നിർവാണ ഷട്കം

മനോബുദ്ധ്യഹങ്കാരചിത്താനി നാഹം ന ച ശ്രോത്രജിഹ്വേ ന ച ഘ്രാണനേത്രേ.
ന ച വ്യോമഭൂമിർന തേജോ ന വായുശ്ചിദാനന്ദരൂപഃ ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം.
ന ച പ്രാണസഞ്ജ്ഞോ ന വൈ പഞ്ചവായുർന വാ സപ്തധാതുർന വാ പഞ്ചകോശഃ.
ന വാക്പാണിപാദൗ ന ചോപസ്ഥപായുശ്ചിദാനന്ദരൂപഃ ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം.
ന മേ ദ്വേഷരാഗൗ ന മേ ലോഭമോഹൗ മദോ നൈവ മേ നൈവ മാത്സര്യഭാവഃ.
ന ധർമോ ന ചാർഥോ ന കാമോ ന മോക്ഷശ്ചിദാനന്ദരൂപഃ ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം.
ന പുണ്യം ന പാപം ന സൗഖ്യം ന ദുഃഖം ന മന്ത്രോ ന തീർഥം ന വേദാ ന യജ്ഞാഃ.
അഹം ഭോജനം നൈവ ഭോജ്യം ന ഭോക്താ ചിദാനന്ദരൂപഃ ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം.
ന മേ മൃത്യുശങ്കാ ന മേ ജാതിഭേദഃ പിതാ നൈവ മേ നൈവ മാതാ ന ജന്മ.
ന ബന്ധുർന മിത്രം ഗുരുർനൈവ ശിഷ്യശ്ചിദാനന്ദരൂപഃ ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം.
അഹം നിർവികല്പോ നിരാകാരരൂപോ വിഭുർവ്യാപ്യ സർവത്ര സർവേന്ദ്രിയാണാം.
സദാ മേ സമത്വം ന മുക്തിർന ബന്ധശ്ചിദാനന്ദരൂപഃ ശിവോഽഹം ശിവോഽഹം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |