കാലഭൈരവ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി

ഓം കൂം കൂം കൂം കൂം ശബ്ദരതായ നമഃ . ക്രൂം ക്രൂം ക്രൂം ക്രൂം പരായണായ .
കവികണ്ഠസ്ഥിതായ . കൈ ഹ്രീം ഹ്രൂം കം കം കവി പൂർണദായ . കപാലകജ്ജലസമായ .
കജ്ജലപ്രിയതോഷണായ . കപാലമാലാഽഽഭരണായ . കപാലകരഭൂഷണായ .
കപാലപാത്രസന്തുഷ്ടായ . കപാലാർഘ്യപരായണായ . കദംബപുഷ്പസമ്പൂജ്യായ .
കദംബപുഷ്പഹോമദായ . കുലപ്രിയായ . കുലധരായ . കുലാധാരായ . കുലേശ്വരായ .
കൗലവ്രതധരായ . കർമകാമകേലിപ്രിയായ . ക്രതവേ .
കലഹ ഹ്രീംമന്ത്രവർണായ നമഃ . 20

ഓം കലഹ ഹ്രീംസ്വരൂപിണേ നമഃ . കങ്കാലഭൈരവദേവായ .
കങ്കാലഭൈരവേശ്വരായ . കാദംബരീപാനരതായ . കാദംബരീകലായ .
കരാലഭൈരവാനന്ദായ . കരാലഭൈരവേശ്വരായ . കരാലായ . കലനാധാരായ .
കപർദീശവരപ്രദായ . കരവീരപ്രിയപ്രാണായ . കരവീരപ്രപൂജനായ .
കലാധാരായ . കാലകണ്ഠായ . കൂടസ്ഥായ . കോടരാശ്രയായ . കരുണായ .
കരുണാവാസായ . കൗതുകിനേ . കാലികാപതയേ നമഃ . 40

ഓം കഠിനായ നമഃ . കോമലായ . കർണായ . കൃത്തിവാസകലേവരായ . കലാനിധയേ.
കീർതിനാഥായ . കാമേന . ഹൃദയംഗമായ . കൃഷ്ണായ . കാശീപതയേ . കൗലായ .
കുലചൂഡാമണയേ . കുലായ . കാലാഞ്ജനസമാകാരായ . കാലാഞ്ജനനിവാസനായ .
കൗപീനധാരിണേ . കൈവർതായ . കൃതവീര്യായ . കപിധ്വജായ . കാമരൂപായ .
കാമഗതയേ നമഃ . 60

ഓം കാമയോഗപരായണായ നമഃ . കാമസമ്മർദനരതായ . കാമഗൃഹനിവാസനായ .
കാലികാരമണായ . കാലീനായകായ . കാലികാപ്രിയായ . കാലീശായ .
കാലികാകാന്തായ . കല്പദ്രുമലതാമതായ . കുലടാലാപമധ്യസ്ഥായ .
കുലടാസംഗതോഷിതായ . കുലടാചുംബനോദ്യുക്തായ . കുലടാകുചമർദനായ .
കേരലാചാരനിപുണായ . കേരലേന്ദ്രഗൃഹസ്ഥിതായ . കസ്തൂരീതിലകാനന്ദായ .
കസ്തൂരീതിലകപ്രിയായ . കസ്തൂരീഹോമസന്തുഷ്ടായ . കസ്തൂരീതർപണോദ്യതായ .
കസ്തൂരീമാർജനോദ്യുക്തായ നമഃ . 80

ഓം കസ്തൂരീകുണ്ഡമജ്ജനായ നമഃ . കാമിനീപുഷ്പനിലയായ .
കാമിനീപുഷ്പഭൂഷണായ . കാമിനീകുണ്ഡസംലഗ്നായ . കാമിനീകുണ്ഡമധ്യഗായ .
കാമിനീമാനസാരാധ്യായ . കാമിനീമാനതോഷിതായ . കാമമഞ്ജീരരണിതായ .
കാമദേവപ്രിയാതുരായ . കർപൂരാമോദരുചിരായ . കർപൂരാമോദധാരണായ .
കർപൂരമാലാഽഽഭരണായ . കൂർപരാർണവമധ്യഗായ . ക്രകസായ . ക്രകസാരാധ്യായ .
കലാപപുഷ്പരൂപകായ . കുശലായ . കുശലാകർണയേ . കുക്കുരാസംഗതോഷിതായ .
കുക്കുരാലയമധ്യസ്ഥായ നമഃ . 100

ഓം കാശ്മീരകരവീരഭൃതേ നമഃ . കൂടസ്ഥായ . ക്രൂരദൃഷ്ടയേ.
കേശവാസക്തമാനസായ . കുംഭീനസവിഭൂഷാഢ്യായ . കുംഭീനസവധോദ്യതായ നമഃ .

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

99.3K
1.1K

Comments Malayalam

qvfca
നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് -ശ്രീജിത്ത് മാടമ്പ്

വേദധാര ഒരു അനുഗ്രഹം ആണ്. ജീവിതം കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയി. 🙏🏻 -Vinil

ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായതും ജ്ഞാനവർ ദ്ധകവുമാണ്.🌞 -രേഷ്മ നായർ

ഈ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെ അതുല്യമായ ഉറവിടമാണ്.🌹🌹 -വിഷ്ണു

നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |