വീരഭദ്ര ഭുജംഗ സ്തോത്രം

ഗുണാദോഷഭദ്രം സദാ വീരഭദ്രം
മുദാ ഭദ്രകാല്യാ സമാശ്ലിഷ്ടമുഗ്രം.
സ്വഭക്തേഷു ഭദ്രം തദന്യേഷ്വഭദ്രം
കൃപാംഭോധിമുദ്രം ഭജേ വീരഭദ്രം.
മഹാദേവമീശം സ്വദീക്ഷാഗതാശം
വിബോധ്യാശുദക്ഷം നിയന്തും സമക്ഷേ.
പ്രമാർഷ്ടും ച ദാക്ഷായണീദൈന്യഭാവം
ശിവാംഗാംബുജാതം ഭജേ വീരഭദ്രം.
സദസ്യാനുദസ്യാശു സൂര്യേന്ദുബിംബേ
കരാംഘ്രിപ്രപാതൈരദന്താസിതാംഗേ.
കൃതം ശാരദായാ ഹൃതം നാസഭൂഷം
പ്രകൃഷ്ടപ്രഭാവം ഭജേ വീരഭദ്രം.
സതന്ദ്രം മഹേന്ദ്രം വിധായാശു രോഷാത്
കൃശാനും നികൃത്താഗ്രജിഹ്വം പ്രധാവ്യ.
കൃഷ്ണവർണം ബലാദ്ഭാസഭാനം
പ്രചണ്ഡാട്ടഹാസം ഭജേ വീരഭദ്രം.
തഥാന്യാൻ ദിഗീശാൻ സുരാനുഗ്രദൃഷ്ട്യാ
ഋഷീനല്പബുദ്ധീൻ ധരാദേവവൃന്ദാൻ.
വിനിർഭർത്സ്യ ഹുത്വാനലേ ത്രിർഗണൗഘൈ-
രഘോരാവതാരം ഭജേ വീരഭദ്രം.
വിധാതുഃ കപാലം കൃതം പാനപാത്രം
നൃസിംഹസ്യ കായം ച ശൂലാംഗഭൂഷം.
ഗലേ കാലകൂടം സ്വചിഹ്നം ച ധൃത്വാ
മഹൗദ്ധത്യഭൂഷം ഭജേ വീരഭദ്രം.
മഹാദേവ മദ്ഭാഗ്യദേവ പ്രസിദ്ധ
പ്രകൃഷ്ടാരിബാധാമലം സംഹരാശു.
പ്രയത്നേന മാം രക്ഷ രക്ഷേതി യോ വൈ
വദേത്തസ്യ ദേവം ഭജേ വീരഭദ്രം.
മഹാഹേതിശൈലേന്ദ്രധികാസ്തേ
കരാസക്തശൂലാസിബാണാസനാനി.
ശരാസ്തേ യുഗാന്താശനിപ്രഖ്യശൗര്യാ
ഭവന്തീത്യുപാസ്യം ഭജേ വീരഭദ്രം.
യദാ ത്വത്കൃപാപാത്രജന്തുസ്വചിത്തേ
മഹാദേവ വീരേശ മാം രക്ഷ രക്ഷ.
വിപക്ഷാനമൂൻ ഭക്ഷ ഭക്ഷേതി യോ വൈ
വദേത്തസ്യ മിത്രം ഭജേ വീരഭദ്രം.
അനന്തശ്ച ശംഖസ്തഥാ കംബലോഽസൗ
വമത്കാലകൂടശ്ച കർകോടകാഹിഃ.
തഥാ തക്ഷകശ്ചാരിസംഘാന്നിഹന്യാ-
ദിതി പ്രാർഥ്യമാനം ഭജേ വീരഭദ്രം.
ഗലാസക്തരുദ്രാക്ഷമാലാവിരാജ-
ദ്വിഭൂതിത്രിപുണ്ഡ്രാങ്കഭാലപ്രദേശഃ.
സദാ ശൈവപഞ്ചാക്ഷരീമന്ത്രജാപീ
ഭവേ ഭക്തവര്യഃ സ്മരൻ സിദ്ധിമേതി.
ഭുജംഗപ്രയാതർമഹാരുദ്രമീശം
സദാ തോഷയേദ്യോ മഹേശം സുരേശം.
സ ഭൂത്വാധരായാം സമഗ്രം ച ഭുക്ത്വാ
വിപദ്ഭയോ വിമുക്തഃ സുഖീ സ്യാത്സുരഃ സ്യാത്.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |