അർധനാരീശ്വര അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി

ഓം അഖിലാണ്ഡകോടിബ്രഹ്മാണ്ഡരൂപായ നമഃ .
ഓം അജ്ഞാനധ്വാന്തദീപായ നമഃ .
ഓം അനാഥരക്ഷകായ നമഃ .
ഓം അനിർവചനീയായ നമഃ .
ഓം അനുശംസ്യായ നമഃ .
ഓം അമൃതവർഷപാദാരവിന്ദായ നമഃ .
ഓം ഇതിഹാസസ്വരൂപായ നമഃ .
ഓം ഈശശക്തിസമത്വായ നമഃ .
ഓം ഉന്നതകർത്രേ നമഃ .
ഓം ഏകാഗ്രചിത്തനിർധ്യാതായ നമഃ .
ഓം ഓങ്കാരായ നമഃ .
ഓം കല്പായ നമഃ .
ഓം കല്യാണകാരണായ നമഃ .
ഓം കലിദോഷഹരണായ നമഃ .
ഓം കാർത്സ്ന്യകാരുണ്യായ നമഃ .
ഓം കാലത്രയായ നമഃ .
ഓം കുലശേഖരായ നമഃ .
ഓം കുശാനനപ്രിയായ നമഃ .
ഓം ക്രിയാകാരണായ നമഃ .
ഓം ഖ്യാതഖോദ്ഭാസിതായ നമഃ .
ഓം ഗാംഭീര്യായ നമഃ .
ഓം ചരാചരായ നമഃ .
ഓം ചമത്കരണായ നമഃ .
ഓം ചിന്മയായ നമഃ .
ഓം ചേതസേ നമഃ .
ഓം ഛന്ദസേ നമഃ .
ഓം ജൈഷ്ഠ്യായ നമഃ .
ഓം ജാഹ്നവീസമുപവേശനായ നമഃ .
ഓം തത്ത്വബോധനായ നമഃ .
ഓം തന്മാത്രായ നമഃ .
ഓം താത്ത്വികായ നമഃ .
ഓം തുരീയായ നമഃ .
ഓം ത്രൈലോക്യായ നമഃ .
ഓം ദശമുദ്രാസമാരാധ്യായ നമഃ .
ഓം ദിവ്യാക്ഷഘ്നേ നമഃ .
ഓം ദീനസാധകായ നമഃ .
ഓം ധുര്യഗമായ നമഃ .
ഓം ധർമസമ്ഹിതായ നമഃ .
ഓം ധൈവത്യായ നമഃ .
ഓം നിരന്തരായ നമഃ .
ഓം നിരാശ്രയായ നമഃ .
ഓം നിരൂപമായ നമഃ .
ഓം നിർവികാരായ നമഃ .
ഓം നവനീതഹൃദയായ നമഃ .
ഓം നിഷ്കാരണായ നമഃ .
ഓം നിസ്തുലായ നമഃ .
ഓം ന്യഗ്രോധരൂപായ നമഃ .
ഓം പഞ്ചഭൂതാത്മനേ നമഃ .
ഓം പുരാണായ നമഃ .
ഓം പൂർണാനന്ദായ നമഃ .
ഓം പൂർണചന്ദ്രവദനായ നമഃ .
ഓം പ്രപഞ്ചചരിത്രായ നമഃ .
ഓം പ്രണവസ്വരൂപായ നമഃ .
ഓം പ്രശാന്തയേ നമഃ .
ഓം ബ്രഹ്മലിഖിതായ നമഃ .
ഓം ബോധനായ നമഃ .
ഓം ഭോഗവരപ്രദായ നമഃ .
ഓം ഭർഗസേ നമഃ .
ഓം ഭവികായ നമഃ .
ഓം ഭസിതപ്രിയായ നമഃ .
ഓം ഭാഗ്യായ നമഃ .
ഓം ഭാനുമണ്ഡലമധ്യസ്ഥായ നമഃ .
ഓം മംഗലായ നമഃ .
ഓം മഞ്ജുഭാഷിണേ നമഃ .
ഓം മഹതേ നമഃ .
ഓം മഹാനിയമായ നമഃ .
ഓം മഹാപാതകനാശനായ നമഃ .
ഓം മഹാമർഷണായ നമഃ .
ഓം മഹാമായായ നമഃ .
ഓം മഹാസത്ത്വായ നമഃ .
ഓം മാതൃപിത്രൈക്യായ നമഃ .
ഓം മോക്ഷദായകായ നമഃ .
ഓം യശസ്വിനേ നമഃ .
ഓം യാഥാതഥ്യായ നമഃ .
ഓം യോഗസിദ്ധയേ നമഃ .
ഓം രക്ഷണായ നമഃ .
ഓം രോഗഹരായ നമഃ .
ഓം ലക്ഷ്യാർഥായ നമഃ .
ഓം വർണാശ്രമവിദായിനേ നമഃ .
ഓം വാഗ്വാദിനേ നമഃ .
ഓം വിഘ്നനാശിനേ നമഃ .
ഓം വിശാലാക്ഷായ നമഃ .
ഓം വിശ്വരൂപായ നമഃ .
ഓം വേദാന്തരൂപായ നമഃ .
ഓം വേദവേദാന്താർഥായ നമഃ .
ഓം ശാർദൂലരൂപായ നമഃ .
ഓം ശിവശക്ത്യൈക്യായ നമഃ .
ഓം ശോഭനായ നമഃ .
ഓം ശൗര്യായ നമഃ .
ഓം ശ്രുതായ നമഃ .
ഓം ഷഡ്ദർശനായ നമഃ .
ഓം ഷട്ശാസ്ത്രനിപുണായ നമഃ .
ഓം സർവഗായ നമഃ .
ഓം സത്ത്വായ നമഃ .
ഓം സർവദേവൈക്യായ നമഃ .
ഓം സർവഭാവിതായ നമഃ .
ഓം സർവവിജ്ഞാതായ നമഃ .
ഓം സർവസാക്ഷ്യായ നമഃ .
ഓം സുഭിക്ഷായ നമഃ .
ഓം സ്ഥാണവേ നമഃ .
ഓം സ്ഥിരായ നമഃ .
ഓം സ്വയംഭൂതായ നമഃ .
ഓം സ്വാരാജ്യായ നമഃ .
ഓം ഹ്രീമ്മധ്യായ നമഃ .
ഓം ഹ്രീംവിഭൂഷണായ നമഃ .
ഓം ക്ഷമച്ഛിദ്രായ നമഃ .
ഓം അതിസൂക്ഷ്മായ നമഃ .
ഓം വിഷ്ണുബ്രഹ്മാദിവന്ദിതായ നമഃ .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |