കല്പേശ്വര ശിവ സ്തോത്രം

ജീവേശവിശ്വസുരയക്ഷനൃരാക്ഷസാദ്യാഃ
യസ്മിംസ്ഥിതാശ്ച ഖലു യേന വിചേഷ്ടിതാശ്ച.
യസ്മാത്പരം ന ച തഥാഽപരമസ്തി കിഞ്ചിത്
കല്പേശ്വരം ഭവഭയാർതിഹരം പ്രപദ്യേ.
യം നിഷ്ക്രിയോ വിഗതമായവിഭുഃ പരേശഃ
നിത്യോ വികാരരഹിതോ നിജവിർവികല്പഃ.
ഏകോഽദ്വിതീയ ഇതി യച്ഛ്രുതയാ ബ്രുവന്തി
കല്പേശ്വരം ഭവഭയാർതിഹരം പ്രപദ്യേ.
കല്പദ്രുമം പ്രണതഭക്തഹൃദന്ധകാരം
മായാവിലാസമഖിലം വിനിവർതയന്തം.
ചിത്സൂര്യരൂപമമലം നിജമാത്മരൂപം
കല്പേശ്വരം ഭവഭയാർതിഹരം പ്രപദ്യേ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |