നടരാജ സ്തോത്രം

ഹ്രീമത്യാ ശിവയാ വിരാണ്മയമജം ഹൃത്പങ്കജസ്ഥം സദാ
ഹ്രീണാനാ ശിവകീർതനേ ഹിതകരം ഹേലാഹൃദാ മാനിനാം.
ഹോബേരാദിസുഗന്ധ- വസ്തുരുചിരം ഹേമാദ്രിബാണാസനം
ഹ്രീങ്കാരാദികപാദപീഠമമലം ഹൃദ്യം നടേശം ഭജേ.
ശ്രീമജ്ജ്ഞാനസഭാന്തരേ പ്രവിലസച്ഛ്രീപഞ്ചവർണാകൃതി
ശ്രീവാണീവിനുതാപദാനനിചയം ശ്രീവല്ലഭേനാർചിതം.
ശ്രീവിദ്യാമനുമോദിനം ശ്രിതജനശ്രീദായകം ശ്രീധരം
ശ്രീചക്രാന്തരവാസിനം ശിവമഹം ശ്രീമന്നടേശം ഭജേ.
നവ്യാംഭോജമുഖം നമജ്ജനനിധിം നാരായണേനാർചിതം
നാകൗകോനഗരീനടീലസിതകം നാഗാദിനാലങ്കൃതം.
നാനാരൂപകനർതനാദിചതുരം നാലീകജാന്വേഷിതം
നാദാത്മാനമഹം നഗേന്ദ്രതന്യാനാഥം നടേശം ഭജേ.
മധ്യസ്ഥം മധുവൈരിമാർഗിതപദം മദ്വംശനാഥം പ്രഭും
മാരാതീതമതീവ മഞ്ജുവപുഷം മന്ദാരഗൗരപ്രഭം.
മായാതീതമശേഷമംഗലനിധിം മദ്ഭാവനാഭാവിതം
മധ്യേവ്യോമസഭാ- ഗുഹാന്തമഖിലാകാശം നടേശം ഭജേ.
ശിഷ്ടൈഃ പൂജിതപാദുകം ശിവകരം ശീതാംശുരേഖാധരം
ശില്പം ഭക്തജനാവനേ ശിഥിലിതാഘൗഘം ശിവായാഃ പ്രിയം.
ശിക്ഷാരക്ഷണമംബുജാസന- ശിരഃസംഹാരശീലപ്രഭും
ശീതാപാംഗവിലോചനം ശിവമഹം ശ്രീമനടേശം ഭജേ.
വാണീവല്ലഭ- വന്ദ്യവൈഭവയുതം വന്ദാരുചിന്താമണിം
വാതാശാധിപഭൂഷണം പരകൃപാവാരാന്നിധിം യോഗിനാം.
വാഞ്ഛാപൂർതികരം ബലാരിവിനുതം വാഹീകൃതാമ്നായകം
വാമംഗാത്തവരാംഗനം മമ ഹൃദാവാസം നടേശം ഭജേ.
യക്ഷാധീശസഖം യമപ്രമഥനം യാമിന്യധീശാസനം
യജ്ഞധ്വംസകരം യതീന്ദ്രവിനുതം യജ്ഞക്രിയാദീശ്വരം.
യാജ്യം യാജകരൂപിണം യമധനൈര്യത്നോപലഭ്യാംഘ്രികം
വാജീഭൂതവൃഷം സദാ ഹൃദി മമായത്തം നടേശം ഭജേ.
മായാശ്രീവിലസച്ചിദംബര- മഹാപഞ്ചാക്ഷരൈരങ്കിതാൻ
ശ്ലോകാൻ സപ്ത പഠന്തി യേഽനുദിവസം ചിന്താമണീനാമകാൻ.
തേഷാം ഭാഗ്യമനേകമായുരധികാൻ വിദ്വദ്വരാൻ സത്സുതാൻ
സർവാഭീഷ്ടമസൗ ദദാതി സഹസാ ശ്രീമത്സഭാധീശ്വരഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

102.2K

Comments Malayalam

4n8d7
ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായതും ജ്ഞാനവർ ദ്ധകവുമാണ്.🌞 -രേഷ്മ നായർ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെയും വിവരത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ഇതുപോലൊന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല . നന്ദി -മഞ്ജു നായർ

വേദധാര ഒരു അനുഗ്രഹം ആണ്. ജീവിതം കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയി. 🙏🏻 -Vinil

വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു . നന്ദി 🙏🙏🙏🙏 -മനു

വേദധാരയുടെ സ്വാധീനം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. നന്ദി. 🙏🏻 -Prateeksha

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |