കാശീ വിശ്വനാഥ സുപ്രഭാത സ്തോത്രം

സ്നാനായ ഗാംഗസലിലേഽഥ സമർചനായ വിശ്വേശ്വരസ്യ ബഹുഭക്തജനാ ഉപേതാഃ.
ശ്രീകാലഭൈരവ ലസന്തി ഭവന്നിദേശം ഉത്തിഷ്ട ദർശയ ദശാം തവ സുപ്രഭാതം.
യാഗവ്രതാദിബഹുപുണ്യവശം യഥാ ത്വം പാപാത്മനാമപി തഥാ സുഗതിപ്രദാഽസി.
കാരുണ്യപൂരമയി ശൈലസുതാസപത്നി മാതർഭഗീരഥസുതേ തവ സുപ്രഭാതം.
ദുഗ്ധപ്രവാഹകമനീയതരംഗഭംഗേ പുണ്യപ്രവാഹപരിപാഥിതഭക്തസംഗേ.
നിത്യം തപസ്വിജനസേവിതപാദപദ്മേ ഗംഗേ ശരണ്യശിവദേ തവ സുപ്രഭാതം.
വാരാണസീസ്ഥിതഗജാനന ധുണ്ഢിരാജ സമ്പ്രാർഥിതേഽഷ്ടഫലദാനസമർഥമൂർതേ.
ഉത്തിഷ്ട വിഘ്നവിരഹായ ഭജാമഹേ ത്വാം ശ്രീപാർവതീതനയ ഭോസ്തവ സുപ്രഭാതം.
പൂജാസ്പദ പ്രഥമമേവ സുരേശു മധ്യേ സമ്പൂരണേ കുശല ഭക്തമനോരഥാനാം.
ഗീർവാണബൃന്ദപരിപൂജിതപാദപദ്മ സഞ്ജായതാം ഗണപതേ തവ സുപ്രഭാതം.
കാത്യായനീ പ്രമഥനാഥശരീരഭാഗേ ഭക്താലിഗീതമുഖരീകൃതപാദപദ്മേ.
ബ്രഹ്മാദിദേവഗണവന്ദിതദിവ്യശൗര്യേ ശ്രീവിശ്വനാഥദയിതേ തവ സുപ്രഭാതം
പ്രാതഃ പ്രസീദ വിമലേ കമലായതാക്ഷി കാരുണ്യപൂർണഹൃദയേ നമതാം ശരണ്യേ.
നിർധൂതപാപനിചയേ സുരപൂജിതാംഘ്രേ ശ്രീവിശ്വനാഥദയിതേ തവ സുപ്രഭാതം.
സസ്യാനുകൂലജലവർഷണകാര്യഹേതോഃ ശാകംഭരീതി തവ നാമ ഭുവി പ്രസിദ്ദം.
സസ്യാതിജാതമിഹ ശുഷ്യതി ചാന്നപൂർണേ ഉത്തിഷ്ട സർവഫലദേ തവ സുപ്രഭാതം.
സർവോത്തമം മാനവജന്മ ലബ്ധ്വാ ഹിനസ്തി ജീവാൻ ഭുവി മർത്യവർഗഃ.
തദ്ദാരണായാശു ജഹീഹി നിദ്രാം ദേവ്യന്നപൂർണേ തവ സുപ്രഭാതം.
ശ്രീകണ്ഠ കണ്ഠധൃതപന്നഗ നീലകണ്ഠ സോത്കണ്ഠഭക്തനിവഹോപഹിതോപകണ്ഠ.
ഉത്തിഷ്ട സർവജനമംഗലസാധനായ വിശ്വപ്രജാപ്രഥിതഭദ്ര ജഹീഹി നിദ്രാം.
ഗംഗാധരാദ്രിതനയാപ്രിയ ശാന്തമൂർതേ വേദാന്തവേദ്യ സകലേശ്വര വിശ്വമൂർതേ.
കൂടസ്ഥനിത്യ നിഖിലാഗമഗീതകീർതേ ദേവാസുരാർചിത വിഭോ തവ സുപ്രഭാതം.
ശ്രീവിശ്വനാഥകരുണാമൃതപൂർണസിന്ധോ ശീതാംശുഖണ്ഡസമലങ്കൃതഭവ്യചൂഡ.
ഭസ്മാംഗരാഗപരിശോഭിതസർവദേഹ വാരാണസീപുരപതേ തവ സുപ്രഭാതം.
ദേവാദിദേവ ത്രിപുരാന്തക ദിവ്യഭാവ ഗംഗാധര പ്രമഥവന്ദിത സുന്ദരാംഗ.
നാഗേന്ദ്രഹാര നതഭക്തഭയാപഹാര വാരാണസീപുരപതേ തവ സുപ്രഭാതം.
വേദാന്തശാസ്ത്രവിശദീകൃതദിവ്യമൂർതേ പ്രത്യൂഷകാലമുനിപുംഗവഗീതകീർതേ.
ത്വയ്യർപിതാർജിതസമസ്തസുരക്ഷണസ്യ വാരാണസീപുരപതേ തവ സുപ്രഭാതം.
കൈലാസവാസമുനിസേവിതപാദപദ്മ ഗംഗാജലൗഘപരിഷിക്തജടാകലാപ.
വാചാമഗോചരവിഭോ ജടിലത്രിനേത്ര വാരാണസീപുരപതേ തവ സുപ്രഭാതം.
ശ്രീപാർവതീഹൃദയവല്ലഭ പഞ്ചവക്ത്ര ശ്രീനീലകണ്ഠ നൃകപാലകലാപമാല.
ശ്രീവിശ്വനാഥമൃദുപങ്കജമഞ്ജുപാദ ശ്രീകാശികാപുരപതേ തവ സുപ്രഭാതം.
കാശീ ത്രിതാപഹരണീ ശിവസദ്മഭൂതാ ശർമേശ്വരീ ത്രിജഗതാം സുപുരീഷു ഹൃദ്യാ.
വിദ്യാകലാസു നവകൗശലദാനശീലാ ശ്രീകാശികാപുരപതേ തവ സുപ്രഭാതം.
ശ്രീവിശ്വനാഥ തവ പാദയുഗം സ്മരാമി ഗംഗാമഘാപഹരണീം ശിരശാ നമാമി.
വാചം തവൈവ യശസാഽനഘ ഭൂഷയാമി വാരാണസീപുരപതേ തവ സുപ്രഭാതം.
നാരീനതേശ്വരയുതം നിജചാരുരൂപം സ്ത്രീഗൗരവം ജഗതി വർധയിതും തനോഷി.
ഗംഗാം ഹി ധാരയസി മൂർധ്നി തഥൈവ ദേവ വാരാണസീപുരപതേ തവ സുപ്രഭാതം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

54.0K

Comments Malayalam

qw8hc
വേദധാര വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് . -മനോജ് പിള്ള

വേദധാരയിലൂടെ ലഭിച്ച പോസിറ്റീവ് അനുഭവങ്ങൾക്കും വളർച്ചക്കും നന്ദി. 🙏🏻 -Radhakrishnan

വേദധാരാ വളരെ അപൂർവവും വിവരസമ്പന്നവുമാണ്. -അനു

ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട -രവിശങ്കർ മേനോൻ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |