ദ്വാദശ ജ്യോതിർലിംഗ സ്തുതി

സൗരാഷ്ട്രേ സോമനാഥം ച ശ്രീശൈലേ മല്ലികാർജുനം.
ഉജ്ജയിന്യാം മഹാകാലമോങ്കാരമമരേശ്വരം.
പരല്യാം വൈദ്യനാഥം ച ഡാകിന്യാം ഭീമശങ്കരം.
സേതുബന്ധേ തു രാമേശം നാഗേശം ദാരുകാവനേ.
വാരാണസ്യാം തു വിശ്വേശം ത്ര്യംബകം ഗോമതീതടേ.
ഹിമാലയേ തു കേദാരം ഘുശ്മേശം ച ശിവാലയേ.
ഏതാനി ജ്യോതിർലിംഗാനി സായമ്പ്രാതഃ പഠേന്നരഃ.
സപ്തജന്മകൃതം പാപം സ്മരണേന വിനശ്യതി.
ഏതേശാം ദർശനാദേവ പാതകം നൈവ തിഷ്ഠതി.
കർമക്ഷയോ ഭവേത്തസ്യ യസ്യ തുഷ്ടാ മഹേശ്വരാഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

27.0K

Comments

r8ck7
This website gift to seekers of knowledge! -Madhumita

Awesome! 😎🌟 -Mohit Shimpi

Vedadhara is really a spiritual trasure as you call it. But for efforts of people like you the greatness of our scriptures will not ve aavailable for future gennerations. Thanks for the admirable work -Prabhat Srivastava

Extraordinary! -User_se921z

Exceptional! 🎖️🌟👏 -User_se91t8

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |