ശിവ പഞ്ചരത്ന സ്തോത്രം

മത്തസിന്ധുരമസ്തകോപരി നൃത്യമാനപദാംബുജം
ഭക്തചിന്തിതസിദ്ധി- ദാനവിചക്ഷണം കമലേക്ഷണം.
ഭുക്തിമുക്തിഫലപ്രദം ഭവപദ്മജാഽച്യുതപൂജിതം
കൃത്തിവാസസമാശ്രയേ മമ സർവസിദ്ധിദമീശ്വരം.
വിത്തദപ്രിയമർചിതം കൃതകൃച്ഛ്രതീവ്രതപശ്ചരൈ-
ര്മുക്തികാമിഭിരാശ്രിതൈ- ര്മുനിഭിർദൃഢാമലഭക്തിഭിഃ.
മുക്തിദം നിജപാദപങ്കജ- സക്തമാനസയോഗിനാം
കൃത്തിവാസസമാശ്രയേ മമ സർവസിദ്ധിദമീശ്വരം.
കൃത്തദക്ഷമഖാധിപം വരവീരഭദ്രഗണേന വൈ
യക്ഷരാക്ഷസമർത്യകിന്നര- ദേവപന്നഗവന്ദിതം.
രക്തഭുഗ്ഗണനാഥഹൃദ്ഭ്രമ- രാഞ്ചിതാംഘ്രിസരോരുഹം
കൃത്തിവാസസമാശ്രയേ മമ സർവസിദ്ധിദമീശ്വരം.
നക്തനാഥകലാധരം നഗജാപയോധരനീരജാ-
ലിപ്തചന്ദനപങ്കകുങ്കുമ- പങ്കിലാമലവിഗ്രഹം.
ശക്തിമന്തമശേഷ- സൃഷ്ടിവിധായകം സകലപ്രഭും
കൃത്തിവാസസമാശ്രയേ മമ സർവസിദ്ധിദമീശ്വരം.
രക്തനീരജതുല്യപാദപ- യോജസന്മണിനൂപുരം
പത്തനത്രയദേഹപാടന- പങ്കജാക്ഷശിലീമുഖം.
വിത്തശൈലശരാസനം പൃഥുശിഞ്ജിനീകൃതതക്ഷകം
കൃത്തിവാസസമാശ്രയേ മമ സർവസിദ്ധിദമീശ്വരം.
യഃ പഠേച്ച ദിനേ ദിനേ സ്തവപഞ്ചരത്നമുമാപതേഃ
പ്രാതരേവ മയാ കൃതം നിഖിലാഘതൂലമഹാനലം.
തസ്യ പുത്രകലത്രമിത്രധനാനി സന്തു കൃപാബലാത്
തേ മഹേശ്വര ശങ്കരാഖില വിശ്വനായക ശാശ്വത.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

100.9K

Comments

Gnxt2
Full of spiritual insights, 1000s of thme -Lakshya

Awesome! 😎🌟 -Mohit Shimpi

This is the best website -Prakash Bhat

Extraordinary! -User_se921z

Brilliant! -Abhilasha

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |