രസേശ്വര പഞ്ചാക്ഷര സ്തോത്രം

രമ്യായ രാകാപതിശേഖരായ
രാജീവനേത്രായ രവിപ്രഭായ.
രാമേശവര്യായ സുബുദ്ധിദായ
നമോഽസ്തു രേഫായ രസേശ്വരായ.
സോമായ ഗംഗാതടസംഗതായ
ശിവാജിരാജേന വിവന്ദിതായ.
ദീപാദ്യലങ്കാരകൃതിപ്രിയായ
നമഃ സകാരായ രസേശ്വരായ.
ജലേന ദുഗ്ധേന ച ചന്ദനേന
ദധ്നാ ഫലാനാം സുരസാമൃതൈശ്ച.
സദാഽഭിഷിക്തായ ശിവപ്രദായ
നമോ വകാരായ രസേശ്വരായ.
ഭക്തൈസ്തു ഭക്ത്യാ പരിസേവിതായ
ഭക്തസ്യ ദുഃഖസ്യ വിശോധകായ.
ഭക്താഭിലാഷാപരിദായകായ
നമോഽസ്തു രേഫായ രസേശ്വരായ.
നാഗേന കണ്ഠേ പരിഭൂഷിതായ
രാഗേന രോഗാദിവിനാശകായ.
യാഗാദികാര്യേഷു വരപ്രദായ
നമോ യകാരായ രസേശ്വരായ.
പഠേദിദം സ്തോത്രമഹർനിശം യോ
രസേശ്വരം ദേവവരം പ്രണമ്യ.
സ ദീർഘമായുർലഭതേ മനുഷ്യോ
ധർമാർഥകാമാംല്ലഭതേ ച മോക്ഷം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |