നു.🙏 -മനോജ്

വേദധാരയിലൂടെ ലഭിച്ച പോസിറ്റീവ് അനുഭവങ്ങൾക്കും വളർച്ചക്കും നന്ദി. 🙏🏻 -Radhakrishnan

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |