നടേശ ഭുജംഗ സ്തോത്രം

ലോകാനാഹൂയ സർവാൻ ഡമരുകനിനദൈർഘോരസംസാരമഗ്നാൻ
ദത്വാഽഭീതിം ദയാലുഃ പ്രണതഭയഹരം കുഞ്ചിതം വാമപാദം.
ഉദ്ധൃത്യേദം വിമുക്തേരയനമിതി കരാദ്ദർശയൻ പ്രത്യയാർഥം
ബിഭ്രദ്വഹ്നിം സഭായാം കലയതി നടനം യഃ സ പായാന്നടേശഃ.
ദിഗീശാദിവന്ദ്യം ഗിരീശാനചാപം മുരാരാതിബാണം പുരത്രാസഹാസം.
കരീന്ദ്രാദിചർമാംബരം വേദവേദ്യം മഹേശം സഭേശം ഭജേഽഹം നടേശം.
സമസ്തൈശ്ച ഭൂതൈസ്സദാ നമ്യമാദ്യം സമസ്തൈകബന്ധും മനോദൂരമേകം.
അപസ്മാരനിഘ്നം പരം നിർവികാരം മഹേശം സഭേശം ഭജേഽഹം നടേശം.
ദയാലും വരേണ്യം രമാനാഥവന്ദ്യം മഹാനന്ദഭൂതം സദാനന്ദനൃത്തം.
സഭാമധ്യവാസം ചിദാകാശരൂപം മഹേശം സഭേശം ഭജേഽഹം നടേശം.
സഭാനാഥമാദ്യം നിശാനാഥഭൂഷം ശിവാവാമഭാഗം പദാംഭോജലാസ്യം.
കൃപാപാംഗവീക്ഷം ഹ്യുമാപാംഗദൃശ്യം മഹേശം സഭേശം ഭജേഽഹം നടേശം.
ദിവാനാഥരാത്രീശവൈശ്വാനരാക്ഷം പ്രജാനാഥപൂജ്യം സദാനന്ദനൃത്തം.
ചിദാനന്ദഗാത്രം പരാനന്ദസൗഘം മഹേശം സഭേശം ഭജേഽഹം നടേശം.
കരേകാഹലീകം പദേമൗക്തികാലിം ഗലേകാലകൂടം തലേസർവമന്ത്രം.
മുഖേമന്ദഹാസം ഭുജേനാഗരാജം മഹേശം സഭേശം ഭജേഽഹം നടേശം.
ത്വദന്യം ശരണ്യം ന പശ്യാമി ശംഭോ മദന്യഃ പ്രപന്നോഽസ്തി കിം തേഽതിദീനഃ.
മദർഥേ ഹ്യുപേക്ഷാ തവാസീത്കിമർഥം മഹേശം സഭേശം ഭജേഽഹം നടേശം.
ഭവത്പാദയുഗ്മം കരേണാവലംബേ സദാ നൃത്തകാരിൻ സഭാമധ്യദേശേ.
സദാ ഭാവയേ ത്വാം തഥാ ദാസ്യസീഷ്ടം മഹേശം സഭേശം ഭജേഽഹം നടേശം.
ഭൂയഃ സ്വാമിൻ ജനിർമേ മരണമപി തഥാ മാസ്തു ഭൂയഃ സുരാണാം
സാമ്രാജ്യം തച്ച താവത്സുഖലവരഹിതം ദുഃഖദം നാർഥയേ ത്വാം.
സന്താപഘ്നം പുരാരേ ധുരി ച തവ സഭാമന്ദിരേ സർവദാ ത്വൻ-
നൃത്തം പശ്യന്വസേയം പ്രമഥഗണവരൈഃ സാകമേതദ്വിധേഹി.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

33.5K

Comments

n84rz

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |