ശിവ അപരാധ ക്ഷമാപണ സ്തോത്രം

ആദൗ കർമപ്രസംഗാത് കലയതി കലുഷം മാതൃകുക്ഷൗ സ്ഥിതം മാം
വിണ്മൂത്രാമേധ്യമധ്യേ ക്വഥയതി നിതരാം ജാഠരോ ജാതവേദാഃ.
യദ്യദ്വൈ തത്ര ദുഃഖം വ്യഥയതി നിതരാം ശക്യതേ കേന വക്തും
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ.
ബാല്യേ ദുഃഖാതിരേകാന്മല- ലുലിതവപുഃ സ്തന്യപാനേ പിപാസാ
നോ ശക്തശ്ചേന്ദ്രിയേഭ്യോ ഭവമലജനിതാഃ ജന്തവോ മാം തുദന്തി.
നാനാരോഗാദി- ദുഃഖാദ്രുദിതപരവശഃ ശങ്കരം ന സ്മരാമി
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ.
പ്രൗഢോഽഹം യൗവനസ്ഥോ വിഷയവിഷധരൈഃ പഞ്ചഭിർമർമസന്ധൗ
ദഷ്ടോ നഷ്ടോ വിവേകഃ സുതധനയുവതി- സ്വാദുസൗഖ്യേ നിഷണ്ണഃ.
ശൈവീചിന്താവിഹീനം മമ ഹൃദയമഹോ മാനഗർവാധിരൂഢം
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ.
വാർധക്യേ ചേന്ദ്രിയാണാം വികലഗതിമതി- ശ്ചാധിദൈവാദിതാപൈഃ
പ്രാപ്തൈര്രോഗൈർ- വിയോഗൈർവ്യസന- കൃശതനോർജ്ഞപ്തിഹീനം ച ദീനം.
മിഥ്യാമോഹാ- ഭിലാഷൈർഭ്രമതി മമ മനോ ധൂർജടേർധ്യാനശൂന്യം
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ.
സ്നാത്വാ പ്രത്യൂഷകാലേ സ്നപനവിധിവിധൗ നാഹൃതം ഗാംഗതോയം
പൂജാർഥം വാ കദാചിദ് ബഹുതരഗഹനാത് ഖണ്ഡബില്വീദലം വാ.
നാനീതാ പദ്മമാലാ സരസി വികസിതാ ഗന്ധപുഷ്പൈസ്ത്വദർഥം
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ.
ദുഗ്ധൈർമധ്വാജ്യയുക്തൈ- ര്ദധിഗുഡസഹിതൈഃ സ്നാപിതം നൈവ ലിംഗം
നോ ലിപ്തം ചന്ദനാദ്യൈഃ കനകവിരചിതൈഃ പൂജിതം ന പ്രസൂനൈഃ.
ധൂപൈഃ കർപൂരദീപൈർവിവിധ- രസയുതൈർനൈവ ഭക്ഷ്യോപഹാരൈഃ
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ.
നോ ശക്യം സ്മാർതകർമ പ്രതിപദഗഹനേ പ്രത്യവായാകുലാഖ്യം
ശ്രൗതേ വാർതാ കഥം മേ ദ്വിജകുലവിഹിതേ ബ്രഹ്മമാർഗാനുസാരേ.
തത്ത്വേ ജ്ഞാതേ വിചാരേ ശ്രവണമനനയോഃ കിം നിദിധ്യാസിതവ്യം
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ.
ധ്യാത്വാ ചിത്തേ ശിവാഖ്യം പ്രചുരതരധനം നൈവ ദത്തം ദ്വിജേഭ്യോ
ഹവ്യം തേ ലക്ഷസംഖ്യൈ- ര്ഹുതവഹവദനേ നാർപിതം ബീജമന്ത്രൈഃ.
നോ തപ്തം ഗാംഗാതീരേ വ്രതജപനിയമൈഃ രുദ്രജാപ്യം ന ജപ്തം
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ.
നഗ്നോ നിഃസംഗശുദ്ധസ്ത്രി- ഗുണവിരഹിതോ ധ്വസ്തമോഹാന്ധകാരോ
നാസാഗ്രന്യസ്തദൃഷ്ടി- ര്വിദിതഭവഗുണോ നൈവ ദൃഷ്ടഃ കദാചിത്.
ഉന്മന്യാഽവസ്ഥയാ ത്വാം വിഗതഗതിമതിഃ ശങ്കരം ന സ്മരാമി
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ.
സ്ഥിത്വാ സ്ഥാനേ സരോജേ പ്രണവമയ- മരുത്കുംഭിതേ സൂക്ഷ്മമാർഗേ
ശാന്തേ സ്വാന്തേ പ്രലീനേ പ്രകടിതവിഭവേ ദിവ്യരൂപേ ശിവാഖ്യേ.
ലിംഗാഗ്രേ ബ്രഹ്മവാക്യേ സകലതനുഗതം ശങ്കരം ന സ്മരാമി
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ.
ഹൃദ്യം വേദാന്തവേദ്യം ഹൃദയസരസിജേ ദീപ്തമുദ്യത്പ്രകാശം
സത്യം ശാന്തസ്വരൂപം സകലമുനിമനഃ- പദ്മഷണ്ഡൈകവേദ്യം.
ജാഗ്രത്സ്വപ്നേ സുഷുപ്തൗ ത്രിഗുണവിരഹിതം ശങ്കരം ന സ്മരാമി
ക്ഷന്തവ്യോ മേഽപരാധഃ ശിവ ശിവ ശിവ ഭോ ശ്രീമഹാദേവ ശംഭോ.
ചന്ദ്രോദ്ഭാസിതശേഖരേ സ്മരഹരേ ഗംഗാധരേ ശങ്കരേ
സർപൈർഭൂഷിതകണ്ഠ- കർണവിവരേ നേത്രോത്ഥവൈശ്വാനരേ.
ദന്തിത്വക്കൃത- സുന്ദരാംബരധരേ ത്രൈലോക്യസാരേ ഹരേ
മോക്ഷാർഥം കുരു ചിത്തവൃത്തി- മചലാമന്യൈസ്തു കിം കർമഭിഃ.
കിം യാനേന ധനേന വാജികരിഭിഃ പ്രാപ്തേന രാജ്യേന കിം
കിം വാ പുത്രകലത്രമിത്ര- പശുഭിർദേഹേന ഗേഹേന കിം.
ജ്ഞാത്വൈതത്ക്ഷണഭംഗുരം സപദി രേ ത്യാജ്യം മനോ ദൂരതഃ
സ്വാത്മാർഥം ഗുരുവാക്യതോ ഭജ മനഃ ശ്രീപാർവതീവല്ലഭം.
പൗരോഹിത്യം രജനിചരിതം ഗ്രാമണീത്വം നിയോഗോ
മാഠാപത്യം ഹ്യനൃതവചനം സാക്ഷിവാദഃ പരാന്നം.
ബ്രഹ്മദ്വേഷഃ ഖലജനരതിഃ പ്രാണിനാം നിർദയത്വം
മാ ഭൂദേവം മമ പശുപതേ ജന്മജന്മാന്തരേഷു.
ആയുർനശ്യതി പശ്യതാം പ്രതിദിനം യാതി ക്ഷയം യൗവനം
പ്രത്യായാന്തി ഗതാഃ പുനർന ദിവസാഃ കാലോ ജഗദ്ഭക്ഷകഃ.
ലക്ഷ്മീസ്തോയതരംഗ- ഭംഗചപലാ വിദ്യുച്ചലം ജീവിതം
തസ്മാന്മാം ശരണാഗതം ശരണദ ത്വം രക്ഷ രക്ഷാധുനാ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |