രസേശ്വര സ്തുതി

ഭാനുസമാനസുഭാസ്വരലിംഗം സജ്ജനമാനസഭാസ്കരലിംഗം|ഭാനുസമാനസുഭാസ്വരലിംഗം സജ്ജനമാനസഭാസ്കരലിംഗം|സുരവരദാതൃസുരേശ്വരലിംഗം തത് പ്രണമാമി രസേശ്വരലിംഗം|ഛത്രപതീന്ദ്രസുപൂജിതലിംഗം രൗപ്യഫണീന്ദ്രവിഭൂഷിതലിംഗം|ഗ്രാമ്യജനാശ്രിതപോഷകലിംഗം തത് പ്രണമാമി രസേശ്വരലിംഗം|ബില്വതരുച്ഛദനപ്രിയലിംഗം കിൽബിഷദുഷ്ഫലദാഹകലിംഗം|സേവിതകഷ്ടവിനാശനലിംഗം തത് പ്രണമാമി രസേശ്വരലിംഗം|അബ്ജഭഗാഗ്നിസുലോചനലിംഗം ശബ്ദസമുദ്ഭവഹേതുകലിംഗം|പാർവതിജാഹ്നവിസംയുതലിംഗം തത് പ്രണമാമി രസേശ്വരലിംഗം|ഗന്ധിതചന്ദനചർചിതലിംഗം വന്ദിതപാദസരോരുഹലിംഗം|സ്കന്ദഗണേശ്വരഭാവിതലിംഗം തത് പ്രണമാമി രസേശ്വരലിംഗം|പാമരമാനവമോചകലിംഗം സകലചരാചരപാലകലിംഗം|വാജിജചാമരവീജിതലിംഗം തത് പ്രണമാമി രസേശ്വരലിംഗം|സ്തോത്രമിദം പ്രണിപത്യ രസേശം യഃ പഠതി പ്രതിഘസ്രമജസ്രം|സോ മനുജഃ ശിവഭക്തിമവാപ്യ ബ്രഹ്മപദം ലഭതേഽപ്യപവർഗം|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |