അഷ്ടമൂർതി ശിവ സ്തോത്രം

18.4K
1.0K

Comments Malayalam

cxiku
ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

അറിവിൻ്റെ വലിയ ഒരു ഒഴുക്ക് തന്നെ യാണ് വേദ ധാര.. ജീവിതം ധന്യ മാക്കാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും വേണ്ട. അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആയി ശ്രമിക്കുകയാണ്. ശെരിയായവഴി കാണിച്ചു തരുന്നു വേദധാര.. അതിലൂടെ നടക്കാനായി എനിക്ക് ഭഗവത് കൃപ ഉണ്ടാവാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. -user_67we

വേദധാരയുടെ സ്വാധീനം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. നന്ദി. 🙏🏻 -Prateeksha

ഈ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെ അതുല്യമായ ഉറവിടമാണ്.🌹🌹 -വിഷ്ണു

ഇനി വരുന്ന തലമുറകൾക്കും ഈ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന വേദധാര അതിനുള്ള ശക്തിയും കഴിവും ഭഗവാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രണാമം ഓം.🙏 -krishnan kutty

Read more comments

ത്വം ഭാഭിരാഭിരഭിഭൂയ തമഃ സമസ്ത-
മസ്തം നയസ്യഭിമതാനി നിശാചരാണാം.
ദേദീപ്യസേ ദിവമണേ ഗഗനേ ഹിതായ
ലോകത്രയസ്യ ജഗദീശ്വര തന്നമസ്തേ.
ലോകേഽതിവേല- മതിവേലമഹാമഹോഭിർ-
നിർഭാസിതൗ ച ഗഗനേഽഖിലലോകനേത്രഃ.
വിദ്രാവിതാഖിലതമാഃ സുതമോ ഹിമാംശോ
പീയൂഷപൂരപരിപൂരിത തന്നമസ്തേ.
ത്വം പാവനേ പഥി സദാഗതിരപ്യുപാസ്യഃ
കസ്ത്വാം വിനാ ഭുവനജീവന ജീവതീഹ.
സ്തബ്ധപ്രഭഞ്ജന- വിവർധിതസർവജന്തോഃ
സന്തോഷിതാഹികുല സർവഗ വൈ നമസ്തേ.
വിശ്വൈകപാവക ന താവകപാവകൈക-
ശക്തേ-ര്ഋതേ മൃതവതാമൃതദിവ്യകായം.
പ്രാണിഷ്യദോ ജഗദഹോ ജഗദന്തരാത്മം-
സ്ത്വം പാവകഃ പ്രതിപദം ശമദോ നമസ്തേ.
പാനീയരൂപ പരമേശ ജഗത്പവിത്ര
ചിത്രാഽതിചിത്രസുചരിത്രകരോഽസി നൂനം.
വിശ്വം പവിത്രമമലം കില വിശ്വനാഥ
പാനീയഗാഹനത ഏതദതോ നതോഽസ്മി.
ആകാശരൂപ ബഹിരന്തരുതാവകാശ-
ദാനാദ്വികസ്വരമിഹേശ്വര വിശ്വമേതത്.
ത്വത്തഃ സദാ സദയ സംശ്വസിതി സ്വഭാവാത്
സങ്കോചമേതി ഭവതോഽസ്മി നതസ്തതസ്ത്വാം.
വിശ്വംഭരാത്മക ബിഭർഷി വിഭോഽത്ര വിശ്വം
കോ വിശ്വനാഥ ഭവതോഽന്യതമസ്തമോഽരിഃ.
സ ത്വം വിനാശയ തമോ മമ ചാഹിഭൂഷ
സ്തവ്യാത്പരഃ പരപരം പ്രണതസ്തതസ്ത്വാം.
ആത്മസ്വരൂപ തവരൂപപരമ്പരാഭി-
രാഭിസ്തതം ഹര ചരാചരരൂപേതത്.
സർവാന്തരാത്മനിലയ പ്രതിരൂപരൂപ
നിത്യം നതോഽസ്മി പരമാത്മജനോഽഷ്ടമൂർതേ.
ഇത്യഷ്ടമൂർതിഭി- രിമാഭിരബന്ധുബന്ധോ
യുക്തഃ കരോഷി ഖലു വിശ്വജനീനമൂർതേ.
ഏതത്തതം സുവിതതം പ്രണതപ്രണീത
സർവാർഥസാർഥപരമാർഥ തതോ നതോഽസ്മി.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |