ശിവ മാനസ പൂജാ സ്തോത്രം

രത്നൈഃ കല്പിതമാസനം ഹിമജലൈഃ സ്നാനം ച ദിവ്യാംബരം
നാനാരത്നവിഭൂഷിതം മൃഗമദാമോദാങ്കിതം ചന്ദനം.
ജാതീചമ്പക- ബില്വപത്രരചിതം പുഷ്പം ച ധൂപം തഥാ
ദീപം ദേവ ദയാനിധേ പശുപതേ ഹൃത്കല്പിതം ഗൃഹ്യതാം.
സൗവർണേ നവരത്നഖണ്ഡരചിതേ പാത്രേ ഘൃതം പായസം
ഭക്ഷ്യം പഞ്ചവിധം പയോദധിയുതം രംഭാഫലം പാനകം.
ശാകാനാമയുതം ജലം രുചികരം കർപൂരഖണ്ഡോജ്ജ്വലം
താംബൂലം മനസാ മയാ വിരചിതം ഭക്ത്യാ പ്രഭോ സ്വീകുരു.
ഛത്രം ചാമരയോര്യുഗം വ്യജനകം ചാദർശകം നിർമലം
വീണാഭേരിമൃദംഗ- കാഹലകലാ ഗീതം ച നൃത്യം തഥാ.
സാഷ്ടാംഗം പ്രണതിഃ സ്തുതിർബഹുവിധാ ഹ്യേതത്സമസ്തം മയാ
സങ്കല്പേന സമർപിതം തവ വിഭോ പൂജാം ഗൃഹാണ പ്രഭോ.
ആത്മാ ത്വം ഗിരിജാ മതിഃ സഹചരാഃ പ്രാണാഃ ശരീരം ഗൃഹം
പൂജാ തേ വിഷയോപഭോഗരചനാ നിദ്രാ സമാധിസ്ഥിതിഃ.
സഞ്ചാരഃ പദയോഃ പ്രദക്ഷിണവിധിഃ സ്തോത്രാണി സർവാ ഗിരോ
യദ്യത്കർമ കരോമി തത്തദഖിലം ശംഭോ തവാരാധനം.
കരചരണകൃതം വാക്കായജം കർമജം വാ
ശ്രവണനയനജം വാ മാനസം വാഽപരാധം.
വിഹിതമവിഹിതം വാ സർവമേതത്ക്ഷമസ്വ
ശിവ ശിവ കരുണാബ്ധേ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ.
ജയ ജയ കരുണാബ്ധേ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |