ശിവ നാമാവലി

 

ഓം ശ്രീകണ്ഠായ നമഃ.
ഓം അനന്തായ നമഃ.
ഓം സൂക്ഷ്മായ നമഃ.
ഓം ത്രിമൂ്ര്തയേ നമഃ.
ഓം അമരേശ്വരായ നമഃ.
ഓം അർഘീശായ നമഃ.
ഓം ഭാരഭൂതയേ നമഃ.
ഓം അതിഥയേ നമഃ.
ഓം സ്ഥാണവേ നമഃ.
ഓം ഹരായ നമഃ.
ഓം ഝണ്ടീശായ നമഃ.
ഓം ഭൗതികായ നമഃ.
ഓം സദ്യോജാതായ നമഃ.
ഓം അനുഗ്രഹേശ്വരായ നമഃ.
ഓം അക്രൂരായ നമഃ.
ഓം മഹാസേനായ നമഃ.
ഓം ക്രോധീശായ നമഃ.
ഓം ചണ്ഡേശായ നമഃ.
ഓം പഞ്ചാന്തകായ നമഃ.
ഓം ശിവോത്തമായ നമഃ.
ഓം ഏകരുദ്രായ നമഃ.
ഓം കൂർമായ നമഃ.
ഓം ഏകനേത്രായ നമഃ.
ഓം ചതുരാനനായ നമഃ.
ഓം അജേശായ നമഃ.
ഓം ശർവായ നമഃ.
ഓം സോമേശ്വരായ നമഃ.
ഓം ലാംഗലിനേ നമഃ.
ഓം ദാരുകായ നമഃ.
ഓം അർധനാരീശ്വരായ നമഃ.
ഓം ഉമാകാന്തായ നമഃ.
ഓം ആഷാഢിണേ നമഃ.
ഓം ദണ്ഡിനേ നമഃ.
ഓം അത്രയേ നമഃ.
ഓം മീനായ നമഃ.
ഓം മേഷായ നമഃ.
ഓം ലോഹിതായ നമഃ.
ഓം ശിഖിനേ നമഃ.
ഓം ഝഗലണ്ടായ നമഃ.
ഓം ദ്വിരണ്ഡായ നമഃ.
ഓം മഹാകാലായ നമഃ.
ഓം കപാലിനേ നമഃ.
ഓം പിനാകിനേ നമഃ.
ഓം ഖഡ്ഗീശായ നമഃ.
ഓം ബകായ നമഃ.
ഓം ശ്വേതായ നമഃ.
ഓം ഭൃഗവേ നമഃ.
ഓം നകുലീശായ നമഃ.
ഓം ശിവായ നമഃ.
ഓം സംവർത്തകായ നമഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |