ശിവ ശതനാമ സ്തോത്രം

ശിവോ മഹേശ്വരഃ ശംഭുഃ പിനാകീ ശശിശേഖരഃ.
വാമദേവോ വിരൂപാക്ഷഃ കപർദീ നീലലോഹിതഃ.
ശങ്കരഃ ശൂലപാണിശ്ച ഖഡ്വാംഗീ വിഷ്ണുവല്ലഭഃ.
ശിപിവിഷ്ടോഽംബികാനാഥഃ ശ്രീകണ്ഠോ ഭക്തവത്സലഃ.
ഭവഃ ശർവസ്ത്രിലോകേശഃ ശിതികണ്ഠഃ ശിവാപ്രിയഃ.
ഉഗ്രഃ കപാലീ കാമാരിരന്ധകാസുരസൂദനഃ.
ഗംഗാധരോ ലലാടാക്ഷഃ കാലകാലഃ കൃപാനിധിഃ.
ഭീമഃ പരശുഹസ്തശ്ച മൃഗപാണിർജടാധരഃ.
കൈലാസവാസീ കവചീ കഠോരസ്ത്രിപുരാന്തകഃ.
വൃഷാങ്കോ വൃഷഭാരൂഢോ ഭസ്മോദ്ധൂലിതവിഗ്രഹഃ.
സാമപ്രിയഃ സ്വരമയസ്ത്രയീ- മൂർതിരനീശ്വരഃ.
സർവജ്ഞഃ പരമാത്മാ ച സോമസൂര്യാഗ്നിലോചനഃ.
ഹവിര്യജ്ഞമയഃ സോമഃ പഞ്ചവക്ത്രഃ സദാശിവഃ.
വിശ്വേശ്വരോ വീരഭദ്രോ ഗണനാഥഃ പ്രജാപതിഃ.
ഹിരണ്യരേതാ ദുർധർഷോ ഗിരീശോ ഗിരിശോഽനഘഃ.
ഭുജംഗഭൂഷണോ ഭർഗോ ഗിരിധന്വാ ഗിരിപ്രിയഃ.
കൃത്തിവാസാഃ പുരാരാതിർഭഗവാൻ പ്രമഥാധിപഃ.
മൃത്യുഞ്ജയഃ സൂക്ഷ്മതനുർജഗദ്വ്യാപീ ജഗദ്ഗുരുഃ.
വ്യോമകേശോ മഹാസേന- ജനകശ്ചാരുവിക്രമഃ.
രുദ്രോ ഭൂതപതിഃ സ്ഥാണുരഹിർബുധ്ന്യോ ദിഗംബരഃ.
അഷ്ടമൂർതിരനേകാത്മാ സാത്ത്വികഃ ശുദ്ധവിഗ്രഹഃ.
ശാശ്വതോ ഖണ്ഡപരശുരജ- പാശവിമോചകഃ.
മൃഡഃ പശുപതിർദേവോ മഹാദേവോഽവ്യയഃ പ്രഭുഃ.
പൂഷദന്തഭിദവ്യഗ്രോ ദക്ഷാധ്വരഹരോ ഹരഃ.
ഭഗനേത്രഭിദവ്യക്തഃ സഹസ്രാക്ഷഃ സഹസ്രപാത്.
അപവർഗപ്രദോ നനദസ്താരകഃ പരമേശ്വരഃ.
ഇമാനി ദിവ്യനാമാനി ജപ്യന്തേ സർവദാ മയാ.
നാമകല്പലതേയം മേ സർവാഭീഷ്ടപ്രദായിനീ.
നാമാന്യേതാനി സുഭഗേ ശിവദാനി ന സംശയഃ.
വേദസർവസ്വഭൂതാനി നാമാന്യേതാനി വസ്തുതഃ.
ഏതാനി യാനി നാമാനി താനി സർവാർഥദാന്യതഃ.
ജപ്യന്തേ സാദരം നിത്യം മയാ നിയമപൂർവകം.
വേദേഷു ശിവനാമാനി ശ്രേഷ്ഠാന്യഘഹരാണി ച.
സന്ത്യനന്താനി സുഭഗേ വേദേഷു വിവിധേഷ്വപി.
തേഭ്യോ നാമാനി സംഗൃഹ്യ കുമാരായ മഹേശ്വരഃ.
അഷ്ടോത്തരസഹസ്രം തു നാമ്നാമുപദിശത് പുരാ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

നവ ദുർഗാ സ്തവം

നവ ദുർഗാ സ്തവം

സർവോത്തുംഗാം സർവവിപ്രപ്രവന്ദ്യാം ശൈവാം മേനാകന്യകാംഗീം ശിവാംഗീം. കൈലാസസ്ഥാം ധ്യാനസാധ്യാം പരാംബാം ശുഭ്രാം ദേവീം ശൈലപുത്രീം നമാമി. കൗമാരീം താം കോടിസൂര്യപ്രകാശാം താപാവൃത്താം ദേവദേവീമപർണാം. വേദജ്ഞേയാം വാദ്യഗീതപ്രിയാം താം ബ്രഹ്മോദ്ഗീഥാം ബ്രഹ്മരൂപാം നമാമി. വൃത്ത

Click here to know more..

സൂര്യ ദ്വാദശ നാമ സ്തോത്രം

സൂര്യ ദ്വാദശ നാമ സ്തോത്രം

ആദിത്യഃ പ്രഥമം നാമ ദ്വിതീയം തു ദിവാകരഃ. തൃതീയം ഭാസ്കരഃ പ്രോക്തം ചതുർഥം തു പ്രഭാകരഃ. പഞ്ചമം തു സഹസ്രാംശുഃ ഷഷ്ഠം ത്രൈലോക്യലോചനഃ. സപ്തമം ഹരിദശ്വശ്ച ഹ്യഷ്ടമം ച വിഭാവസുഃ. ദിനേശോ നവമം പ്രോക്തോ ദശമം ദ്വാദശാത്മകഃ. ഏകാദശം ത്രയീമൂർതിർദ്വാദശം സൂര്യ ഏവ ച.

Click here to know more..

വൈഷ്ണോദേവിയുടെ കഥ

 വൈഷ്ണോദേവിയുടെ കഥ

മഹാകാളി, മഹാലക്ഷ്മി, മഹാസരസ്വതി എന്നീ മൂന്ന് ദേവിമാരുടേയും ശക്തികള്‍ ഒന്നിച്ചതാണ് വൈഷ്ണോദേവി.

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |