ശിവ തിലക സ്തോത്രം

ക്ഷിതീശപരിപാലം ഹൃതൈകഘനകാലം.
ഭജേഽഥ ശിവമീശം ശിവായ സുജനാനാം.
സുദൈവതരുമൂലം ഭുജംഗവരമാലം.
ഭജേഽഥ ശിവമീശം ശിവായ സുജനാനാം.
പ്രപഞ്ചധുനികൂലം സുതൂലസമചിത്തം.
ഭജേഽഥ ശിവമീശം ശിവായ സുജനാനാം.
വരാംഗപൃഥുചൂലം കരേഽപി ധൃതശൂലം.
ഭജേഽഥ ശിവമീശം ശിവായ സുജനാനാം.
സുരേഷു മൃദുശീലം ധരാസകലഹാലം.
ഭജേഽഥ ശിവമീശം ശിവായ സുജനാനാം.
ശിവസ്യ നുതിമേനാം പഠേദ്ധി സതതം യഃ.
ലഭേത കൃപയാ വൈ ശിവസ്യ പദപദ്മം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

33.5K

Comments Malayalam

juhqq
ഇനി വരുന്ന തലമുറകൾക്കും ഈ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന വേദധാര അതിനുള്ള ശക്തിയും കഴിവും ഭഗവാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രണാമം ഓം.🙏 -krishnan kutty

സനാതന ധർമ്മം പരിപാലിക്കാനായി ഇത്രയേറെ പ്രയത് നിക്കുന്ന വേദധാര ഒരു അത്ഭുതം തന്നെ. ഗുരുകുലം, ഗോശാലകൾ , വേദങ്ങൾ, .... എല്ലാം പരിരക്ഷി.ക്കപ്പെടാനായി അവതരിച്ച പുണ്യാത്മാക്കൾ , മഹാത്മാക്കൾ... എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ ശിരസ്സ് നമിക്കുന്നു. -

വേദധാരയുടെ സ്വാധീനം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. നന്ദി. 🙏🏻 -Prateeksha

ഈ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെ അതുല്യമായ ഉറവിടമാണ്.🌹🌹 -വിഷ്ണു

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |