സർവാർതി നാശന ശിവ സ്തോത്രം

മൃത്യുഞ്ജയായ ഗിരിശായ സുശങ്കരായ
സർവേശ്വരായ ശശിശേഖരമണ്ഡിതായ.
മാഹേശ്വരായ മഹിതായ മഹാനടായ
സർവാതിനാശനപരായ നമഃ ശിവായ.
ജ്ഞാനേശ്വരായ ഫണിരാജവിഭൂഷണായ
ശർവായ ഗർവദഹനായ ഗിരാം വരായ.
വൃക്ഷാധിപായ സമപാപവിനാശനായ
സർവാതിനാശനപരായ നമഃ ശിവായ.
ശ്രീവിശ്വരൂപമഹനീയ- ജടാധരായ
വിശ്വായ വിശ്വദഹനായ വിദേഹികായ.
നേത്രേ വിരൂപനയനായ ഭവാമൃതായ
സർവാതിനാശനപരായ നമഃ ശിവായ.
നന്ദീശ്വരായ ഗുരവേ പ്രമഥാധിപായ
വിജ്ഞാനദായ വിഭവേ പ്രമഥാധിപായ.
ശ്രേയസ്കരായ മഹതേ ത്രിപുരാന്തകായ
സർവാതിനാശനപരായ നമഃ ശിവായ.
ഭീമായ ലോകനിയതായ സദാഽനഘായ
മുഖ്യായ സർവസുഖദായ സുഖേചരായ.
അന്തർഹിതാത്മ- നിജരൂപഭവായ തസ്മൈ
സർവാതിനാശനപരായ നമഃ ശിവായ.
സാധ്യായ സർവഫലദായ സുരാർചിതായ
ധന്യായ ദീനജനവൃന്ദ- ദയാകരായ.
ഘോരായ ഘോരതപസേ ച ദിഗംബരായ
സർവാതിനാശനപരായ നമഃ ശിവായ.
വ്യോമസ്ഥിതായ ജഗതാമമിതപ്രഭായ
തിഗ്മാംശുചന്ദ്രശുചി- രൂപകലോചനായ.
കാലാഗ്നിരുദ്ര- ബഹുരൂപധരായ തസ്മൈ
സർവാതിനാശനപരായ നമഃ ശിവായ.
ഉഗ്രായ ശങ്കരവരായ ഗതാഽഗതായ
നിത്യായ ദേവപരമായ വസുപ്രദായ.
സംസാരമുഖ്യഭവ- ബന്ധനമോചനായ
സർവാതിനാശനപരായ നമഃ ശിവായ.
സർവാർതിനാശനപരം സതതം ജപേയുഃ
സ്തോത്രം ശിവസ്യ പരമം ഫലദം പ്രശസ്തം.
തേ നാഽപ്നുവന്തി ച കദാഽപി രുജം ച ഘോരം
നീരോഗതാമപി ലഭേയുരരം മനുഷ്യാഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

29.7K
1.1K

Comments Malayalam

jd2v8
ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായതും ജ്ഞാനവർ ദ്ധകവുമാണ്.🌞 -രേഷ്മ നായർ

നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

ധാരാളം പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് 🙏🙏 -ശ്വേത

ഒത്തിരി ഒത്തിരി അറിവ് ലഭിക്കുന്നു -വിനയ് മേനോൻ

കൊള്ളാം . നല്ല വെബ്സൈറ്റ് 👍👍👍 -ഗീത മേനോൻ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |