ഭയഹാരക ശിവ സ്തോത്രം

വ്യോമകേശം കാലകാലം വ്യാലമാലം പരാത്പരം|
ദേവദേവം പ്രപന്നോഽസ്മി കഥം മേ ജായതേ ഭയം|
ശൂലഹസ്തം കൃപാപൂർണം വ്യാഘ്രചർമാംബരം ശിവം|
വൃഷാരൂഢം പ്രപന്നോഽസ്മി കഥം മേ ജായതേ ഭയം|
അഷ്ടമൂർതിം മഹാദേവം വിശ്വനാഥം ജടാധരം|
പാർവതീശം പ്രപന്നോഽസ്മി കഥം മേ ജായതേ ഭയം|
സുരാസുരൈശ്ച യക്ഷശ്ച സിദ്ധൈശ്ചാഽപി വിവന്ദിതം|
മൃത്യുഞ്ജയം പ്രപന്നോഽസ്മി കഥം മേ ജായതേ ഭയം|
നന്ദീശമക്ഷരം ദേവം ശരണാഗതവത്സലം|
ചന്ദ്രമൗലിം പ്രപന്നോഽസ്മി കഥം മേ ജായതേ ഭയം|
ലോഹിതാക്ഷം ഭവാംബോധിതാരകം സൂര്യതേജസം|
ശിതികണ്ഠം പ്രപന്നോഽസ്മി കഥം മേ ജായതേ ഭയം|
ശങ്കരം ലോകപാലം ച സുന്ദരം ഭസ്മധാരിണം|
വാമദേവം പ്രപന്നോഽസ്മി കഥം മേ ജായതേ ഭയം|
ത്രിനേത്രം ത്രിപുരധ്വാന്തധ്വംസിനം വിശ്വരൂപിണം|
വിരൂപാക്ഷം പ്രപന്നോഽസ്മി കഥം മേ ജായതേ ഭയം|
കൈലാസശൈലനിലയം തപഃസക്തം പിനാകിനം|
കണ്ഠേകാലം പ്രപന്നോഽസ്മി കഥം മേ ജായതേ ഭയം|
പ്രീതാത്മാനം മഹൈശ്വര്യദാനം നിർവാണരൂപിണം|
ഗംഗാധരം പ്രപന്നോഽസ്മി കഥം മേ ജായതേ ഭയം|
യ ഇദം സ്തോത്രരത്നാഖ്യം ശിവസ്യ ഭയഹാരകം|
പഠേദനുദിനം ധീമാൻ തസ്യ നാസ്തി ഭയം ഭുവി|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |