ദ്വാദശ ജ്യോതിർലിംഗ സ്തുതി

സൗരാഷ്ട്രേ സോമനാഥം ച ശ്രീശൈലേ മല്ലികാർജുനം.
ഉജ്ജയിന്യാം മഹാകാലമോങ്കാരമമരേശ്വരം.
പരല്യാം വൈദ്യനാഥം ച ഡാകിന്യാം ഭീമശങ്കരം.
സേതുബന്ധേ തു രാമേശം നാഗേശം ദാരുകാവനേ.
വാരാണസ്യാം തു വിശ്വേശം ത്ര്യംബകം ഗോമതീതടേ.
ഹിമാലയേ തു കേദാരം ഘുശ്മേശം ച ശിവാലയേ.
ഏതാനി ജ്യോതിർലിംഗാനി സായമ്പ്രാതഃ പഠേന്നരഃ.
സപ്തജന്മകൃതം പാപം സ്മരണേന വിനശ്യതി.
ഏതേശാം ദർശനാദേവ പാതകം നൈവ തിഷ്ഠതി.
കർമക്ഷയോ ഭവേത്തസ്യ യസ്യ തുഷ്ടാ മഹേശ്വരാഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |