സുന്ദരേശ്വര സ്തോത്രം

ശ്രീപാണ്ഡ്യവംശമഹിതം ശിവരാജരാജം
ഭക്തൈകചിത്തരജനം കരുണാപ്രപൂർണം.
മീനേംഗിതാക്ഷിസഹിതം ശിവസുന്ദരേശം
ഹാലാസ്യനാഥമമരം ശരണം പ്രപദ്യേ.
ആഹ്ലാദദാനവിഭവം ഭവഭൂതിയുക്തം
ത്രൈലോക്യകർമവിഹിതം വിഹിതാർഥദാനം.
മീനേംഗിതാക്ഷിസഹിതം ശിവസുന്ദരേശം
ഹാലാസ്യനാഥമമരം ശരണം പ്രപദ്യേ.
അംഭോജസംഭവഗുരും വിഭവം ച ശംഭും
ഭൂതേശഖണ്ഡപരശും വരദം സ്വയംഭും.
മീനേംഗിതാക്ഷിസഹിതം ശിവസുന്ദരേശം
ഹാലാസ്യനാഥമമരം ശരണം പ്രപദ്യേ.
കൃത്യാജസർപശമനം നിഖിലാർച്യലിംഗം
ധർമാവബോധനപരം സുരമവ്യയാംഗം.
മീനേംഗിതാക്ഷിസഹിതം ശിവസുന്ദരേശം
ഹാലാസ്യനാഥമമരം ശരണം പ്രപദ്യേ.
സാരംഗധാരണകരം വിഷയാതിഗൂഢം
ദേവേന്ദ്രവന്ദ്യമജരം വൃഷഭാധിരൂഢം.
മീനേംഗിതാക്ഷിസഹിതം ശിവസുന്ദരേശം
ഹാലാസ്യനാഥമമരം ശരണം പ്രപദ്യേ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |