സന്താന പരമേശ്വര സ്തോത്രം

പാർവതീസഹിതം സ്കന്ദനന്ദിവിഘ്നേശസംയുതം.
ചിന്തയാമി ഹൃദാകാശേ ഭജതാം പുത്രദം ശിവം.
ഭഗവൻ രുദ്ര സർവേശ സർവഭൂതദയാപര.
അനാഥനാഥ സർവജ്ഞ പുത്രം ദേഹി മമ പ്രഭോ.
രുദ്ര ശംഭോ വിരൂപാക്ഷ നീലകണ്ഠ മഹേശ്വര.
പൂർവജന്മകൃതം പാപം വ്യപോഹ്യ തനയം ദിശ.
ചന്ദ്രശേഖര സർവജ്ഞ കാലകൂടവിഷാശന.
മമ സഞ്ചിതപാപസ്യ ലയം കൃത്വാ സുതം ദിശ.
ത്രിപുരാരേ ക്രതുധ്വംസിൻ കാമാരാതേ വൃഷധ്വജ.
കൃപയാ മയി ദേവേശ സുപുത്രാൻ ദേഹി മേ ബഹൂൻ.
അന്ധകാരേ വൃഷാരൂഢ ചന്ദ്രവഹ്ന്യർകലോചന.
ഭക്തേ മയി കൃപാം കൃത്വാ സന്താനം ദേഹി മേ പ്രഭോ.
കൈലാസശിഖരാവാസ പാർവതീസ്കന്ദസംയുത.
മമ പുത്രം ച സത്കീർതിമൈശ്വര്യം ചാഽഽശു ദേഹി ഭോഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

77.9K

Comments Malayalam

6jri8
നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |