സന്താന പരമേശ്വര സ്തോത്രം

പാർവതീസഹിതം സ്കന്ദനന്ദിവിഘ്നേശസംയുതം.
ചിന്തയാമി ഹൃദാകാശേ ഭജതാം പുത്രദം ശിവം.
ഭഗവൻ രുദ്ര സർവേശ സർവഭൂതദയാപര.
അനാഥനാഥ സർവജ്ഞ പുത്രം ദേഹി മമ പ്രഭോ.
രുദ്ര ശംഭോ വിരൂപാക്ഷ നീലകണ്ഠ മഹേശ്വര.
പൂർവജന്മകൃതം പാപം വ്യപോഹ്യ തനയം ദിശ.
ചന്ദ്രശേഖര സർവജ്ഞ കാലകൂടവിഷാശന.
മമ സഞ്ചിതപാപസ്യ ലയം കൃത്വാ സുതം ദിശ.
ത്രിപുരാരേ ക്രതുധ്വംസിൻ കാമാരാതേ വൃഷധ്വജ.
കൃപയാ മയി ദേവേശ സുപുത്രാൻ ദേഹി മേ ബഹൂൻ.
അന്ധകാരേ വൃഷാരൂഢ ചന്ദ്രവഹ്ന്യർകലോചന.
ഭക്തേ മയി കൃപാം കൃത്വാ സന്താനം ദേഹി മേ പ്രഭോ.
കൈലാസശിഖരാവാസ പാർവതീസ്കന്ദസംയുത.
മമ പുത്രം ച സത്കീർതിമൈശ്വര്യം ചാഽഽശു ദേഹി ഭോഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ചന്ദ്രമൗലി ദശക സ്തോത്രം

ചന്ദ്രമൗലി ദശക സ്തോത്രം

സദാ മുദാ മദീയകേ മനഃസരോരുഹാന്തരേ വിഹാരിണേഽഘസഞ്ചയം വിദാരിണേ ചിദാത്മനേ. നിരസ്തതോയ- തോയമുങ്നികായ- കായശോഭിനേ നമഃ ശിവായ സാംബശങ്കരായ ചന്ദ്രമൗലയേ. നമോ നമോഽഷ്ടമൂർതയേ നമോ നമാനകീർതയേ നമോ നമോ മഹാത്മനേ നമഃ ശുഭപ്രദായിനേ. നമോ ദയാർദ്രചേതസേ നമോഽസ്തു കൃത്തിവാസസേ നമഃ ശിവായ

Click here to know more..

അഷ്ട മഹിഷീ കൃഷ്ണ സ്തോത്രം

അഷ്ട മഹിഷീ കൃഷ്ണ സ്തോത്രം

ഹൃദ്ഗുഹാശ്രിതപക്ഷീന്ദ്ര- വൽഗുവാക്യൈഃ കൃതസ്തുതേ. തദ്ഗരുത്കന്ധരാരൂഢ രുക്മിണീശ നമോഽസ്തു തേ. അത്യുന്നതാഖിലൈഃ സ്തുത്യ ശ്രുത്യന്താത്യന്തകീർതിത. സത്യയോജിതസത്യാത്മൻ സത്യഭാമാപതേ നമഃ. ജാംബവത്യാഃ കംബുകണ്ഠാലംബ- ജൃംഭികരാംബുജ. ശംഭുത്ര്യംബകസംഭാവ്യ സാംബതാത നമോഽസ്തു തേ. ന

Click here to know more..

ഭാഗവതം നമ്മുടെ ഭാഗ്യമാണ്

 ഭാഗവതം നമ്മുടെ ഭാഗ്യമാണ്

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |