നടരാജ പ്രസാദ സ്തോത്രം

പ്രത്യൂഹധ്വാന്തചണ്ഡാംശുഃ പ്രത്യൂഹാരണ്യപാവകഃ.
പ്രത്യൂഹസിംഹശരഭഃ പാതു നഃ പാർവതീസുതഃ.
ചിത്സഭാനായകം വന്ദേ ചിന്താധികഫലപ്രദം.
അപർണാസ്വർണകുംഭാഭകുചാശ്ലിഷ്ടകലേവരം.
വിരാഡ്ഢൃദയപദ്മസ്ഥത്രികോണേ ശിവയാ സഹ.
സ യോ നഃ കുരുതേ ലാസ്യമഷ്ടലക്ഷ്മീഃ പ്രയച്ഛതു.
ശ്രുതിസ്തംഭാന്തരേചക്രയുഗ്മേ ഗിരിജയാ സഹ .
സ യോ നഃ കുരുതേ ലാസ്യമഷ്ടലക്ഷ്മീഃ പ്രയച്ഛതു.
ശിവകാമീകുചാംഭോജസവ്യഭാഗവിരാജിതഃ.
സ യോ നഃ കുരുതേ ലാസ്യമഷ്ടലക്ഷ്മീഃ പ്രയച്ഛതു.
കരസ്ഥഡമരുധ്വാനപരിഷ്കൃതരവാഗമഃ.
സ യോ നഃ കുരുതേ ലാസ്യമഷ്ടലക്ഷ്മീഃ പ്രയച്ഛതു.
നാരദബ്രഹ്മഗോവിന്ദവീണാതാലമൃദംഗകൈഃ.
സ യോ നഃ കുരുതേ ലാസ്യമഷ്ടലക്ഷ്മീഃ പ്രയച്ഛതു.
ജൈമിനിവ്യാഘ്രപാച്ഛേഷസ്തു തിസ്മേരമുഖാംബുജഃ.
സ യോ നഃ കുരുതേ ലാസ്യമഷ്ടലക്ഷ്മീഃ പ്രയച്ഛതു.
തില്വവിപ്രൈസ്ത്രയീമാർഗപൂജിതാംഘ്രിസരോരുഹഃ.
സ യോ നഃ കുരുതേ ലാസ്യമഷ്ടലക്ഷ്മീഃ പ്രയച്ഛതു.
മന്ത്രനൂപുരപത്പദ്മഝണജ്ഝണിതദിന്ദ്മുഖഃ.
സ യോ നഃ കുരുതേ ലാസ്യമഷ്ടലക്ഷ്മീഃ പ്രയച്ഛതു.
സമ്പത്പ്രദമിദം സ്തോത്രം പ്രാതരുത്ഥായ യഃ പഠേത്.
അചലാം ശ്രിയമാപ്നോതി നടരാജപ്രസാദതഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |