യമുനാ അഷ്ടക സ്തോത്രം

Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilKannadaTelugu

മുരാരികായകാലിമാ-
ലലാമവാരിധാരിണീ
തൃണീകൃതത്രിവിഷ്ടപാ ത്രിലോകശോകഹാരിണീ.
മനോനുകൂലകൂലകുഞ്ജ-
പുഞ്ജധൂതദുർമദാ
ധുനോതു നോ മനോമലം കലിന്ദനന്ദിനീ സദാ.
മലാപഹാരിവാരിപൂരി-
ഭൂരിമണ്ഡിതാമൃതാ
ഭൃശം പ്രവാതകപ്രപഞ്ചനാതി-
പണ്ഡിതാനിശാ.
സുനന്ദനന്ദിനാംഗ-
സംഗരാഗരഞ്ജിതാ ഹിതാ
ധുനോതു നോ മനോമലം കലിന്ദനന്ദിനീ സദാ.
ലസത്തരംഗസംഗ-
ധൂതഭൂതജാതപാതകാ
നവീനമാധുരീധുരീണ-
ഭക്തിജാതചാതകാ.
തടാന്തവാസദാസ-
ഹംസസംവൃതാഹ്നികാമദാ
ധുനോതു നോ മനോമലം കലിന്ദനന്ദിനീ സദാ.
വിഹാരരാസഖേദഭേദ-
ധീരതീരമാരുതാ
ഗതാ ഗിരാമഗോചരേ യദീയനീരചാരുതാ.
പ്രവാഹസാഹചര്യപൂത-
മേദിനീനദീനദാ
ധുനോതു നോ മനോമലം കലിന്ദനന്ദിനീ സദാ.
തരംഗസംഗ-
സൈകതാന്തരാതിതം സദാസിതാ
ശരന്നിശാകരാംശു-
മഞ്ജുമഞ്ജരീ സഭാജിതാ.
ഭവാർചനാപ്രചാരുണാ-
ംബുനാധുനാ വിശാരദാ
ധുനോതു നോ മനോമലം കലിന്ദനന്ദിനീ സദാ.
ജലാന്തകേലികാരി-
ചാരുരാധികാംഗരാഗിണീ
സ്വഭർത്തുരന്യദുർലഭാംഗ-
താംഗതാമ്ശഭാഗിനീ.
സ്വദത്തസുപ്തസപ്തസിന്ധു-
ഭേദിനാതികോവിദാ
ധുനോതു നോ മനോമലം കലിന്ദനന്ദിനീ സദാ.
ജലച്യുതാച്യുതാംഗ-
രാഗലമ്പടാലിശാലിനീ
വിലോലരാധികാകചാന്ത-
ചമ്പകാലിമാലിനീ.
സദാവഗാഹനാവതീർണ-
ഭർതൃഭൃത്യനാരദാ
ധുനോതു നോ മനോമലം കലിന്ദനന്ദിനീ സദാ.
സദൈവ നന്ദിനന്ദകേലി-
ശാലികുഞ്ജമഞ്ജുലാ
തടോത്ഥഫുല്ലമല്ലികാ-
കദംബരേണുസൂജ്ജ്വലാ.
ജലാവഗാഹിണാം നൃണാം ഭവാബ്ധിസിന്ധുപാരദാ
ധുനോതു നോ മനോമലം കലിന്ദനന്ദിനീ സദാ.

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
4148573