ശിവ മംഗല സ്തുതി

ഭുവനേ സദോദിതം ഹരം
ഗിരിശം നിതാന്തമംഗലം.
ശിവദം ഭുജംഗമാലിനം
ഭജ രേ ശിവം സനാതനം.
ശശിസൂര്യവഹ്നിലോചനം
സദയം സുരാത്മകം ഭൃശം.
വൃഷവാഹനം കപർദിനം
ഭജ രേ ശിവം സനാതനം.
ജനകം വിശോ യമാന്തകം
മഹിതം സുതപ്തവിഗ്രഹം.
നിജഭക്തചിത്തരഞ്ജനം
ഭജ രേ ശിവം സനാതനം.
ദിവിജം ച സർവതോമുഖം
മദനായുതാംഗസുന്ദരം.
ഗിരിജായുതപ്രിയങ്കരം
ഭജ രേ ശിവം സനാതനം.
ജനമോഹകാന്ധനാശകം
ഭഗദായകം ഭയാപഹം.
രമണീയശാന്തവിഗ്രഹം
ഭജ രേ ശിവം സനാതനം.
പരമം ചരാചരേ ഹിതം
ശ്രുതിവർണിതം ഗതാഗതം.
വിമലം ച ശങ്കരം വരം
ഭജ രേ ശിവം സനാതനം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |