താമ്രപർണീ സ്തോത്രം

യാ പൂർവവാഹിന്യപി മഗ്നനൄണാമപൂർവവാഹിന്യഘനാശനേഽത്ര.
ഭ്രൂമാപഹാഽസ്മാകമപി ഭ്രമാഡ്യാ സാ താമ്രപർണീ ദുരിതം ധുനോതു.
മാധുര്യനൈർമല്യഗുണാനുഷംഗാത് നൈജേന തോയേന സമം വിധത്തേ.
വാണീം ധിയം യാ ശ്രിതമാനവാനാം സാ താമ്രപർണീ ദുരിതം ധുനോതു.
യാ സപ്തജന്മാർജിതപാപ- സംഘനിബർഹണായൈവ നൃണാം നു സപ്ത.
ക്രോശാൻ വഹന്തീ സമഗാത്പയോധിം സാ താമ്രപർണീ ദുരിതം ധുനോതു.
കുല്യാനകുല്യാനപി യാ മനുഷ്യാൻ കുല്യാ സ്വരൂപേണ ബിഭർതി പാപം.
നിവാര്യ ചൈഷാമപവർഗ ദാത്രീ സാ താമ്രപർണീ ദുരിതം ധുനോതു.
ശ്രീ പാപനാശേശ്വര ലോകനേത്ര്യൗ യസ്യാഃ പയോലുബ്ധധിയൗ സദാപി.
യത്തീരവാസം കുരുതഃ പ്രമോദാത് സാ താമ്രപർണീ ദുരിതം ധുനോതു.
നാഹം മൃഷാ വച്മി യദീയതീരവാസേന ലോകാസ്സകലാശ്ച ഭക്തിം.
വഹന്തി ഗുർവാംഘ്രിയുഗേ ച ദേവേ സാ താമ്രപർണീ ദുരിതം ധുനോതു.
ജലസ്യ യോഗാജ്ജഡതാം ധുനാനാ മലം മനസ്ഥം സകലം ഹരന്തീ.
ഫലം ദിശന്തീ ഭജതാം തുരീയം സാ താമ്രപർണീ ദുരിതം ധുനോതു.
ന ജഹ്രുപീതാ ന ജടോപരുദ്ധാ മഹീധ്രപുത്ര്യാപി മുദാ നിഷേവ്യാ.
സ്വയം ജനോദ്ധാരകൃതേ പ്രവൃത്താ സാ താമ്രപർണീ ദുരിതം ധുനോതു.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

56.6K

Comments

ymjjb
My day starts with Vedadhara🌺🌺 -Priyansh Rai

Vedadhara is really a spiritual trasure as you call it. But for efforts of people like you the greatness of our scriptures will not ve aavailable for future gennerations. Thanks for the admirable work -Prabhat Srivastava

Divine! -Rajnandini Jadhav

🌟 Vedadhara is enlightning us with the hiden gems of Hindu scriptures! 🙏📚 -Aditya Kumar

Superrrrrr..thanks.. -Sakshi Sthul

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |