ശിവ തിലക സ്തോത്രം

ക്ഷിതീശപരിപാലം ഹൃതൈകഘനകാലം.
ഭജേഽഥ ശിവമീശം ശിവായ സുജനാനാം.
സുദൈവതരുമൂലം ഭുജംഗവരമാലം.
ഭജേഽഥ ശിവമീശം ശിവായ സുജനാനാം.
പ്രപഞ്ചധുനികൂലം സുതൂലസമചിത്തം.
ഭജേഽഥ ശിവമീശം ശിവായ സുജനാനാം.
വരാംഗപൃഥുചൂലം കരേഽപി ധൃതശൂലം.
ഭജേഽഥ ശിവമീശം ശിവായ സുജനാനാം.
സുരേഷു മൃദുശീലം ധരാസകലഹാലം.
ഭജേഽഥ ശിവമീശം ശിവായ സുജനാനാം.
ശിവസ്യ നുതിമേനാം പഠേദ്ധി സതതം യഃ.
ലഭേത കൃപയാ വൈ ശിവസ്യ പദപദ്മം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |