ശിവ തിലക സ്തോത്രം

ക്ഷിതീശപരിപാലം ഹൃതൈകഘനകാലം.
ഭജേഽഥ ശിവമീശം ശിവായ സുജനാനാം.
സുദൈവതരുമൂലം ഭുജംഗവരമാലം.
ഭജേഽഥ ശിവമീശം ശിവായ സുജനാനാം.
പ്രപഞ്ചധുനികൂലം സുതൂലസമചിത്തം.
ഭജേഽഥ ശിവമീശം ശിവായ സുജനാനാം.
വരാംഗപൃഥുചൂലം കരേഽപി ധൃതശൂലം.
ഭജേഽഥ ശിവമീശം ശിവായ സുജനാനാം.
സുരേഷു മൃദുശീലം ധരാസകലഹാലം.
ഭജേഽഥ ശിവമീശം ശിവായ സുജനാനാം.
ശിവസ്യ നുതിമേനാം പഠേദ്ധി സതതം യഃ.
ലഭേത കൃപയാ വൈ ശിവസ്യ പദപദ്മം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ആപദുന്മൂലന ദുർഗാ സ്തോത്രം

ആപദുന്മൂലന ദുർഗാ സ്തോത്രം

ലക്ഷ്മീശേ യോഗനിദ്രാം പ്രഭജതി ഭുജഗാധീശതല്പേ സദർപാ- വുത്പന്നൗ ദാനവൗ തച്ഛ്രവണമലമയാംഗൗ മധും കൈടഭം ച. ദൃഷ്ട്വാ ഭീതസ്യ ധാതുഃ സ്തുതിഭിരഭിനുതാമാശു തൗ നാശയന്തീം ദുർഗാം ദേവീം പ്രപദ്യേ ശരണമഹമശേഷാ- പദുന്മൂലനായ. യുദ്ധേ നിർജിത്യ ദൈത്യസ്ത്രിഭുവനമഖിലം യസ്തദീയേഷു ധിഷ്ണ്യേ

Click here to know more..

ദുർഗാ പഞ്ചക സ്തോത്രം

ദുർഗാ പഞ്ചക സ്തോത്രം

കർപൂരേണ വരേണ പാവകശിഖാ ശാഖായതേ തേജസാ വാസസ്തേന സുകമ്പതേ പ്രതിപലം ഘ്രാണം മുഹുർമോദതേ. നേത്രാഹ്ലാദകരം സുപാത്രലസിതം സർവാംഗശോഭാകരം ദുർഗേ പ്രീതമനാ ഭവ തവ കൃതേ കുർവേ സുനീരാജനം. ആദൗ ദേവി ദദേ ചതുസ്തവ പദേ ത്വം ജ്യോതിഷാ ഭാസസേ ദൃഷ്ട്വൈതന്മമ മാനസേ ബഹുവിധാ സ്വാശാ ജരീജൃംഭത

Click here to know more..

ജനപ്രിയത ചോദിച്ചുകൊണ്ട് രാജമാതംഗിയോട് പ്രാര്‍ഥന

ജനപ്രിയത ചോദിച്ചുകൊണ്ട് രാജമാതംഗിയോട് പ്രാര്‍ഥന

ഐം ഹ്രീം ശ്രീം ഓം നമോ ഭഗവതി ശ്രീമാതംഗേശ്വരി സർവജനമനോഹരി സർവമുഖരാജി സർവമുഖരഞ്ജിനി സർവരാജവശങ്കരി സർവസ്ത്രീപുരുഷവശങ്കരി സർവദുഷ്ടമൃഗവശങ്കരി സർവസത്ത്വവശങ്കരി സർവലോകമ

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |